Předpisy obchodu

Úvod

 

Internetový obchod dostupný na adrese https://meblogrod.pl/ provozuje společnost MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Krupině na adrese Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000909607, rejstříkový soud: Obvodní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, základní kapitál: PLN.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

- telefon: +48 537 560 601,

- e-mailová adresa: zzmeblogrod@gmail.com.

 

Tento dokument (který je zároveň předpisem ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o elektronickém poskytování služeb), dále jen "předpis", vymezuje druhy a rozsah elektronického poskytování služeb prostřednictvím internetového obchodu, zásady uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu, zásady plnění těchto smluv, práva a povinnosti zákazníka a prodávajícího, jakož i postup při odstoupení od smlouvy a reklamační řízení.

 

§1 Definice

 

 1. Internetový obchod - online obchod je k dispozici na adrese https://meblogrod.pl/.
 2. Prodejce - MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Krupině, Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000909607, rejstříkový soud: Obvodní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, základní kapitál: PLN.
 3. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům a která uzavírá smlouvu s prodávajícím.
 4. Spotřebitel - fyzická osoba, která s prodávajícím činí právní úkon, který přímo nesouvisí s její hospodářskou nebo profesní činností.
 5. Služba - elektronické služby poskytované prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu.
 6. Prodejní smlouva - Smlouva uzavřená na dálku mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu, jejímž předmětem je koupě Produktu.
 7. Produkt - produkt, který zákazník zakoupí prostřednictvím internetového obchodu.
 8. Objednávkový formulář - formulář dostupný v Internetovém obchodě pro zadání objednávky na nákup Výrobku.
 9. Pracovní den - jeden den od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.

 

 

§2 Obecná ustanovení

 

 1. Prodávající se zavazuje poskytovat zákazníkovi služby v rozsahu a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.
 2. Zákazník se zavazuje používat internetový obchod v souladu s platnými zákony a pravidly společenského soužití.
 3. Zákazník, který využívá služeb prodávajícího, je povinen dodržovat tyto obchodní podmínky.
 4. Prodávající dodržuje zásady ochrany osobních údajů zákazníků stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 5. Zákazník souhlasí se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů prodávajícím za účelem plnění smlouvy. Podrobné podmínky shromažďování, zpracování a ochrany osobních údajů prodávajícím jsou definovány v "Zásadách ochrany osobních údajů" internetového obchodu.
 6. Informace týkající se výrobku na webových stránkách internetového obchodu představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu článku 71 zákona ze dne 23. dubna 1964 - občanský zákoník.
 7. Všechny ceny uvedené na webových stránkách internetového obchodu jsou hrubé ceny.
 8. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny výrobků dostupných v internetovém obchodě, zavádět nové výrobky, jakož i provádět a rušit propagační akce nebo provádět změny probíhajících propagačních akcí. V případě propagačních akcí spočívajících v dočasném snížení ceny Produktu uvede Prodávající na stránce Produktu vedle propagační ceny předchozí nejnižší cenu Produktu, která platila v období 30 dnů před zavedením akce. Rozsah snížení bude stanoven ve vztahu k uvedené nejnižší ceně.
 9. Poskytování nezákonného nebo urážlivého obsahu zákazníkem je zakázáno. Zákazník je povinen používat webové stránky prodávajícího způsobem, který nenarušuje jejich fungování, zejména tím, že nepoužívá specifický software (včetně malwaru) nebo zařízení.
 10. Zvláštní rizika spojená s používáním elektronických služeb spočívají v možnosti přístupu neoprávněných osob k datům přenášeným po síti nebo uloženým v počítačích připojených k síti a v zásahu do nich, což může mít za následek zejména jejich ztrátu, neoprávněnou změnu nebo nemožnost využívat služby nabízené prostřednictvím internetového obchodu.

 

§3 Služby a všeobecné podmínky poskytování služeb

 

 1. Prodávající prostřednictvím internetového obchodu poskytuje elektronické služby prostřednictvím:
  a) zpřístupnění obsahu nabídky a produktů na internetových stránkách internetového obchodu,
  b) umožnit vyplnění objednávkového formuláře za účelem uzavření kupní smlouvy.
 2. Služby uvedené v bodě 1 jsou poskytovány bezplatně.
 3. Smlouva o poskytování elektronických služeb v podobě umožnění vyplnění objednávkového formuláře je se zákazníkem uzavřena na dobu určitou v okamžiku, kdy zákazník přistoupí k vyplnění formuláře, a zaniká v okamžiku, kdy zákazník od vyplnění formuláře odstoupí, nebo v okamžiku, kdy je vyplněný formulář odeslán prodávajícímu.
 4. Technické požadavky nezbytné pro využívání služeb poskytovaných prodávajícím:
  (a) zařízení s přístupem k internetu,
  b) webový prohlížeč, který podporuje soubory cookie,
  (c) přístup k e-mailu.
 5. Zákazník hradí poplatky za přístup k internetu a přenos dat v souladu s tarifem svého poskytovatele internetových služeb.

 

§4 Kupní smlouva

 

 1. Prodávající umožňuje zadávat objednávky na produkty dostupné v internetovém obchodě:
  a) prostřednictvím objednávkového formuláře, který je k dispozici v internetovém obchodě 24 hodin 7 dní v týdnu,
  b) telefonicky na čísle +48 537 560 601,
  c) e-mailem na adresu zzmeblogrod@gmail.com.
 2. Při zadávání objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře si zákazník vybere výrobek dostupný v internetovém obchodě, uvede množství, které hodlá zakoupit, a vlastnosti objednaného výrobku. Po výběru Produktu (přidání Produktu do "košíku" prostřednictvím funkcí dostupných v Internetovém obchodě) Zákazník vyplní Objednávkový formulář a uvede v něm údaje nezbytné pro zpracování objednávky Prodávajícím a následně potvrdí zadání objednávky tlačítkem "Objednat a zaplatit".
 3. Při telefonické nebo e-mailové objednávce poskytne zákazník prodávajícímu informace o objednávaném výrobku a údaje nezbytné pro vyřízení objednávky, zejména identifikační údaje, adresní údaje a údaje umožňující kontakt ohledně objednávky (telefonní číslo, e-mailová adresa).
 4. Po obdržení objednávky zašle prodávající zákazníkovi prohlášení o přijetí objednávky e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou při zadávání objednávky. Následně Prodávající po ověření možnosti vyřízení objednávky zašle Zákazníkovi zprávu o potvrzení objednávky. Jakmile Zákazník obdrží zprávu o potvrzení objednávky, je kupní smlouva uzavřena.
 5. Zpráva o potvrzení objednávky obsahuje dohodnuté podmínky kupní smlouvy, zejména množství a typ objednaného výrobku, celkovou cenu, která má být zaplacena, včetně nákladů na dodání a výši poskytnutých slev (pokud se vztahují).

 

§5 Dodací lhůty a dodání

 

 1. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí, v jakém je obdržel (s výhradou § 6 odst. 3 těchto obchodních podmínek).
 2. Doba realizace objednávky se skládá z přípravy, kompletace, zabalení a vydání výrobku prodávajícím. Průměrná doba realizace je jeden pracovní den.
 3. Objednávky podané v pracovní den po 16:00 a ve státní svátky se považují za podané následující pracovní den.
 4. V případě, že část objednávky sestávající z několika výrobků není aktuálně k dispozici, je zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo e-mailem a rozhodne se, jak bude s objednávkou dále nakládat (částečné plnění, prodloužení čekací doby, zrušení celé objednávky nebo výběr náhradního výrobku).
 5. V případě objednávek, které se skládají z několika Výrobků s různou dostupností a mají být dodány v jedné zásilce, závisí doba realizace objednávky na datu, kdy Prodávající dokončí poslední Výrobek obsažený v objednávce, pokud se se Zákazníkem nedohodne jinak.
 6. Doba dodání výrobku zákazníkovi dopravcem podle způsobu dodání zvoleného zákazníkem se připočítává k době vyřízení objednávky. Informace o způsobech doručení a nákladech jsou Zákazníkovi sděleny při zadávání objednávky.
 7. Objednávky se vystavují k doručení dopravci pouze v pracovní dny.
 8. Po obdržení zásilky by měl zákazník pečlivě zkontrolovat stav obalu a jeho obsah. Pokud zjistí jakékoli poškození nebo jiné nesrovnalosti, měl by za přítomnosti kurýra sepsat protokol o poškození a informovat prodávajícího.
 9. V případě, že je zásilka odmítnuta nebo nemůže být doručena z důvodů na straně zákazníka, má prodávající právo účtovat zákazníkovi náklady vzniklé v souvislosti s takovou situací (např. náklady na vrácení zásilky prodávajícímu nebo její opětovné zaslání zákazníkovi).
 10. V případě, že Prodávající uhradí Zákazníkovi škodu vzniklou během přepravy Výrobku, přecházejí nároky, které Zákazníkovi z tohoto titulu náleží vůči dopravci, v rozsahu, v jakém byly uhrazeny Prodávajícím, na Prodávajícího. Převod pohledávek na Prodávajícího nevyžaduje samostatnou smlouvu o postoupení pohledávky.
 11. Prodávající umožňuje vyzvednutí objednávky na stacionárním místě na adrese Krupin 38, 19-335 Prostki, které je otevřeno v pracovní dny od 7.00 do 15.00. Vyzvednutí objednávky je možné pouze po potvrzení Prodávajícího, že jsou Výrobky připraveny k expedici a byl stanoven termín vyzvednutí.

 

§6 Způsoby platby

 

 1. Prodávající umožňuje platbu za objednané produkty:
  a) formou platby předem prostřednictvím elektronického platebního systému PayU, jehož provozovatelem je společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani, v souladu s pravidly elektronického platebního systému PayU,
  b) platbou předem klasickým bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího,
  c) dobírka,
  d) při sběru na stacionárním místě.
 2. Zákazník, který se rozhodne pro platbu předem, je povinen provést platbu do sedmi dnů od uzavření smlouvy. Nebude-li platba ve stanovené lhůtě provedena, může být kupní smlouva ukončena.
 3. Prodávající přistoupí ke zpracování objednávky, jakmile obdrží od provozovatele elektronického platebního systému informaci o kladné autorizaci transakce nebo po připsání platby na bankovní účet (u klasických plateb bankovním převodem). V případě dobírky nebo vyzvednutí na stacionárním místě přistoupí prodávající ke zpracování objednávky po jejím potvrzení.
 4. Doklad o koupi je zákazníkovi poskytnut spolu s výrobkem nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem při objednávce.
 5. V případě požadavku na vrácení peněz za transakci provedenou Zákazníkem platební kartou provede Prodávající vrácení peněz na bankovní účet přiřazený k platební kartě Zákazníka.

 

§7 Záruka na vady výrobku

 

 1. Ustanovení tohoto odstavce se použijí na kupní smlouvy uzavřené před 1. lednem 2023.
 2. Podle § 556 zákona ze dne 23. dubna 1964 - občanského zákoníku odpovídá prodávající zákazníkovi, pokud má prodaný výrobek fyzickou nebo právní vadu. Prodávající je zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud Zákazník o vadě věděl v době uzavření smlouvy.
 3. Dodání výrobku v rámci uplatnění práv ze záruky za vady se provádí na náklady prodávajícího.
 4. Prodávající odpovídá ze záruky, pokud je vada zjištěna před uplynutím dvou let od data dodání výrobku zákazníkovi.
 5. Oznámení o vadách výrobku je třeba zaslat e-mailem na adresu zzmeblogrod@gmail.com nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Oznámení lze zaslat na formuláři, který je přílohou č. 2 obchodních podmínek.
 6. Má-li prodaná věc vadu, může zákazník učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, ledaže prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží pro zákazníka vymění vadnou věc za bezvadnou nebo vadu odstraní. Toto omezení neplatí, pokud již byla věc Prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo pokud Prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za věc bez vady nebo vadu odstranit.
 7. Zákazník může namísto odstranění vady navrženého prodávajícím požadovat výměnu věci za věc bez vady nebo namísto výměny věci požadovat odstranění vady, ledaže uvedení věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným zákazníkem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým prodávajícím.
 8. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada nepodstatná.
 9. Pokud je to nutné pro posouzení fyzických vad, musí být výrobek doručen na adresu: z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 10. Prodávající je povinen reagovat na oznámení zákazníka do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení. Nepřihlédnutí k žádosti ve stanovené lhůtě se rovná jejímu přijetí.

 

§7a. Odpovědnost za shodu výrobku se smlouvou

 

 1. Podle § 43a a násl. zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů odpovídá prodávající zákazníkovi, který je spotřebitelem, za soulad výrobku s kupní smlouvou. Ustanovení týkající se spotřebitele v této kapitole se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální charakter, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněného na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.
 2. Prodávající neodpovídá za nesoulad výrobku se smlouvou v rozsahu uvedeném v § 43a odst. 2 nebo 3 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, pokud byl spotřebitel nejpozději při uzavření smlouvy výslovně informován o tom, že se určitá vlastnost výrobku odchyluje od požadavků na soulad se smlouvou stanovených v § 43a odst. 2 nebo 3 zákona, a výslovně a samostatně nedostatek určité vlastnosti výrobku akceptoval.
 3. Dodání výrobku při uplatnění práv uvedených v tomto odstavci se provádí na náklady prodávajícího.
 4. Prodávající odpovídá za nesoulad výrobku se smlouvou, který existoval v době jeho dodání a který se projeví do dvou let od tohoto okamžiku, pokud doba použitelnosti výrobku stanovená prodávajícím, jeho právními předchůdci nebo osobami jednajícími jejich jménem není delší. Jakýkoli nesoulad Výrobku se smlouvou, který vyšel najevo před uplynutím dvou let od dodání Výrobku, se považuje za existující v době dodání, pokud se neprokáže opak nebo pokud nelze domněnku uvést v soulad s povahou Výrobku nebo povahou nesouladu Výrobku se smlouvou.
 5. Oznámení o nesouladu výrobku se smlouvou je třeba zaslat e-mailem na adresu zzmeblogrod@gmail.com nebo písemně na adresu sídla prodávajícího. Oznámení lze zaslat na formuláři, který je přílohou č. 2 obchodních podmínek.
 6. Pokud výrobek není v souladu se smlouvou, může spotřebitel požadovat jeho opravu nebo výměnu. Prodávající může provést výměnu, pokud spotřebitel požaduje opravu, nebo Prodávající může provést opravu, pokud spotřebitel požaduje výměnu, pokud uvedení Výrobku do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem není možné nebo by si vyžádalo nadměrné náklady Prodávajícího. Pokud oprava a výměna nejsou možné nebo by si vyžádaly nadměrné náklady pro prodávajícího, může prodávající odmítnout uvést výrobek do souladu se smlouvou.
 7. Pokud výrobek není v souladu se smlouvou, může spotřebitel učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, když:
  a) Prodávající odmítl uvést výrobek do souladu se smlouvou;
  b) Prodávající neuvedl výrobek do souladu se smlouvou;
  c) nesoulad výrobku se smlouvou trvá i přesto, že se prodávající pokusil uvést výrobek do souladu se smlouvou;
  (d) nesoulad výrobku je takový, že odůvodňuje buď snížení ceny, nebo odstoupení od smlouvy bez předchozího využití opravy nebo výměny;
  (e) z prohlášení prodávajícího nebo z okolností je zřejmé, že prodávající neuvede výrobek do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez zbytečných obtíží pro spotřebitele.
 8. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je nesoulad výrobku se smlouvou nepodstatný.
 9. Prodávající vrátí spotřebiteli částky, které mu vznikly v důsledku uplatnění práva na snížení ceny, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od obdržení prohlášení spotřebitele o snížení ceny.
 10. V případě odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen neprodleně vrátit výrobek prodávajícímu na jeho náklady. Prodávající vrátí spotřebiteli cenu neprodleně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení Výrobku nebo dokladu o jeho vrácení. Prodávající vrátí cenu stejným způsobem platby, který spotřebitel použil, pokud spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení ceny, který spotřebiteli nevzniká.
 11. Pokud je to nutné pro posouzení fyzických vad, musí být výrobek doručen na adresu: z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 12. Prodávající je povinen reagovat na oznámení zákazníka do 14 kalendářních dnů od jeho obdržení. Nepřihlédnutí k žádosti ve stanovené lhůtě se rovná jejímu přijetí.
 13. Prodávající nese náklady na vyzvednutí, dodání, odstranění závad nebo výměnu výrobku za nový.

 

§8 Odstoupení od kupní smlouvy

 

 1. Zákazník, který je spotřebitelem ve spojení s článkem 27 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014, má právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu.
 2. Ustanovení této kapitoly týkající se spotřebitele se vztahují na fyzickou osobu, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu této smlouvy zřejmé, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.
 3. Právo na odstoupení od smlouvy vzniká do 14 kalendářních dnů od okamžiku, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba jiná než dopravce převezme výrobek. Pokud se smlouva vztahuje na více položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech, lhůta začíná běžet od okamžiku, kdy Zákazník převezme poslední položku, dávku nebo část.
 4. Zákazník může od smlouvy odstoupit prohlášením na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto Pravidel, zaslaným na poštovní adresu prodávajícího nebo e-mailem na adresu zzmeblogrod@gmail.com.
 5. Pro dodržení lhůty uvedené v bodě 3 postačí, je-li prohlášení o odstoupení od smlouvy zasláno před jejím uplynutím.
 6. Prodávající neprodleně potvrdí zákazníkovi přijetí prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 7. Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy, vrátí zákazníkovi všechny platby, které od něj obdržel, včetně nákladů na dodání zboží. Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, jaký použil Zákazník, pokud Zákazník výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který pro Zákazníka nepředstavuje žádné náklady.
 8. Pokud Prodávající nenabídl Zákazníkovi, že si Výrobek vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení přijatých plateb, dokud neobdrží Výrobek zpět nebo dokud Zákazník nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.
 9. Pokud si zákazník zvolil jiný způsob dodání než nejlevnější běžný způsob nabízený prodávajícím, není prodávající povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, které mu vznikly.
 10. Zákazník je povinen vrátit Výrobek Prodávajícímu nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím neprodleně, nejpozději však do 14 kalendářních dnů, ode dne, kdy od smlouvy odstoupil, ledaže Prodávající nabídl, že si Výrobek vyzvedne sám. Postačí, když Výrobek zašle zpět před uplynutím této lhůty.
 11. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení výrobku.
 12. Výrobek musí být prodávajícímu dodán na následující adresu: z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 13. Zákazník je povinen výrobek během přepravy řádně chránit. Prodávající nepřijímá zásilky zaslané na dobírku.
 14. V případě odstoupení od smlouvy odpovídá spotřebitel za jakékoli snížení hodnoty věci v důsledku jejího používání nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a funkčnosti věci.
 15. Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy ve vztahu ke smlouvám uvedeným v článku 38 zákona o právech spotřebitelů ze dne 30. května 2014, mimo jiné ve vztahu ke smlouvě, jejímž předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení individuálních potřeb spotřebitele.

 

§9 Odstoupení od smlouvy o poskytování elektronických služeb
a postup pro podávání stížností

 

 1. V případě smluv o poskytování elektronických služeb na dobu neurčitou je zákazník oprávněn smlouvu vypovědět. Zákazník může smlouvu ukončit výpovědí s okamžitou účinností a bez uvedení důvodu zasláním výpovědi na e-mailovou adresu zzmeblogrod@gmail.com.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 14 dnů v případě, že zákazník poruší ustanovení těchto obchodních podmínek.
 3. V případě neplnění nebo neoprávněného plnění služeb poskytovaných prostřednictvím internetového obchodu ze strany prodávajícího je zákazník oprávněn podat stížnost e-mailem na adresu zzmeblogrod@gmail.com.
 4. Správně podaná stížnost by měla obsahovat označení zákazníka (jméno a příjmení nebo název společnosti, adresu bydliště nebo sídla a e-mailovou adresu), předmět stížnosti spolu s uvedením období, kterého se stížnost týká, a okolnosti, které stížnost odůvodňují.
 5. Prodávající reklamaci posoudí do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení.

 

§10 Ustanovení pro podnikatele

 

 1. Ustanovení tohoto odstavce se vztahují pouze na zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli ve smyslu článku 22.1 Občanský zákoník.
 2. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na kupní smlouvy, je-li kupujícím fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s podnikatelskou činností této osoby, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu podnikání této osoby zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli odstoupit od kupní smlouvy, dokud výrobek není předán zákazníkovi, třetí straně jednající jménem zákazníka nebo dopravci, který zákazníkovi dodávku provádí. Odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího nezakládá žádné nároky Zákazníka vůči Prodávajícímu.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo omezit způsoby platby dostupné v internetovém obchodě. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat úhradu celé hodnoty objednávky nebo její části předem, a to bez ohledu na způsob platby zvolený zákazníkem.
 5. V souladu s článkem 558 občanského zákoníku je v případě prodeje výrobku zákazníkovi, který není spotřebitelem, odpovědnost prodávajícího ze záruky vyloučena.
 6. V souladu s § 548 odst. 1 občanského zákoníku přechází okamžikem, kdy Prodávající dodá Produkt Zákazníkovi, jím určené třetí osobě nebo dopravci, výhody a břemena spojená s Produktem a nebezpečí náhodné ztráty nebo poškození Produktu na Zákazníka.
 7. Odpovědnost prodávajícího vůči zákazníkovi je omezena pouze na skutečnou škodu, která zákazníkovi vznikla v souvislosti s neoprávněným plněním smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž prodávající odpovídá ve výši nepřesahující hodnotu objednávky učiněné zákazníkem.

 

§11 Pravidla pro zveřejňování recenzí a hodnocení produktů

 

 1. Zákazník má možnost napsat zpětnou vazbu a ohodnotit zakoupený produkt.
 2. Aby byla zajištěna spolehlivost a důvěryhodnost recenzí na webových stránkách internetového obchodu, mohou recenze a hodnocení zveřejňovat pouze zákazníci, kteří si již výrobek zakoupili.
 3. Zákazník vytvoří recenzi a provede hodnocení prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na kartě výrobku v internetovém obchodě.
 4. Názor a hodnocení zveřejněné zákazníkem se musí vztahovat k výrobku a musí vyjadřovat osobní subjektivní pocity zákazníka. Názor či hodnocení neslouží k vyjádření připomínek směřujících k Prodávajícímu ohledně jím poskytovaných služeb, ale pouze k subjektivnímu vyjádření dojmu ze zakoupeného Produktu.
 5. Názory a hodnocení jsou shromažďovány a zpracovávány Prodávajícím zejména pro tyto účely: zvýšení atraktivity nabídky; shromažďování informací o Produktech a zkušenostech Zákazníků s nimi; zlepšení nabídky Produktů a služeb; umožnění ostatním Zákazníkům přečíst si názory a hodnocení.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo volně zveřejňovat názory na webových stránkách internetového obchodu, včetně práva nezveřejňovat nebo odstranit již zveřejněné názory a hodnocení v případě, že jejich důvěryhodnost vzbuzuje pochybnosti, např. názor přidaný zákazníkem, který si recenzovaný výrobek nezakoupil.
 7. Zákazník zveřejňuje názor výhradně na vlastní nebezpečí a současně potvrzuje, že je výhradním autorem názoru, a přebírá tak nároky třetích stran na porušení jejich práv v souvislosti se zveřejněním názoru.
 8. Je zakázáno umisťovat názory, jejichž obsah porušuje autorská práva a/nebo související práva třetích stran, má protiprávní povahu, obsahuje reklamní, marketingové nebo konkurenční informace ve vztahu k prodávajícímu.
 9. Po vydání posudku uděluje zákazník prodávajícímu nevýhradní licenci k užití obsahu posudku (částečně nebo v plném rozsahu) jeho záznamem, reprodukcí a šířením prostřednictvím internetových stránek tak, aby bylo možné obsah zobrazit na elektronických zařízeních využívajících internet v libovolném čase a místě, bez ohledu na počet zobrazení a formu přístupu, nebo prostřednictvím informačních médií, zejména reklamního charakteru, za účelem propagace a marketingu výrobků a internetového obchodu.
 10. Licenci uděluje zákazník bez časového, územního nebo početního omezení a bez nároku na odměnu zákazníkovi nebo jiným osobám, které mají na obsah nárok. Licence zaniká odstraněním stanoviska z internetového obchodu.

 

§12 Odpovědnost prodávajícího

 

 1. Prodávající neodpovídá za uvedení nesprávných údajů zákazníkem (zejména uvedením nesprávných údajů ve formulářích dostupných na webových stránkách) nebo za jednání zákazníka, které ztěžuje nebo znemožňuje poskytování a provádění služeb prodávajícím.
 2. Prodávající nenese odpovědnost za následky používání internetového obchodu zákazníkem způsobem, který je v rozporu s ustanoveními těchto obchodních podmínek, platnými právními předpisy a pravidly společenského soužití nebo zvyklostmi.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit poskytování jednotlivých funkcí internetového obchodu z důvodu nutnosti údržby, revize nebo vývoje technické základny nebo softwaru. Pozastavením nebo ukončením poskytování jednotlivých funkcionalit Internetového obchodu nemohou být porušena práva Zákazníka.

 

§13 Duševní vlastnictví

 

 1. Veškerý obsah internetového obchodu (včetně grafiky, textu, rozvržení stránek a log), který nepochází od zákazníka nebo jiných dodavatelů, je chráněn autorskými právy a je výhradním vlastnictvím prodávajícího. Použití takového obsahu bez písemného souhlasu Prodávajícího má za následek občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost.
 2. Zákazník je povinen používat veškerý obsah zveřejněný v internetovém obchodě pouze v rámci své osobní potřeby. Použití obsahu v jiném rozsahu je povoleno pouze tehdy, pokud tak uvede Prodávající.
 3. Používání internetového obchodu, včetně používání textových materiálů, grafiky, obrázků, aplikací, databází nebo jiného obsahu, neznamená nabytí jakýchkoli práv ze strany zákazníka ve vztahu k uvedenému obsahu, zejména neznamená nabytí jakýchkoli vlastnických práv, souvisejících práv nebo licencí.
 4. Bez výslovného souhlasu prodávajícího je zakázáno provádět následující činnosti:
  a) kopírovat, upravovat a přenášet elektronicky nebo jinak internetový obchod nebo jeho části, jakož i jednotlivé obsahy, které jsou jeho prostřednictvím zpřístupněny,
  b) jakýmkoli způsobem šířit obsah zveřejněný v internetovém obchodě,
  (c) stahování obsahu databází a jejich opětovné použití vcelku nebo po částech.

 

§14 Závěrečná ustanovení

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje o změnách obchodních podmínek na internetových stránkách internetového obchodu nejméně 14 kalendářních dnů před nabytím účinnosti změn obchodních podmínek. Změna ustanovení obchodních podmínek se nevztahuje na zákazníky, kteří učinili objednávku v době platnosti předchozího znění obchodních podmínek. Změna Obchodních podmínek v průběhu trvajícího smluvního vztahu je pro druhou stranu závazná, pokud byly splněny podmínky uvedené v § 384 občanského zákoníku a strana smlouvu do 14 kalendářních dnů nevypověděla.
 2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených těmito obchodními podmínkami se použijí příslušná ustanovení polského práva.
 3. Zákazník má možnost využít mimosoudních způsobů řešení reklamací a stížností vyplývajících z objednávek učiněných v Obchodě. Mezi ně patří: v případě sporu o majetková práva vyplývající z kupních smluv a poskytování služeb podání návrhu na projednání věci u Stálého rozhodčího spotřebitelského soudu působícího při příslušném inspektorátu zemské obchodní inspekce; podání návrhu zemskému inspektorovi obchodní inspekce v Olsztyně (https://ih.olsztyn.pl/) na přijetí opatření k mimosoudnímu řešení sporu na základě zákona ze dne 23. září 2016 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (Sb. zákonů z roku 2016, položka 1823).
 4. Bez ohledu na bod 3 může zákazník požádat o pomoc obecního (okresního) ombudsmana pro spotřebitele. Veškeré potřebné informace lze získat na internetových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese uokik.gov.pl.
 5. Zákazník, který je spotřebitelem, může navíc využít elektronický způsob řešení sporů s prodávajícím prostřednictvím platformy ODR, která je k dispozici na této adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory vzniklé v souvislosti s poskytováním služeb podle těchto smluvních podmínek budou předloženy k rozhodčímu řízení:
  a) obecný soud podle volby zákazníka v souladu s příslušnými ustanoveními polského práva, pokud je zákazník spotřebitelem nebo podnikatelem podle § 8 odst. 2 obchodních podmínek,
  b) soud příslušný podle sídla prodávajícího, pokud zákazník není spotřebitelem.
 7. Přílohy jednacího řádu jsou jeho nedílnou součástí.
 8. Nařízení vstoupí v platnost dne 1. ledna 2023.
Nákupní košík
MĚNA
0

Vyhledávání na