Vrácení zboží a stížnosti

Právo na odstoupení od smlouvy

Zákazník, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zákazník převzal věc nebo kdy výrobek převzala třetí osoba odlišná od dopravce a určená zákazníkem.

Spotřebitelem se rozumí také fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud je z obsahu této smlouvy zřejmé, že pro ni nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě ustanovení o Centrálním registru a informacích o podnikatelské činnosti.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o svém rozhodnutí odstoupit od kupní smlouvy informovat jednoznačným prohlášením, které nám zašlete poštou nebo e-mailem na adresu zzmeblogrod@gmail.com.

Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Pravidel a provozního řádu našeho internetového obchodu. Použití vzorového formuláře není povinné. 

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby zákazník zaslal informace o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Rádi bychom Vás informovali, že právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v článku 38 zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů, mimo jiné ve vztahu ke smlouvě, jejímž předmětem plnění je věc, která není prefabrikovaná, vyrobená podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb.

 

Účinky stažení

V případě odstoupení od této smlouvy vám vrátíme všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z vámi zvoleného jiného způsobu dodání, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený v našem internetovém obchodě), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme stejným platebním prostředkem, který zákazník použil při původní transakci, pokud se zákazník výslovně nedohodl jinak; v každém případě zákazníkovi v souvislosti s tímto vrácením nevzniknou žádné poplatky. 

Upozorňujeme, že můžeme zadržet náhradu, dokud výrobek neobdržíte nebo dokud nám nepředložíte doklad o vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

Výrobek prosím vraťte na adresu: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud je výrobek vrácen před uplynutím 14denní lhůty. Upozorňujeme, že přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník.

 

ZÁRUKA NA VÝROBEK

Podle § 556 zákona ze dne 23. dubna 1964 občanského zákoníku odpovídá prodávající zákazníkovi, pokud má prodaný výrobek fyzickou nebo právní vadu. Prodávající je zproštěn odpovědnosti ze záruky, pokud zákazník v době uzavření smlouvy o vadě věděl.

V souladu s článkem 558 občanského zákoníku je v případě prodeje výrobku zákazníkovi, který není spotřebitelem, odpovědnost prodávajícího ze záruky vyloučena. Spotřebitelem se rozumí i fyzická osoba, která uzavírá smlouvu v přímé souvislosti se svou podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikatelské činnosti.

Dodání výrobku v rámci uplatnění práv ze záruky za vady se provádí na náklady prodávajícího.

Prodávající odpovídá ze záruky, pokud je vada zjištěna před uplynutím dvou let od data dodání výrobku zákazníkovi.

Oznámení o závadách výrobku zasílejte e-mailem na následující adresu zzmeblogrod@gmail.com nebo písemně na adresu sídla prodávajícího.

Má-li prodaná věc vadu, může zákazník učinit prohlášení o snížení ceny nebo odstoupit od smlouvy, ledaže prodávající neprodleně a bez zbytečných obtíží pro zákazníka vymění vadnou věc za bezvadnou nebo vadu odstraní. Toto omezení neplatí, pokud již byla věc prodávajícím vyměněna nebo opravena nebo pokud prodávající nesplnil povinnost vyměnit věc za bezvadnou nebo vadu odstranit.

Zákazník může namísto odstranění vady navrženého prodávajícím požadovat výměnu věci za věc bez vady nebo namísto výměny věci požadovat odstranění vady, ledaže uvedení věci do souladu se smlouvou způsobem zvoleným zákazníkem není možné nebo by si vyžádalo nepřiměřené náklady ve srovnání se způsobem navrženým prodávajícím.

Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy, pokud je vada nepodstatná.

Je-li to nutné pro posouzení fyzických vad, musí být výrobek doručen na adresu: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.

Prodávající odpoví na žádost zákazníka do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení. Nevyřízení žádosti ve stanovené lhůtě se považuje za přijetí žádosti.

Náklady na odstranění závad nebo výměnu výrobku za nový nese prodávající.

Nákupní košík
MĚNA
0

Vyhledávání na