Zpracování dat

Správcem osobních údajů je společnost MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Krupině, Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000909607, rejstříkový soud: Obvodní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, základní kapitál: PLN. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné. Správce zpracovává osobní údaje pro tyto účely: uzavírání a plnění smluv, a to na základě uzavřené smlouvy; účetnictví související s vystavováním a přijímáním zúčtovacích dokladů, a to na základě předpisů daňového práva; archivace údajů pro účely prokazování skutečností, jakož i případného zakládání, vyšetřování nebo obrany proti nárokům; a kontaktování telefonicky nebo e-mailem, což je oprávněný zájem správce. Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být subjekty spolupracující se správcem, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů. Osobní údaje nebudou předávány subjektu se sídlem ve třetí zemi. Správce uchovává osobní údaje po dobu nepřesahující promlčecí dobu podle ustanovení občanského zákoníku. Každá osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává, má právo na přístup k obsahu svých údajů, právo na opravu, výmaz ("právo být zapomenut"), omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů. Každá osoba, která se domnívá, že správce zpracovává její osobní údaje v rozporu s ustanoveními RODO nebo jinými příslušnými právními předpisy týkajícími se zpracování osobních údajů, má právo podat stížnost předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje nebudou zpracovávány automatizovanými prostředky, včetně profilování. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v naší informační doložce RODO, která je k dispozici na adrese. https://meblogrod.pl/polityka-prywatnosci/.

Nákupní košík
MĚNA
0

Vyhledávání na