Zásady ochrany osobních údajů

 

§1 Správce osobních údajů

 

 1. Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (RODO), je MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Krupině na adrese Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000909607, rejstříkový soud: Obvodní soud pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XIV. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku, základní kapitál: PLN.
 2. E-mailová adresa správce údajů: zzmeblogrod@gmail.com.
 3. Správce v souladu s čl. 32 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů dodržuje zásadu ochrany osobních údajů a přijímá vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům zpracovávaným v souvislosti s jeho činností.
 4. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smlouvy se správcem údajů.
 5. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy nebo poskytování služeb subjektu údajů.

 

§2 Účel a důvody zpracování osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 1. příprava obchodní nabídky v reakci na zájem zákazníka, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO);
 2. uzavírání a plnění kupních smluv se zákazníky na základě uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO);
 3. poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetového obchodu na základě uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO);
 4. vyřizování stížností na základě povinnosti správce v souvislosti s platnými právními předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO);
 5. účetnictví související s vystavováním a přijímáním účetních dokladů na základě daňových předpisů (čl. 6 odst. 1 písm. c) ZDPH);
 6. archivace údajů pro případné zjištění, vyšetřování nebo obranu proti nárokům nebo potřebu prokázat skutečnosti, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO);
 7. telefonický nebo e-mailový kontakt, zejména v reakci na dotazy správce, což je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů);
 8. zasílání technických informací týkajících se fungování internetového obchodu a služeb, které zákazník využívá, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO);
 9. marketing, který je jejím oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) nebo je založen na dříve uděleném souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO).

 

§3 Příjemci údajů. Předávání údajů do třetích zemí

 

 1. Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být subjekty spolupracující se správcem, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.
 2. Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být také subdodavatelé - subjekty, jejichž služeb správce využívá ke zpracování údajů, např. účetní kanceláře, advokátní kanceláře, poskytovatelé IT služeb (včetně hostingových služeb).
 3. Správce může být povinen zpřístupnit osobní údaje na základě platných právních předpisů, zejména zpřístupnit osobní údaje oprávněným státním orgánům nebo institucím.
 4. Osobní údaje v souvislosti s používáním nástrojů pro analýzu a sledování webových stránek správcem mohou být předány subjektu se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor, například společnosti Google LLC. Jako vhodné opatření na ochranu údajů se správce s poskytovateli těchto služeb dohodl na standardních smluvních doložkách v souladu s článkem 46 RODO. Více informací je k dispozici zde: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

 

§4 Doba uchovávání osobních údajů

 

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu trvání smlouvy uzavřené se subjektem údajů a po jejím ukončení pro účely uplatnění nároků souvisejících se smlouvou, plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, nejdéle však po dobu promlčecí lhůty podle ustanovení občanského zákoníku.
 2. Správce údajů uchovává osobní údaje obsažené v dokladech o zúčtování po dobu stanovenou daňovými předpisy.
 3. Správce uchovává osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely po dobu 10 let, nejdéle však do doby, než odvoláte svůj souhlas se zpracováním nebo vznesete námitku proti zpracování.
 4. Správce uchovává osobní údaje pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v odstavcích 1 až 3, po dobu jednoho roku, ledaže byl souhlas se zpracováním dříve odvolán a ve zpracování nelze pokračovat na jiném základě než na základě souhlasu subjektu údajů.

 

§5 Práva subjektu údajů

 

 1. Každý subjekt údajů má právo:
 2. přístup - získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou údaje o osobě zpracovávány, má právo na přístup k nim a na informace o: účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, informacích o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, době uchovávání údajů nebo kritériích pro její určení, právu subjektu údajů požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a vznést námitku proti takovému zpracování (článek 15 RODO);
 3. obdržet kopii údajů - získat kopii zpracovávaných údajů, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů (čl. 15 odst. 3 RODO);
 4. k opravě - požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, nebo o doplnění neúplných údajů (článek 16 RODO);
 5. odstranit data - požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro zpracování nebo pokud údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné (článek 17 RODO);
 6. omezit zpracování - požádat o omezení zpracování osobních údajů (článek 18 RODO), pokud:

- subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost údajů ověřit,

- zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu tím, že požádá o omezení používání,

- správce již údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje k určení, uplatnění nebo obhajobě nároku,

- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování - dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody námitky subjektu údajů;

 1. k přenositelnosti údajů - obdržet ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, a požádat o zaslání těchto údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně (článek 20 RODO);
 2. k námitce - vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro oprávněné účely správce z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, včetně profilování. Správce pak posoudí existenci platných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, výkon nebo obhajobu nároků. Pokud podle tohoto posouzení převáží zájmy subjektu údajů nad zájmy správce, bude správce povinen zpracování pro tyto účely ukončit (článek 21 RODO).
 3. Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů a informovat ho o tom, jaké právo a v jakém rozsahu si přeje uplatnit.
 4. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů ve Varšavě.

 

§6 Profilování

 

 1. Osobní údaje získané správcem mohou být zpracovávány automatizovanými prostředky - včetně profilování. Profilování osobních údajů prováděné správcem spočívá ve vyhodnocování vybraných informací o subjektu údajů za účelem analýzy a prognózy osobních preferencí a zájmů, zejména pro možnost poskytnout subjektu údajů personalizovanou nabídku.
 2. Automatizované zpracování prováděné správcem nemá pro subjekt údajů žádné právní účinky. Subjekt údajů může kdykoli vznést námitku proti automatizovanému zpracování svých údajů.

 

§7 Google Analytics

 

 1. Správce používá službu Google Analytics, která je poskytována společností Google Inc. se sídlem v USA.
 2. Služba Google Analytics používá soubory cookie k analýze vašeho používání webových stránek. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek se přenášejí na server společnosti Google a ukládají se na něm. Na žádost správce použije společnost Google tyto informace k analýze vašeho používání webových stránek za účelem sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu žadateli.
 3. Údaje nebudou použity k identifikaci osob.
 4. Uživatelé mohou ukládání souborů cookie zakázat prostřednictvím příslušného nastavení svého prohlížeče, v takovém případě však nebudou moci využívat všechny funkce webových stránek. Kromě toho mohou uživatelé zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s jejich používáním webových stránek (včetně jejich IP adresy), jakož i tomu, aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnou a nainstalují zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. Proti shromažďování a zpracovávání údajů souvisejících s vaším používáním webových stránek společnosti Google můžete kdykoli vznést námitku, a to stažením a instalací pluginu do prohlížeče, který je k dispozici na následující adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

§8 Sociální pluginy

 

 1. Správce používá na webových stránkách pluginy směřující na sociální sítě. Dotyčné pluginy jsou označeny logem příslušné sociální sítě.
 2. Data jsou do sociálních sítí odesílána pouze v případě, že uživatel aktivně kliknul na příslušné tlačítko zásuvného modulu. Po stisknutí ikony plug-in webový prohlížeč zahájí spojení se servery příslušné sociální sítě a uživatel bude přesměrován na webové stránky externího poskytovatele služeb, tj. vlastníka příslušné sociální sítě, a webový prohlížeč uživatele naváže přímé spojení se servery těchto sociálních sítí. Využití těchto funkcí může zahrnovat použití externích souborů cookie. Od okamžiku, kdy kliknete na příslušný plugin, jsou vaše osobní údaje zpracovávány na příslušné sociální síti a vlastník sociální sítě se stává spolusprávcem vašich osobních údajů. Správce informuje, že od okamžiku aktivního kliknutí na zásuvný modul nemá správce žádný vliv na povahu a rozsah osobních údajů shromažďovaných příslušnou sociální sítí.
 3. Údaje se přenášejí bez ohledu na to, zda má uživatel účet na příslušné sociální síti nebo zda je přihlášen. Pokud je uživatel na příslušné sociální síti přihlášen, budou shromážděné osobní údaje přiřazeny přímo k účtu (profilu), který uživatel používá.
 4. Další informace o účelu a rozsahu shromažďování osobních údajů, včetně podmínek zpracování příslušným poskytovatelem portálu, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů.
Nákupní košík
MĚNA
0

Vyhledávání na