Predpisy obchodu

Úvod

 

Internetový obchod dostupný na https://meblogrod.pl/ prevádzkuje spoločnosť MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Krupine na adrese Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000909607, registračný súd: Okresný súd pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIV. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, základné imanie: PLN.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

- telefón: +48 537 560 601,

- e-mailová adresa: zzmeblogrod@gmail.com.

 

Tento dokument (ktorý je zároveň predpisom v zmysle zákona z 18. júla 2002 o elektronickom poskytovaní služieb), ďalej len "predpis", vymedzuje druhy a rozsah elektronického poskytovania služieb prostredníctvom internetového obchodu, zásady uzatvárania kúpnych zmlúv prostredníctvom internetového obchodu, zásady plnenia týchto zmlúv, práva a povinnosti zákazníka a predávajúceho, ako aj postup pri odstúpení od zmluvy a reklamačný poriadok.

 

§1 Definície

 

 1. Internetový obchod - online obchod je k dispozícii na https://meblogrod.pl/.
 2. Predajca - MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Krupine na adrese Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, zapísaná v registri podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000909607, registračný súd: Okresný súd pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIV. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, základné imanie: PLN.
 3. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej právnu subjektivitu priznáva zákon, ktorá uzatvára zmluvu s predávajúcim.
 4. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá robí s predávajúcim právny úkon, ktorý priamo nesúvisí s jej hospodárskou alebo profesionálnou činnosťou.
 5. Služba - elektronické služby poskytované predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu.
 6. Predajná zmluva - Zmluva uzatvorená na diaľku medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu, ktorej predmetom je kúpa Výrobku.
 7. Produkt - produkt, ktorý si zákazník zakúpi prostredníctvom internetového obchodu.
 8. Objednávkový formulár - formulár, ktorý je k dispozícii v Internetovom obchode a slúži na zadanie objednávky na nákup Výrobku.
 9. Pracovný deň - jeden deň od pondelka do piatku okrem štátnych sviatkov.

 

 

§2 Všeobecné ustanovenia

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať zákazníkovi služby v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto obchodných podmienkach.
 2. Zákazník sa zaväzuje používať internetový obchod v súlade s platnými zákonmi a pravidlami spoločenského spolunažívania.
 3. Zákazník využívajúci služby predávajúceho je povinný dodržiavať tieto obchodné podmienky.
 4. Predávajúci dodržiava zásady ochrany osobných údajov Zákazníkov stanovené Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES.
 5. Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely plnenia zmluvy. Podrobné podmienky zhromažďovania, spracúvania a ochrany osobných údajov predávajúcim sú definované v "Zásadách ochrany osobných údajov" internetového obchodu.
 6. Informácie o Produkte na webovej stránke Internetového obchodu predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle § 71 zákona z 23. apríla 1964 - Občiansky zákonník.
 7. Všetky ceny uvedené na webovej stránke internetového obchodu sú brutto ceny.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny Produktov dostupných v Internetovom obchode, zavádzať nové Produkty, ako aj vykonávať a rušiť propagačné akcie alebo vykonávať zmeny prebiehajúcich propagačných akcií. V prípade propagačných akcií zahŕňajúcich dočasné zníženie ceny Výrobku Predávajúci uvedie na stránke Výrobku vedľa propagačnej ceny predchádzajúcu najnižšiu cenu Výrobku, ktorá platila počas 30 dní pred zavedením propagačnej akcie. Rozsah zníženia sa určí vo vzťahu k uvedenej najnižšej cene.
 9. Poskytovanie nezákonného alebo urážlivého obsahu zákazníkom je zakázané. Zákazník je povinný používať webové stránky predávajúceho spôsobom, ktorý nenarušuje ich fungovanie, najmä nepoužívať špecifický softvér (vrátane škodlivého softvéru) alebo zariadenia.
 10. Osobitné riziká spojené s používaním elektronických služieb spočívajú v možnosti prístupu neoprávnených osôb k údajom prenášaným prostredníctvom siete alebo uloženým v počítačoch pripojených k sieti a v zásahu do nich, čo môže mať za následok najmä ich stratu, neoprávnenú zmenu alebo nemožnosť využívať služby ponúkané prostredníctvom internetového obchodu.

 

§3 Služby a všeobecné podmienky poskytovania služieb

 

 1. Predávajúci prostredníctvom internetového obchodu poskytuje elektronické služby prostredníctvom:
  a) sprístupnenie obsahu ponuky a produktov na webovej stránke internetového obchodu,
  b) umožniť vyplnenie objednávkového formulára na uzavretie kúpnej zmluvy.
 2. Služby uvedené v bode 1 sa poskytujú bezplatne.
 3. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb vo forme umožnenia vyplnenia objednávkového formulára sa uzatvára so zákazníkom na dobu určitú v okamihu, keď zákazník pristúpi k vyplneniu formulára a zaniká v okamihu, keď zákazník odstúpi od vyplnenia formulára alebo v okamihu, keď je vyplnený formulár odoslaný predávajúcemu.
 4. Technické požiadavky potrebné na využívanie služieb poskytovaných predávajúcim:
  (a) zariadenie s prístupom na internet,
  b) webový prehliadač, ktorý podporuje súbory cookie,
  (c) prístup k e-mailu.
 5. Zákazník znáša poplatky za prístup na internet a prenos dát v súlade s tarifou svojho poskytovateľa internetových služieb.

 

§4 Kúpna zmluva

 

 1. Predávajúci umožňuje zadávať objednávky na Produkty dostupné v Internetovom obchode:
  a) prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý je k dispozícii v internetovom obchode 24 hodín 7 dní v týždni,
  b) telefonicky na čísle +48 537 560 601,
  c) e-mailom na adresu zzmeblogrod@gmail.com.
 2. Pri zadávaní objednávky prostredníctvom objednávkového formulára si zákazník vyberie výrobok dostupný v internetovom obchode, uvedie množstvo, ktoré má v úmysle kúpiť, a vlastnosti objednaného výrobku. Po výbere Produktu (pridaní Produktu do "košíka" prostredníctvom funkcie dostupnej v Internetovom obchode) Zákazník vyplní Objednávkový formulár, pričom v ňom uvedie údaje potrebné na to, aby Predávajúci mohol objednávku spracovať, a následne potvrdí odoslanie objednávky pomocou tlačidla "Objednávka a platba".
 3. Pri telefonickom alebo e-mailovom objednávaní zákazník poskytne predávajúcemu informácie o objednávanom výrobku a údaje potrebné na vybavenie objednávky, najmä identifikačné údaje, adresné údaje a údaje umožňujúce kontakt v súvislosti s objednávkou (telefónne číslo, e-mailová adresa).
 4. Po prijatí objednávky zašle predávajúci zákazníkovi vyhlásenie o prijatí objednávky e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú počas procesu zadávania objednávky. Následne predávajúci po overení možnosti vybavenia objednávky zašle zákazníkovi správu o potvrdení objednávky. Okamžikom doručenia správy o potvrdení objednávky Zákazníkovi je kúpna zmluva uzatvorená.
 5. Správa o potvrdení objednávky obsahuje dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy, najmä množstvo a typ objednaného výrobku, celkovú cenu, ktorá sa má zaplatiť, vrátane nákladov na doručenie a výšku poskytnutých zliav (ak sa uplatňujú).

 

§5 Dodacia lehota a dodanie

 

 1. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom boli doručené (podľa § 6 ods. 3 týchto obchodných podmienok).
 2. Doba realizácie objednávky pozostáva z prípravy, skompletizovania, zabalenia a vydania výrobku predávajúcim. Priemerná doba realizácie je jeden pracovný deň.
 3. Objednávky podané v pracovný deň po 16:00 hod. a počas štátnych sviatkov sa považujú za podané v nasledujúci pracovný deň.
 4. V prípade, že časť objednávky pozostávajúcej z viacerých výrobkov nie je momentálne k dispozícii, zákazník je o tom informovaný telefonicky alebo e-mailom a rozhodne sa, ako bude s objednávkou ďalej postupovať (čiastočné vybavenie, predĺženie čakacej doby, zrušenie celej objednávky alebo výber náhradného výrobku).
 5. V prípade objednávok pozostávajúcich z viacerých Výrobkov s rôznou dostupnosťou, ktoré sa majú dodať v jednej zásielke, bude doba realizácie objednávky závisieť od dátumu, kedy Predávajúci dokončí posledný Výrobok zahrnutý do objednávky, pokiaľ sa so Zákazníkom nedohodne inak.
 6. K času spracovania objednávky sa pripočíta čas doručenia Výrobku Zákazníkovi dopravcom podľa spôsobu doručenia, ktorý si Zákazník zvolil. Informácie o spôsoboch doručenia a nákladoch sú Zákazníkovi uvedené pri zadávaní objednávky.
 7. Objednávky sa vystavujú na doručenie dopravcovi len v pracovných dňoch.
 8. Po prevzatí zásielky by mal zákazník dôkladne skontrolovať stav obalu a jeho obsah. Ak zistí akékoľvek poškodenie alebo iné nezrovnalosti, mal by v prítomnosti kuriéra spísať protokol o poškodení a informovať predávajúceho.
 9. V prípade, že zásielka bude odmietnutá alebo ju nebude možné doručiť z dôvodov na strane zákazníka, má predávajúci právo účtovať zákazníkovi náklady, ktoré mu v súvislosti s takouto situáciou vzniknú (napr. náklady na vrátenie zásielky predávajúcemu alebo jej opätovné zaslanie zákazníkovi).
 10. V prípade, že Predávajúci uhradí Zákazníkovi škodu, ktorá vznikla počas prepravy Výrobku, prechádzajú nároky, na ktoré má Zákazník z tohto titulu nárok voči dopravcovi, v rozsahu, v akom ich uhradil Predávajúci, na Predávajúceho. Prevod pohľadávok na Predávajúceho nevyžaduje samostatnú zmluvu o postúpení pohľadávok.
 11. Predávajúci umožňuje vyzdvihnutie objednávky na stacionárnom mieste na adrese Krupin 38, 19-335 Prostki, ktoré je otvorené v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h. Vyzdvihnutie objednávky je možné až po potvrdení Predávajúceho, že Výrobky sú pripravené na odoslanie, a po stanovení termínu vyzdvihnutia.

 

§6 Spôsoby platby

 

 1. Predávajúci umožňuje platbu za objednané produkty:
  a) formou preddavkovej platby prostredníctvom elektronického platobného systému PayU, ktorého prevádzkovateľom je spoločnosť PayU S.A. so sídlom v Poznani, v súlade s pravidlami elektronického platobného systému PayU,
  b) platbou vopred klasickým bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho,
  c) dobierka,
  d) pri zbere na stacionárnom mieste.
 2. Zákazník, ktorý sa rozhodne pre platbu vopred, je povinný vykonať platbu do siedmich dní od uzavretia zmluvy. Ak sa platba v uvedenej lehote neuskutoční, kúpna zmluva môže byť ukončená.
 3. Predávajúci pristúpi k spracovaniu objednávky hneď, ako dostane od prevádzkovateľa elektronického platobného systému informáciu o pozitívnej autorizácii transakcie alebo po pripísaní platby na bankový účet (v prípade tradičných platieb bankovým prevodom). V prípade dobierky alebo prevzatia na stacionárnom mieste predávajúci pristúpi k spracovaniu objednávky po jej potvrdení.
 4. Doklad o kúpe sa zákazníkovi poskytne spolu s výrobkom alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú zákazník uviedol pri zadávaní objednávky.
 5. V prípade, že je potrebné vrátiť peniaze za transakciu, ktorú zákazník uskutočnil platobnou kartou, predávajúci vráti peniaze na bankový účet, ktorý je priradený k platobnej karte zákazníka.

 

§7 Záruka na vady výrobku

 

 1. Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzavreté pred 1. januárom 2023.
 2. Podľa § 556 zákona z 23. apríla 1964 - Občiansky zákonník, predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ak má predaný výrobok fyzickú alebo právnu vadu. Predávajúci je zbavený zodpovednosti zo záruky, ak Zákazník v čase uzavretia zmluvy o vade vedel.
 3. Dodanie Výrobku v rámci uplatnenia práv zo záruky za vady je na náklady Predávajúceho.
 4. Predávajúci zodpovedá v rámci záruky, ak sa vada zistí pred uplynutím dvoch rokov odo dňa dodania výrobku zákazníkovi.
 5. Oznámenie o vadách výrobku je potrebné zaslať e-mailom na adresu zzmeblogrod@gmail.com alebo písomne na adresu sídla predávajúceho. Oznámenie je možné zaslať na formulári, ktorý tvorí prílohu č. 2 Obchodných podmienok.
 6. Ak má predaná vec vadu, môže zákazník urobiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci bezodkladne a bez zbytočných ťažkostí pre zákazníka nevymení vadnú vec za bezvadnú alebo vadu neodstráni. Toto obmedzenie neplatí, ak už bola vec predávajúcim vymenená alebo opravená alebo ak predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť vec za vec bez vady alebo vadu odstrániť.
 7. Zákazník môže namiesto odstránenia vady navrhnutého predávajúcim požadovať výmenu veci za vec bez vady alebo namiesto výmeny veci požadovať odstránenie vady, ak uvedenie veci do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným zákazníkom nie je možné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým predávajúcim.
 8. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je chyba nepodstatná
 9. Ak je to potrebné na posúdenie fyzických chýb, výrobok sa doručí na adresu: z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 10. Predávajúci odpovie na oznámenie zákazníka do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. Neposúdenie žiadosti v stanovenej lehote sa rovná jej prijatiu.

 

§7a. Zodpovednosť za súlad výrobku so zmluvou

 

 1. Podľa § 43a a nasl. zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov zodpovedá predávajúci zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, za súlad výrobku s kúpnou zmluvou. Ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľa v tejto kapitole sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.
 2. Predávajúci nezodpovedá za nesúlad výrobku so zmluvou v rozsahu uvedenom v § 43a ods. 2 alebo 3 zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa, ak bol spotrebiteľ najneskôr v čase uzavretia zmluvy výslovne informovaný o tom, že určitá vlastnosť výrobku sa odchyľuje od požiadaviek na súlad so zmluvou uvedených v § 43a ods. 2 alebo 3 zákona, a ak výslovne a samostatne akceptoval nedostatok určitej vlastnosti výrobku.
 3. Dodanie výrobku pri uplatnení práv uvedených v tomto odseku sa uskutoční na náklady predávajúceho.
 4. Predávajúci zodpovedá za nesúlad Výrobku so zmluvou, ktorý existoval v čase jeho dodania a ktorý sa prejaví do dvoch rokov od tohto času, pokiaľ doba trvanlivosti Výrobku určená Predávajúcim, jeho právnymi predchodcami alebo osobami konajúcimi v ich mene nie je dlhšia. Akýkoľvek nesúlad Výrobku so zmluvou, ktorý vyšiel najavo pred uplynutím dvoch rokov od dodania Výrobku, sa považuje za existujúci v čase dodania, pokiaľ sa nepreukáže opak alebo pokiaľ túto domnienku nemožno zosúladiť s povahou Výrobku alebo povahou nesúladu Výrobku so zmluvou.
 5. Oznámenie o nesúlade výrobku so zmluvou je potrebné zaslať e-mailom na adresu zzmeblogrod@gmail.com alebo písomne na adresu sídla predávajúceho. Oznámenie je možné zaslať na formulári, ktorý tvorí prílohu č. 2 Obchodných podmienok.
 6. Ak výrobok nie je v súlade so zmluvou, spotrebiteľ môže požiadať o jeho opravu alebo výmenu. Predávajúci môže vykonať výmenu, ak spotrebiteľ požaduje opravu, alebo Predávajúci môže vykonať opravu, ak spotrebiteľ požaduje výmenu, ak uvedenie Výrobku do súladu so zmluvou spôsobom, ktorý si zvolil spotrebiteľ, nie je možné alebo by si vyžadovalo nadmerné náklady Predávajúceho. Ak oprava a výmena nie sú možné alebo by si vyžadovali nadmerné náklady pre predávajúceho, predávajúci môže odmietnuť uviesť výrobok do súladu so zmluvou.
 7. Ak výrobok nie je v súlade so zmluvou, spotrebiteľ môže podať vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od zmluvy, ak:
  a) Predávajúci odmietol uviesť výrobok do súladu so zmluvou;
  b) Predávajúci nezabezpečil súlad výrobku so zmluvou;
  c) nesúlad výrobku so zmluvou pretrváva aj napriek tomu, že sa predávajúci pokúsil uviesť výrobok do súladu so zmluvou;
  (d) nesúlad výrobku je taký, že odôvodňuje buď zníženie ceny, alebo odstúpenie od zmluvy bez toho, aby sa predtým uplatnila oprava alebo výmena;
  (e) z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností je zrejmé, že predávajúci neuvedie výrobok do súladu so zmluvou v primeranom čase alebo bez zbytočných ťažkostí pre spotrebiteľa.
 8. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je nesúlad výrobku so zmluvou nepodstatný.
 9. Predávajúci vráti spotrebiteľovi sumy, ktoré mu vznikli v dôsledku uplatnenia práva na zníženie ceny, bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyjadrenia spotrebiteľa o znížení ceny.
 10. V prípade odstúpenia od zmluvy je spotrebiteľ povinný bezodkladne vrátiť výrobok predávajúcemu na jeho náklady. Predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa prijatia Výrobku alebo dokladu o jeho vrátení. Predávajúci vráti cenu rovnakým spôsobom platby, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia ceny, ktorý spotrebiteľovi nespôsobuje žiadne náklady.
 11. Ak je to potrebné na posúdenie fyzických chýb, výrobok sa doručí na adresu: z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 12. Predávajúci odpovie na oznámenie zákazníka do 14 kalendárnych dní od jeho doručenia. Neposúdenie žiadosti v stanovenej lehote sa rovná jej prijatiu.
 13. Predávajúci znáša náklady na prevzatie, doručenie, odstránenie vád alebo výmenu výrobku za nový.

 

§8 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v súvislosti s článkom 27 zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014, má právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu.
 2. Ustanovenia tejto kapitoly týkajúce sa spotrebiteľa sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácií o podnikateľskej činnosti.
 3. Právo na odstúpenie od zmluvy vzniká do 14 kalendárnych dní od okamihu, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba iná ako dopravca prevezme výrobok. Ak sa zmluva vzťahuje na viacero položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach, lehota začína plynúť od okamihu, keď Zákazník prevezme poslednú položku, dávku alebo časť.
 4. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy podaním vyhlásenia na formulári, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto Pravidiel, zaslaním na poštovú adresu predávajúceho alebo e-mailom na zzmeblogrod@gmail.com.
 5. Na dodržanie lehoty uvedenej v bode 3 stačí, ak sa vyhlásenie o odstúpení od zmluvy zašle pred jej uplynutím.
 6. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy zákazníkovi.
 7. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť zákazníkovi všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia platby, ktorý pre Zákazníka nepredstavuje žiadne náklady.
 8. Ak Predávajúci neponúkol Zákazníkovi, aby si Výrobok vyzdvihol sám, môže Predávajúci zadržať vrátenie prijatých platieb, kým nedostane Výrobok späť alebo kým Zákazník nepredloží dôkaz o jeho vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 9. Ak si zákazník zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší bežný spôsob ponúkaný predávajúcim, predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ktoré mu vznikli.
 10. Zákazník je povinný vrátiť Výrobok Predávajúcemu alebo ho odovzdať osobe poverenej Predávajúcim bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa, kedy odstúpil od zmluvy, pokiaľ Predávajúci neponúkol, že si Výrobok vyzdvihne sám. Stačí, ak Výrobok zašle späť pred uplynutím tejto lehoty.
 11. Zákazník znáša len priame náklady na vrátenie výrobku.
 12. Výrobok sa doručí predávajúcemu na túto adresu: z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 13. Zákazník je povinný výrobok počas prepravy riadne chrániť. Predávajúci neakceptuje zásielky zaslané na dobierku.
 14. V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty veci, ktoré vzniklo v dôsledku používania veci nad rámec toho, čo je nevyhnutné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci.
 15. Zákazník nemá právo odstúpiť od zmluvy v súvislosti so zmluvami uvedenými v článku 38 zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014, okrem iného v súvislosti so zmluvou, ktorej predmetom plnenia je vec, ktorá nie je zhotovená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúži na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa.

 

§9 Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní elektronických služieb
a postup podávania sťažností

 

 1. V prípade zmlúv o poskytovaní elektronických služieb, ktoré majú trvalý a časovo neobmedzený charakter, je zákazník oprávnený zmluvu vypovedať. Zákazník môže zmluvu ukončiť výpoveďou s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním výpovede na e-mailovú adresu zzmeblogrod@gmail.com.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 14 dní v prípade, že zákazník poruší ustanovenia týchto obchodných podmienok.
 3. V prípade neplnenia alebo nesprávneho plnenia služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového obchodu zo strany Predávajúceho je Zákazník oprávnený podať reklamáciu e-mailom na adresu zzmeblogrod@gmail.com.
 4. Správne podaná sťažnosť by mala obsahovať označenie zákazníka (meno a priezvisko alebo názov spoločnosti, adresu bydliska alebo sídla a e-mailovú adresu), predmet sťažnosti spolu s uvedením obdobia, ktorého sa sťažnosť týka, a okolnosti, ktoré sťažnosť odôvodňujú.
 5. Reklamáciu predávajúci posúdi do 14 kalendárnych dní od jej doručenia.

 

§10 Ustanovenia pre podnikateľov

 

 1. Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú len na zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi v zmysle článku 22.1 Občiansky zákonník.
 2. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na kúpne zmluvy, ak je kupujúcim fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s podnikateľskou činnosťou tejto osoby, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácií o podnikateľskej činnosti.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, pokiaľ výrobok nebol odovzdaný zákazníkovi, tretej osobe konajúcej v mene zákazníka alebo dopravcovi, ktorý vykonáva dodávku zákazníkovi. Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho nezakladá žiadne nároky Zákazníka voči Predávajúcemu.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť spôsoby platby dostupné v internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu celej hodnoty objednávky alebo jej časti vopred bez ohľadu na spôsob platby, ktorý si zákazník zvolil.
 5. Na základe článku 558 Občianskeho zákonníka je v prípade predaja Výrobku Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, vylúčená záručná zodpovednosť Predávajúceho.
 6. V súlade s § 548 ods. 1 Občianskeho zákonníka, akonáhle Predávajúci dodá Produkt Zákazníkovi, tretej osobe určenej Zákazníkom alebo dopravcovi, prechádzajú na Zákazníka výhody a bremená spojené s Produktom a nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia Produktu.
 7. Zodpovednosť predávajúceho voči zákazníkovi je obmedzená výlučne na skutočnú škodu, ktorá zákazníkovi vznikla v súvislosti s neoprávneným plnením zmluvy zo strany predávajúceho, pričom predávajúci zodpovedá vo výške nepresahujúcej hodnotu zákazníkom zadanej objednávky.

 

§11 Pravidlá zverejňovania recenzií a hodnotení produktov

 

 1. Zákazník má možnosť vyjadriť svoj názor a ohodnotiť zakúpený výrobok.
 2. S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a dôveryhodnosť názorov na webovej stránke internetového obchodu je možnosť uverejňovať recenzie a hodnotenia dostupná len zákazníkom, ktorí si už predtým zakúpili výrobok.
 3. Zákazník vytvorí recenziu a hodnotenie prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na karte výrobku v internetovom obchode.
 4. Názor a hodnotenie zverejnené zákazníkom sa musí týkať výrobku a musí vyjadrovať osobné, subjektívne pocity zákazníka týkajúce sa výrobku. Názor alebo hodnotenie neslúži na vyjadrenie pripomienok adresovaných Predávajúcemu k službám poskytovaným Predávajúcim, ale len na subjektívne vyjadrenie dojmu zo zakúpeného Produktu.
 5. Názory a hodnotenia zhromažďuje a spracúva Predávajúci najmä na tieto účely: zvýšenie atraktívnosti ponuky; zhromažďovanie informácií o Výrobkoch a skúsenostiach Zákazníka s nimi; zlepšenie sortimentu ponúkaných Výrobkov a služieb; umožnenie ostatným Zákazníkom prečítať si názory a hodnotenia.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo slobodne zverejňovať názory na webovej stránke internetového obchodu, vrátane práva nezverejňovať alebo odstrániť už zverejnené názory a hodnotenia v prípade, že ich dôveryhodnosť vyvoláva pochybnosti, napr. názor pridaný zákazníkom, ktorý si recenzovaný výrobok nezakúpil.
 7. Zákazník zverejňuje názor výlučne na vlastné riziko a zároveň potvrdzuje, že je výhradným autorom názoru, a preto preberá nároky tretích strán na porušenie ich práv v súvislosti so zverejnením názoru.
 8. Je zakázané umiestňovať názory, ktorých obsah porušuje autorské práva a/alebo súvisiace práva tretích strán; má nezákonný charakter; obsahuje reklamné, marketingové alebo konkurenčné informácie vo vzťahu k predávajúcemu.
 9. Po vydaní stanoviska zákazník udeľuje predávajúcemu nevýhradnú licenciu na použitie obsahu stanoviska (čiastočne alebo v plnom rozsahu) jeho zaznamenaním, reprodukciou a šírením prostredníctvom webových stránok takým spôsobom, ktorý umožňuje zobrazenie obsahu na elektronických zariadeniach využívajúcich internet v ľubovoľnom čase a na ľubovoľnom mieste bez ohľadu na počet a formu prístupu alebo prostredníctvom informačných médií, najmä reklamného charakteru, na účely propagácie a marketingu výrobkov a internetového obchodu.
 10. Licenciu udeľuje zákazník bez časového, územného alebo číselného obmedzenia a bez nároku na odmenu zákazníkovi alebo iným stranám oprávneným na obsah. Licencia zaniká odstránením stanoviska z internetového obchodu.

 

§12 Zodpovednosť predávajúceho

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za uvedenie nesprávnych údajov zákazníkom (najmä uvedením nesprávnych údajov vo formulároch dostupných na webovej stránke) alebo za konanie zákazníka, ktoré sťažuje alebo znemožňuje poskytovanie a realizáciu služieb zo strany predávajúceho.
 2. Predávajúci nezodpovedá za dôsledky používania internetového obchodu zákazníkom spôsobom, ktorý nie je v súlade s ustanoveniami týchto obchodných podmienok, platnými zákonmi a pravidlami spoločenského spolunažívania alebo zvyklosťami.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie jednotlivých funkcií internetového obchodu z dôvodu nutnosti údržby, revízie alebo vývoja technickej základne alebo softvéru. Pozastavením alebo ukončením poskytovania jednotlivých funkcionalít Internetového obchodu nemôžu byť porušené práva Zákazníka.

 

§13 Duševné vlastníctvo

 

 1. Všetok obsah internetového obchodu (vrátane grafiky, textu, rozvrhnutia stránky a loga), ktorý nepochádza od zákazníka alebo iných dodávateľov, je chránený autorskými právami a je výlučným vlastníctvom predávajúceho. Použitie takéhoto obsahu bez písomného súhlasu Predávajúceho má za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.
 2. Zákazník je povinný používať akýkoľvek obsah zverejnený v rámci internetového obchodu len v rámci svojho osobného použitia. Použitie obsahu v inom rozsahu je povolené len vtedy, ak tak určí Predávajúci.
 3. Používanie internetového obchodu, vrátane používania textových materiálov, grafiky, obrázkov, aplikácií, databáz alebo iného obsahu, neznamená nadobudnutie akýchkoľvek práv zo strany zákazníka vo vzťahu k uvedenému obsahu, a najmä neznamená nadobudnutie akýchkoľvek vlastníckych práv, súvisiacich práv alebo licencií.
 4. Bez výslovného súhlasu predávajúceho je zakázané vykonávať nasledujúce činnosti:
  a) kopírovanie, upravovanie a elektronický alebo iný prenos internetového obchodu alebo jeho častí, ako aj jednotlivých obsahov sprístupnených prostredníctvom neho,
  b) akýmkoľvek spôsobom šíriť obsah uverejnený v internetovom obchode,
  (c) sťahovanie obsahu databáz a ich opätovné použitie vcelku alebo po častiach.

 

§14 Záverečné ustanovenia

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu a doplnenie týchto obchodných podmienok. O zmenách Obchodných podmienok bude Predávajúci informovať na webovej stránke Internetového obchodu najmenej 14 kalendárnych dní pred účinnosťou zmien Obchodných podmienok. Zmena ustanovení Obchodných podmienok sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí uskutočnili objednávku počas platnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok. Zmena Obchodných podmienok počas nepretržitého zmluvného vzťahu je pre druhú stranu záväzná, ak boli splnené podmienky uvedené v § 384 Občianskeho zákonníka a strana do 14 kalendárnych dní od zmluvy neodstúpila.
 2. Vo všetkých ostatných záležitostiach, ktoré nie sú upravené týmito Podmienkami, sa uplatňujú príslušné ustanovenia poľského práva.
 3. Zákazník má možnosť využiť mimosúdne spôsoby riešenia reklamácií a sťažností vyplývajúcich z objednávok zadaných v Obchode. Patria medzi ne: v prípade sporu o majetkové práva vyplývajúce z kúpnych zmlúv a poskytovania služieb podanie návrhu na prejednanie veci na Stálom rozhodcovskom spotrebiteľskom súde pôsobiacom pri príslušnom Krajskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie; podanie návrhu Krajskému inšpektorovi obchodnej inšpekcie v Olsztyne (https://ih.olsztyn.pl/) na prijatie opatrení na mimosúdne riešenie sporu na základe zákona z 23. septembra 2016 o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (Zbierka zákonov z roku 2016, položka 1823).
 4. Bez ohľadu na bod 3 môže zákazník požiadať o pomoc obecného (okresného) ombudsmana pre spotrebiteľov. Všetky potrebné informácie možno získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa na tejto adrese uokik.gov.pl.
 5. Okrem toho môže zákazník, ktorý je spotrebiteľom, využiť elektronický spôsob riešenia sporov s predávajúcim prostredníctvom platformy RSO dostupnej na tejto adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Spory vyplývajúce z poskytovania služieb podľa týchto zmluvných podmienok budú predložené na rozhodcovské konanie:
  a) všeobecný súd podľa výberu zákazníka v súlade s platnými ustanoveniami poľského práva, ak je zákazník spotrebiteľom alebo podnikateľom podľa § 8 ods. 2 Obchodných podmienok,
  b) súd príslušný podľa sídla predávajúceho, ak zákazník nie je spotrebiteľom.
 7. Prílohy rokovacieho poriadku tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť.
 8. Nariadenia nadobudnú účinnosť 1. januára 2023.
Nákupný košík
CURRENCY
0

Vyhľadávanie na