Zásady ochrany osobných údajov

 

§1 Prevádzkovateľ osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov v zmysle článku 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (RODO) je MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Krupine na adrese Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, zapísaná v obchodnom registri Národného súdneho registra pod číslom KRS: 0000909607, registrový súd: Okresný súd pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, XIV. hospodárske oddelenie Národného súdneho registra, základné imanie: PLN.
 2. E-mailová adresa prevádzkovateľa: zzmeblogrod@gmail.com.
 3. Prevádzkovateľ v súlade s článkom 32 ods. 1 zákona o ochrane údajov dodržiava zásadu ochrany osobných údajov a prijíma primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabránil náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, úprave, neoprávnenému zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom spracúvaným v súvislosti s jeho činnosťou.
 4. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzavretie zmluvy so správcom údajov.
 5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy alebo poskytovanie služieb dotknutej osobe.

 

§2 Účel a dôvody spracúvania osobných údajov

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:

 1. príprava obchodnej ponuky v reakcii na záujem zákazníka, čo je oprávnený záujem prevádzkovateľa údajov (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO);
 2. uzatváranie a plnenie kúpnych zmlúv so zákazníkmi na základe uzatvorenej zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO);
 3. poskytovanie služieb elektronickými prostriedkami prostredníctvom internetového obchodu na základe uzatvorenej zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. b) RODO);
 4. vybavovanie sťažností na základe povinnosti, ktorú má prevádzkovateľ v súvislosti s platnými právnymi predpismi (článok 6 ods. 1 písm. c) RODO);
 5. účtovníctvo súvisiace s vystavovaním a prijímaním účtovných dokladov na základe daňových predpisov (článok 6 ods. 1 písm. c) ZDPH);
 6. archivácia údajov na účely prípadného zistenia, vyšetrovania alebo obrany proti nárokom alebo potreby preukázať skutočnosti, čo je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO);
 7. telefonický alebo e-mailový kontakt, najmä v reakcii na otázky adresované prevádzkovateľovi, čo je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane údajov);
 8. zasielanie technických informácií týkajúcich sa fungovania internetového obchodu a služieb, ktoré zákazník využíva, čo je oprávneným záujmom prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane údajov);
 9. marketing, ktorý je jej oprávneným záujmom (článok 6 ods. 1 písm. f) RODO) alebo je založený na predtým udelenom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a) RODO).

 

§3 Príjemcovia údajov. Prenos údajov do tretích krajín

 

 1. Príjemcami osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom môžu byť subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom, ak je to potrebné na plnenie zmluvy uzavretej s dotknutou osobou.
 2. Príjemcami osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom môžu byť aj subdodávatelia - subjekty, ktorých služby využíva prevádzkovateľ na spracúvanie údajov, napr. účtovné kancelárie, advokátske kancelárie, poskytovatelia IT služieb (vrátane hostingových služieb).
 3. Prevádzkovateľ môže byť povinný sprístupniť osobné údaje na základe platných zákonov, najmä sprístupniť osobné údaje oprávneným štátnym orgánom alebo inštitúciám.
 4. Osobné údaje v súvislosti s používaním analytických a sledovacích nástrojov webovej stránky správcom môžu byť prenesené subjektu so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, napríklad spoločnosti Google LLC. Ako primerané opatrenie na ochranu údajov sa prevádzkovateľ dohodol s poskytovateľmi týchto služieb na štandardných zmluvných doložkách v súlade s článkom 46 RODO. Viac informácií je k dispozícii tu: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

 

§4 Doba uchovávania osobných údajov

 

 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje počas trvania zmluvy uzavretej s dotknutou osobou a po jej ukončení na účely vymáhania nárokov súvisiacich so zmluvou, plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov, avšak najviac po dobu premlčacej lehoty podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.
 2. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje obsiahnuté v zúčtovacích dokladoch počas obdobia stanoveného daňovým zákonom.
 3. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje spracúvané na marketingové účely po dobu 10 rokov, najdlhšie však dovtedy, kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním alebo nevznesiete námietku proti spracovaniu.
 4. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v odsekoch 1 až 3, po dobu jedného roka, pokiaľ nebol súhlas so spracúvaním predtým odvolaný a v spracúvaní nemožno pokračovať na inom základe ako na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

§5 Práva dotknutej osoby

 

 1. Každá dotknutá osoba má právo:
 2. prístup - získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa jeho osobné údaje spracúvajú alebo nie. Ak sa údaje o osobe spracúvajú, má právo na prístup k nim a na informácie o: účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, informáciách o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú údaje poskytnuté, dobe uchovávania údajov alebo kritériách na jej určenie, práve dotknutej osoby požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a namietať proti takémuto spracúvaniu (článok 15 RODO);
 3. na získanie kópie údajov - získať kópiu spracúvaných údajov, pričom prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov (článok 15 ods. 3 RODO);
 4. ktoré sa majú opraviť - požiadať o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, alebo o doplnenie neúplných údajov (článok 16 RODO);
 5. vymazanie údajov - požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, ak prevádzkovateľ už nemá právny základ na spracúvanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania (článok 17 RODO);
 6. obmedziť spracovanie - požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 RODO), ak:

- dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré prevádzkovateľovi umožňuje overiť presnosť údajov,

- spracúvanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu tým, že požiada o obmedzenie používania,

- prevádzkovateľ už údaje nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatnenie alebo obhajobu nároku,

- dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu - kým sa nezistí, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi námietky dotknutej osoby;

 1. na prenosnosť údajov - dostať v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, a požiadať o zaslanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak sa údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy s ňou a ak sa údaje spracúvajú automatizovanými prostriedkami (článok 20 RODO);
 2. na námietku - namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na oprávnené účely prevádzkovateľa z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie vrátane profilovania. Prevádzkovateľ potom posúdi existenciu platných oprávnených dôvodov na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby prevažujú nad záujmami prevádzkovateľa, prevádzkovateľ bude povinný ukončiť spracúvanie na tieto účely (článok 21 RODO).
 3. Na uplatnenie uvedených práv by sa dotknutá osoba mala obrátiť na prevádzkovateľa prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho o tom, ktoré právo a v akom rozsahu si želá uplatniť.
 4. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov vo Varšave.

 

§6 Profilovanie

 

 1. Osobné údaje získané prevádzkovateľom sa môžu spracúvať automatizovanými prostriedkami - vrátane profilovania. Profilovanie osobných údajov vykonávané prevádzkovateľom spočíva vo vyhodnocovaní vybraných informácií o dotknutej osobe na účely analýzy a prognózy osobných preferencií a záujmov, najmä pre možnosť poskytnúť dotknutej osobe personalizovanú ponuku.
 2. Automatizované spracúvanie vykonávané prevádzkovateľom nemá pre dotknutú osobu žiadne právne účinky. Dotknutá osoba môže kedykoľvek namietať proti automatizovanému spracovaniu svojich údajov.

 

§7 Google Analytics

 

 1. Správca používa službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA.
 2. Služba Google Analytics používa súbory cookie na analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie o vašom používaní webovej lokality, ktoré sú generované súborom cookie, sa prenášajú na server spoločnosti Google a ukladajú sa na ňom. Na žiadosť správcu použije spoločnosť Google tieto informácie na analýzu vášho používania webovej stránky s cieľom zostaviť správy o činnosti webovej stránky a poskytnúť žiadateľovi ďalšie služby týkajúce sa používania webovej stránky a internetu.
 3. Údaje sa nepoužijú na identifikáciu žiadnej osoby.
 4. Používatelia môžu zabrániť ukladaniu súborov cookie pomocou vhodného nastavenia prehliadača; v takom prípade však nebudú môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Okrem toho môžu používatelia zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala údaje vytvorené súborom cookie a súvisiace s používaním webovej stránky (vrátane ich IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google, a to stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. Proti zhromažďovaniu a spracúvaniu údajov súvisiacich s používaním webovej lokality Google môžete kedykoľvek namietať stiahnutím a inštaláciou doplnku do prehliadača, ktorý je k dispozícii na tejto adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

§8 Sociálne pluginy

 

 1. Správca používa na webovej stránke pluginy smerujúce na sociálne siete. Tieto pluginy sú označené logom príslušnej sociálnej siete.
 2. Údaje sa do sociálnych sietí odosielajú len vtedy, ak používateľ aktívne klikol na príslušné tlačidlo zásuvného modulu. Po stlačení ikony plug-in webový prehliadač iniciuje spojenie so servermi príslušnej sociálnej siete a používateľ bude presmerovaný na webovú stránku externého poskytovateľa služieb, t. j. vlastníka príslušnej sociálnej siete, a webový prehliadač používateľa nadviaže priame spojenie so servermi týchto sociálnych sietí. Používanie týchto funkcií môže zahŕňať používanie externých súborov cookie. Od okamihu kliknutia na príslušný zásuvný modul sa vaše osobné údaje spracúvajú v príslušnej sociálnej sieti a vlastník sociálnej siete sa stáva spolusprávcom vašich osobných údajov. Správca informuje, že od momentu aktívneho kliknutia na zásuvný modul nemá správca žiadny vplyv na povahu a rozsah osobných údajov, ktoré príslušná sociálna sieť zhromažďuje.
 3. Údaje sa prenášajú bez ohľadu na to, či má používateľ účet na príslušnej sociálnej sieti alebo je prihlásený. Ak je používateľ prihlásený na príslušnej platforme sociálnej siete, zhromaždené osobné údaje sa priradia priamo k účtu (profilu), ktorý používateľ používa.
 4. Ďalšie informácie o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov vrátane podmienok spracovania zo strany poskytovateľa príslušného portálu nájdete v zásadách ochrany osobných údajov týchto poskytovateľov.
Nákupný košík
MENA
0

Vyhľadávanie na