Vrátenie tovaru a sťažnosti

Právo na odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď zákazník prevzal vec alebo keď výrobok prevzala tretia osoba, ktorá nie je dopravcom a ktorú uviedol zákazník.

Spotrebiteľom sa rozumie aj fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak je z obsahu tejto zmluvy zrejmé, že pre ňu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti sprístupneného na základe ustanovení o centrálnom registri a informácií o podnikateľskej činnosti.

Ak chcete uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nás o svojom rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy informovať jednoznačným vyhlásením, ktoré nám zašlete poštou alebo e-mailom na adresu zzmeblogrod@gmail.com.

Zákazník môže použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 Pravidiel a prevádzkového poriadku nášho internetového obchodu. Použitie vzorového formulára nie je povinné. 

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak zákazník zašle informácie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Radi by sme vás informovali, že právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku sa nevzťahuje na zmluvy uvedené v článku 38 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov, okrem iného v súvislosti so zmluvou, ktorej predmetom plnenia je vec, ktorá nie je zhotovená podľa špecifikácie spotrebiteľa alebo slúži na uspokojenie jeho individuálnych potrieb.

 

Účinky stiahnutia

V prípade odstúpenia od tejto zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane nákladov na doručenie tovaru (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo spôsobu doručenia, ktorý ste si zvolili inak ako najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný v našom internetovom obchode), a to bezodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom rozhodnutí uplatniť právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Platbu vrátime rovnakým platobným prostriedkom, ktorý zákazník použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa zákazník výslovne nedohodol inak; v každom prípade zákazníkovi v súvislosti s týmto vrátením nevzniknú žiadne poplatky. 

Upozorňujeme vás, že náhradu môžeme zadržať, kým výrobok nedostanete alebo kým nám neposkytnete doklad o vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

Výrobok vráťte na adresu: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď sme boli informovaní o vašom odstúpení od kúpnej zmluvy. Lehota je dodržaná, ak je výrobok vrátený pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Upozorňujeme, že zákazník bude musieť znášať priame náklady spojené s vrátením výrobku.

 

ZÁRUKA NA VÝROBOK

Podľa § 556 zákona z 23. apríla 1964 Občianskeho zákonníka predávajúci zodpovedá zákazníkovi, ak má predaný výrobok fyzickú alebo právnu vadu. Predávajúci je zbavený zodpovednosti zo záruky, ak zákazník v čase uzavretia zmluvy o vade vedel.

V súlade s článkom 558 Občianskeho zákonníka je v prípade predaja Výrobku zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, zodpovednosť Predávajúceho zo záruky vylúčená. Spotrebiteľom sa rozumie aj fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá profesionálny charakter, vyplývajúci najmä z predmetu jej podnikateľskej činnosti, sprístupneného na základe ustanovení o Centrálnom registri a informáciách o podnikateľskej činnosti.

Dodanie Výrobku v rámci uplatnenia práv zo záruky za vady je na náklady Predávajúceho.

Predávajúci zodpovedá v rámci záruky, ak sa vada zistí pred uplynutím dvoch rokov odo dňa dodania výrobku zákazníkovi.

Oznámenie o chybách výrobku je potrebné zaslať e-mailom na túto adresu zzmeblogrod@gmail.com alebo písomne na adresu sídla predávajúceho.

Ak má predaná vec vadu, môže zákazník urobiť vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od zmluvy, ak predávajúci bezodkladne a bez zbytočných ťažkostí pre zákazníka nevymení vadnú vec za bezvadnú alebo vadu neodstráni. Toto obmedzenie neplatí, ak už bola vec vymenená alebo opravená predávajúcim alebo ak predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť vec za bezvadnú alebo odstrániť vadu.

Zákazník môže namiesto odstránenia vady navrhnutého predávajúcim požadovať výmenu veci za vec bez vady alebo namiesto výmeny veci požadovať odstránenie vady, ak uvedenie veci do súladu so zmluvou spôsobom zvoleným zákazníkom nie je možné alebo by si vyžadovalo neprimerané náklady v porovnaní so spôsobom navrhnutým predávajúcim.

Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je chyba nepodstatná

Ak je to potrebné na posúdenie fyzických chýb, výrobok musí byť doručený na adresu: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.

Predávajúci odpovie na žiadosť zákazníka do 14 kalendárnych dní od jej doručenia. Neposúdenie žiadosti v stanovenej lehote sa považuje za prijatie žiadosti.

Predávajúci znáša náklady na odstránenie závad alebo výmenu výrobku za nový.

Nákupný košík
MENA
0

Vyhľadávanie na