Veikala noteikumi

Ievads

 

Interneta veikalu, kas pieejams tīmekļa vietnē https://meblogrod.pl/, vada MEBLOGRÓD Spółka z ierobežoną odpowiedzialnością ar juridisko adresi Krupin, Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, ierakstīta Valsts tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrā ar KRS numuru: 0000909607, reģistrācijas tiesa: Varšavas galvaspilsētas apgabaltiesa Varšavā, Valsts tiesu reģistra XIV Ekonomikas nodaļa, pamatkapitāls: PLN 5000.

 

Pārdevēja kontaktinformācija:

- tālrunis: +48 537 560 601,

- e-pasta adrese: zzmeblogrod@gmail.com.

 

Šis dokuments (kas vienlaikus ir noteikumi 2002. gada 18. jūlija likuma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu izpratnē), turpmāk tekstā - "Noteikumi", nosaka elektronisko pakalpojumu sniegšanas veidus un apjomu, pārdošanas līgumu slēgšanas principus, izmantojot interneta veikalu, šo līgumu izpildes principus, Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, kā arī atkāpšanās no līguma un sūdzību izskatīšanas kārtību.

 

§1 Definīcijas

 

 1. Tiešsaistes veikals - interneta veikals pieejams https://meblogrod.pl/.
 2. Pārdevējs - MEBLOGRÓD Spółka z ierobežoną odpowiedzialnością ar juridisko adresi Krupin, Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, reģistrēta Valsts tiesu reģistra uzņēmēju reģistrā ar KRS numuru: 0000909607, reģistrācijas tiesa: Varšavas galvaspilsētas apgabaltiesa Varšavā, Valsts tiesu reģistra XIV Ekonomikas nodaļa, pamatkapitāls: PLN 5000.
 3. Klients - fiziska persona, juridiska persona vai organizatoriska vienība bez juridiskās personas statusa, kurai tiesībspēja un rīcībspēja ir piešķirta ar likumu un kura noslēdz līgumu ar Pārdevēju.
 4. Patērētāji - fiziska persona, kas ar Pārdevēju veic juridisku darījumu, kurš nav tieši saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.
 5. Pakalpojums - elektroniskie pakalpojumi, ko Pārdevējs sniedz, izmantojot Interneta veikalu.
 6. Pārdošanas līgums - Līgums, kas noslēgts no attāluma starp Pircēju un Pārdevēju, izmantojot interneta veikalu, un kura priekšmets ir kāda Produkta iegāde.
 7. Produkts - produktu, ko Klients iegādājas Interneta veikalā.
 8. Pasūtījuma veidlapa - veidlapu, kas pieejama Interneta veikalā, lai iesniegtu pasūtījumu Preces iegādei.
 9. Darba diena - vienu dienu no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas.

 

 

§2 Vispārīgi noteikumi

 

 1. Pārdevējs apņemas sniegt pakalpojumus Pircējam Noteikumos un nosacījumos noteiktajā apjomā un saskaņā ar tajos paredzētajiem nosacījumiem.
 2. Klients apņemas izmantot Interneta veikalu saskaņā ar spēkā esošajiem likumiem un sociālās līdzāspastāvēšanas noteikumiem.
 3. Klientam, kas izmanto Pārdevēja Pakalpojumus, ir pienākums ievērot šos Noteikumus un nosacījumus.
 4. Pārdevējs ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.04.2016. Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK noteiktos Klientu personas datu aizsardzības principus.
 5. Klients piekrīt, ka Pārdevējs vāc, glabā un apstrādā personas datus līguma izpildes nolūkā. Detalizēti nosacījumi par personas datu vākšanu, apstrādi un aizsardzību, ko veic Pārdevējs, ir definēti Interneta veikala "Privātuma politikā".
 6. Informācija par Produktu Interneta veikala tīmekļa vietnē ir uzaicinājums noslēgt līgumu 1964. gada 23. aprīļa Civillikuma 71. panta izpratnē.
 7. Visas tiešsaistes veikala tīmekļa vietnē norādītās cenas ir bruto cenas.
 8. Pārdevējs patur tiesības veikt izmaiņas Interneta veikalā pieejamo Preču cenās, ieviest jaunas Preces, kā arī veikt un atcelt reklāmas akcijas vai veikt izmaiņas notiekošajās akcijās. Akciju gadījumā, kas ietver īslaicīgu Preces cenas samazinājumu, Pārdevējs Preces lapā blakus akcijas cenai norāda iepriekšējo zemāko Preces cenu, kas bija spēkā 30 dienas pirms akcijas ieviešanas. Samazinājuma apmērs tiks noteikts, ņemot vērā norādīto zemāko cenu.
 9. Klientam ir aizliegts sniegt nelikumīgu vai aizskarošu saturu. Klientam ir pienākums izmantot Pārdevēja tīmekļa vietnes tā, lai netraucētu to darbību, jo īpaši neizmantojot īpašu programmatūru (tostarp ļaunprātīgu programmatūru) vai ierīces.
 10. Īpaši riski, kas saistīti ar pakalpojumu izmantošanu, izmantojot elektroniskos līdzekļus, ir iespējamība, ka nepiederošas personas var piekļūt un iejaukties tīklā pārraidītajos datos vai datos, kas tiek glabāti datorā, kurš ir savienots ar tīklu, kā rezultātā tie var tikt pazaudēti, nesankcionēti pārveidoti vai nevar tikt izmantoti pakalpojumi, kas tiek piedāvāti, izmantojot tiešsaistes veikalu.

 

§3 Pakalpojumi un vispārējie pakalpojumu sniegšanas noteikumi

 

 1. Pārdevējs, izmantojot Interneta veikalu, sniedz elektroniskos pakalpojumus, izmantojot:
  a) padarīt saturu par piedāvājumu un Produktiem pieejamu Interneta veikala tīmekļa vietnē,
  b) lai varētu aizpildīt pasūtījuma veidlapu un noslēgt pārdošanas līgumu.
 2. Šā pielikuma 1. punktā minētie pakalpojumi tiek sniegti bez maksas.
 3. Līgums par elektronisko pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot iespēju aizpildīt pasūtījuma veidlapu, tiek noslēgts ar Pircēju uz noteiktu laiku brīdī, kad Pircējs uzsāk veidlapas aizpildīšanu, un tiek izbeigts brīdī, kad Pircējs atsakās no veidlapas aizpildīšanas vai brīdī, kad aizpildītā veidlapa tiek nosūtīta Pārdevējam.
 4. Tehniskās prasības, kas nepieciešamas, lai izmantotu Pārdevēja sniegtos pakalpojumus:
  (a) ierīce ar piekļuvi internetam,
  b) tīmekļa pārlūkprogramma, kas atbalsta sīkfailus,
  (c) piekļuve e-pastam.
 5. Klients sedz maksu par piekļuvi internetam un datu pārraidi saskaņā ar sava interneta pakalpojumu sniedzēja tarifu.

 

§4 Pārdošanas līgums

 

 1. Pārdevējs nodrošina iespēju veikt pasūtījumus par Interneta veikalā pieejamajiem Produktiem:
  a) izmantojot Pasūtījuma veidlapu, kas pieejama Interneta veikalā 24 stundas 7 dienas nedēļā,
  b) pa tālruni +48 537 560 601,
  c) pa e-pastu uz zzmeblogrod@gmail.com.
 2. Lai veiktu pasūtījumu, izmantojot Pasūtījuma veidlapu, Klients izvēlas Interneta veikalā pieejamo Produktu, norādot daudzumu, ko viņš/viņa plāno iegādāties, un norādot pasūtītā Produkta īpašības. Pēc Preces izvēles (pievienojot Preci "grozā", izmantojot Interneta veikalā pieejamo funkcionalitāti), Klients aizpilda Pasūtījuma veidlapu, norādot tajā datus, kas nepieciešami, lai Pārdevējs varētu apstrādāt pasūtījumu, un pēc tam apstiprina pasūtījuma veikšanu, izmantojot pogu "Pasūtiet un maksājiet".
 3. Lai veiktu pasūtījumu pa tālruni vai e-pastu, Klients sniedz Pārdevējam informāciju par pasūtāmo Produktu un datus, kas nepieciešami pasūtījuma izpildei, jo īpaši identifikācijas datus, adreses datus un datus, kas ļauj sazināties saistībā ar pasūtījumu (tālruņa numurs, e-pasta adrese).
 4. Pēc pasūtījuma saņemšanas Pārdevējs nosūta Pircējam paziņojumu par pasūtījuma pieņemšanu pa e-pastu uz pasūtījuma iesniegšanas laikā norādīto e-pasta adresi. Pēc tam Pārdevējs, pārbaudījis iespēju apstrādāt pasūtījumu, nosūta Klientam pasūtījuma apstiprinājuma ziņojumu. Tiklīdz Klients saņem pasūtījuma apstiprinājuma ziņojumu, pirkuma līgums ir noslēgts.
 5. Pasūtījuma apstiprinājuma vēstulē jānorāda saskaņotie pārdošanas līguma noteikumi un nosacījumi, jo īpaši pasūtītā Produkta daudzums un veids, kopējā maksājamā cena, ieskaitot piegādes izmaksas, un piešķirto atlaižu summa (ja piemērojams).

 

§5 Izpildes un piegādes laiks

 

 1. Pārdevējs apstrādā pasūtījumus tādā secībā, kādā tie ir saņemti (saskaņā ar šo Noteikumu un nosacījumu 6. punkta 3. apakšpunktu).
 2. Pasūtījuma sagatavošanas laiks ietver Preces sagatavošanu, pabeigšanu, iesaiņošanu un pārdošanu no Pārdevēja puses. Vidējais pasūtījuma izpildes laiks ir viena darba diena.
 3. Pasūtījumi, kas iesniegti darba dienā pēc plkst. 16.00 un svētku dienās, tiek uzskatīti par iesniegtiem nākamajā darba dienā.
 4. Gadījumā, ja daļa no pasūtījuma, kas sastāv no vairākiem Produktiem, šobrīd nav pieejama, Klients par to tiek informēts pa tālruni vai e-pastu un pieņem lēmumu, kā rīkoties ar pasūtījumu (daļēja izpilde, gaidīšanas laika pagarināšana, visa pasūtījuma atcelšana vai aizstājēja Produkta izvēle).
 5. Gadījumā, ja pasūtījums sastāv no vairākiem Produktiem ar atšķirīgu pieejamību un ir jāpiegādā vienā sūtījumā, pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no datuma, kurā Pārdevējs pabeidz pēdējā pasūtījuma daļā iekļautā Produkta piegādi, ja vien ar Klientu nav panākta cita vienošanās.
 6. Preces piegādes laiks, ko pārvadātājs piegādā Klientam saskaņā ar Klienta izvēlēto piegādes veidu, tiek pieskaitīts pasūtījuma apstrādes laikam. Informācija par piegādes veidiem un izmaksām tiek norādīta Klientam, veicot pasūtījumu.
 7. Pasūtījumi tiek izsniegti piegādei pārvadātājam tikai darba dienās.
 8. Saņemot sūtījumu, Klientam rūpīgi jāpārbauda iepakojuma un tā satura stāvoklis. Ja tiek konstatēti bojājumi vai citi pārkāpumi, viņam kurjera klātbūtnē jāsastāda bojājumu protokols un jāinformē Pārdevējs.
 9. Gadījumā, ja sūtījums tiek atteikts vai nevar tikt piegādāts no Pircēja atkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt no Pircēja segt izmaksas, kas radušās saistībā ar šādu situāciju (piemēram, izmaksas par sūtījuma atgriešanu Pārdevējam vai atkārtotu nosūtīšanu Pircējam).
 10. Gadījumā, ja Pārdevējs sedz Pircējam zaudējumus, kas radušies Produkta pārvadāšanas laikā, prasījumi, uz kuriem Pircējam šajā sakarā ir tiesības pret pārvadātāju, tiktāl, ciktāl tos sedz Pārdevējs, tiek nodoti Pārdevējam. Prasījumu nodošanai Pārdevējam nav nepieciešams atsevišķs cesijas līgums.
 11. Pārdevējs nodrošina iespēju saņemt pasūtījumu stacionārajā punktā Krupin 38, 19-335 Prostki, kas atvērts darba dienās no plkst. 7.00 līdz 15.00. Pasūtījuma saņemšana ir iespējama tikai pēc tam, kad Pārdevējs ir apstiprinājis, ka Preces ir gatavas nosūtīšanai, un ir noteikts saņemšanas datums.

 

§6 Maksājuma metodes

 

 1. Pārdevējs ļauj veikt maksājumu par pasūtītajiem Produktiem:
  a) priekšapmaksas veidā, izmantojot PayU elektronisko maksājumu sistēmu, kuras operators ir PayU S.A. ar juridisko adresi Poznaņā, saskaņā ar PayU elektronisko maksājumu sistēmas noteikumiem,
  b) veicot priekšapmaksu ar tradicionālo bankas pārskaitījumu uz Pārdevēja bankas kontu,
  c) skaidrā naudā,
  d) savācot stacionārā punktā.
 2. Klientam, kas izvēlas priekšapmaksu, ir pienākums veikt maksājumu septiņu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Ja maksājums netiek veikts noteiktajā termiņā, pirkuma līgumu var izbeigt.
 3. Pārdevējs turpina apstrādāt pasūtījumu, tiklīdz viņš saņem informāciju no elektroniskās maksājumu sistēmas operatora par pozitīvu darījuma autorizāciju vai pēc tam, kad maksājums ir ieskaitīts bankas kontā (tradicionālajiem bankas pārskaitījuma maksājumiem). Skaidras naudas piegādes vai saņemšanas stacionārā punktā gadījumā Pārdevējs turpina apstrādāt pasūtījumu pēc tā apstiprināšanas.
 4. Pirkuma apliecinājums tiek izsniegts Klientam kopā ar Produktu vai elektroniski uz e-pasta adresi, ko Klients norādījis, veicot pasūtījumu.
 5. Gadījumā, ja par Pircēja ar maksājumu karti veikto darījumu ir nepieciešama atmaksa, Pārdevējs veiks atmaksu uz bankas kontu, kas piešķirts Pircēja maksājumu kartei.

 

§7 Garantija par produkta defektiem

 

 1. Šā punkta noteikumus piemēro pārdošanas līgumiem, kas noslēgti pirms 2023. gada 1. janvāra.
 2. Saskaņā ar 1964. gada 23. aprīļa Civillikuma 556. pantu Pārdevējs ir atbildīgs pret Pircēju, ja pārdotajai Precei ir fizisks vai juridisks defekts. Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības saskaņā ar garantiju, ja Pircējs zināja par defektu līguma noslēgšanas brīdī.
 3. Izstrādājuma piegāde saskaņā ar garantijas tiesību uz defektiem īstenošanu notiek uz Pārdevēja rēķina.
 4. Pārdevējs ir atbildīgs saskaņā ar garantiju, ja defekts ir atklāts pirms divu gadu termiņa beigām no Preces piegādes dienas Klientam.
 5. Paziņojums par Preces defektiem jānosūta pa e-pastu uz zzmeblogrod@gmail.com vai rakstiski uz Pārdevēja juridiskās adreses adresi. Paziņojumu var nosūtīt, izmantojot veidlapu, kas pievienota Noteikumu un nosacījumu pielikumā Nr. 2.
 6. Ja pārdotajai lietai ir defekts, Pircējs var iesniegt paziņojumu par cenas samazināšanu vai atteikties no līguma, ja vien Pārdevējs nekavējoties un bez pārmērīgām neērtībām Pircējam neaizstāj bojāto lietu ar tādu, kurai nav defektu, vai nenovērš defektu. Šis ierobežojums nav piemērojams, ja Pārdevējs jau ir nomainījis vai salabojis lietu vai nav izpildījis pienākumu nomainīt lietu pret bez defektiem vai novērst defektu.
 7. Pircējs Pārdevēja piedāvātā defekta novēršanas vietā var pieprasīt preces nomaiņu pret tādu, kurai nav defektu, vai preces nomaiņas vietā pieprasīt defekta novēršanu, ja vien preces atbilstības nodrošināšana līgumam Pircēja izvēlētajā veidā nav neiespējama vai neprasītu pārmērīgas izmaksas salīdzinājumā ar Pārdevēja piedāvāto veidu.
 8. Klients nevar atteikties no līguma, ja defekts ir nenozīmīgs.
 9. Ja tas ir nepieciešams, lai novērtētu fiziskos defektus, preci piegādā uz adresi: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 10. Pārdevējs atbild uz Pircēja paziņojumu 14 kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas. Pieprasījuma neizskatīšana noteiktajā termiņā ir līdzvērtīga tā pieņemšanai.

 

§7a. Atbildība par izstrādājuma atbilstību līgumam

 

 1. Saskaņā ar 2014. gada 30. maija Likuma par patērētāju tiesībām 43.a pantu un turpmākajiem pantiem Pārdevējs ir atbildīgs pret Pircēju, kurš ir patērētājs, par Preces atbilstību pirkuma līgumam. Šajā nodaļā ietvertie noteikumi par patērētāju attiecas uz fizisku personu, kas noslēdz līgumu, kurš ir tieši saistīts ar tās saimniecisko darbību, ja no šā līguma satura izriet, ka tam nav šīs personas profesionāla rakstura, kas izriet jo īpaši no tās saimnieciskās darbības priekšmeta, kas ir pieejams, pamatojoties uz Centrālā reģistra un informācijas par saimniecisko darbību noteikumiem.
 2. Pārdevējs nav atbildīgs par Preces neatbilstību līgumam tādā apmērā, kā minēts 2014. gada 30. maija Likuma par patērētāju tiesībām 43.a panta 2. vai 3. punktā, ja patērētājs vēlākais līguma noslēgšanas brīdī ir skaidri informēts par to, ka konkrēta Preces īpašība atšķiras no Likuma 43.a panta 2. vai 3. punktā noteiktajām prasībām par atbilstību līgumam, un ir skaidri un atsevišķi piekritis konkrētās Preces īpašības trūkumam.
 3. Izmantojot šajā punktā noteiktās tiesības, Produkta piegāde tiek veikta uz Pārdevēja rēķina.
 4. Pārdevējs ir atbildīgs par Produkta neatbilstību līgumam, kas pastāvēja tā piegādes brīdī un atklājās divu gadu laikā no šī brīža, ja vien Produkta derīguma termiņš, ko noteicis Pārdevējs, tā juridiskie priekšgājēji vai personas, kas rīkojas to vārdā, nav ilgāks. Jebkāda Produkta neatbilstība līgumam, kas atklājusies pirms divu gadu termiņa beigām no Produkta piegādes brīža, tiek uzskatīta par tādu, kas pastāvēja piegādes brīdī, ja vien netiek pierādīts pretējais vai ja vien pieņēmums nav savienojams ar Produkta raksturu vai Produkta neatbilstības līgumam raksturu.
 5. Paziņojums par Preces neatbilstību līgumam jānosūta pa e-pastu uz zzmeblogrod@gmail.com vai rakstiski uz Pārdevēja juridiskās adreses adresi. Paziņojumu var nosūtīt, izmantojot veidlapu, kas pievienota noteikumu un nosacījumu pielikumā Nr. 2.
 6. Ja Produkts neatbilst līguma noteikumiem, patērētājs var pieprasīt tā remontu vai nomaiņu. Pārdevējs var veikt nomaiņu, ja patērētājs pieprasa remontu, vai Pārdevējs var veikt remontu, ja patērētājs pieprasa nomaiņu, ja Produkta atbilstības nodrošināšana līgumam patērētāja izvēlētajā veidā nav iespējama vai prasītu Pārdevējam pārmērīgas izmaksas. Ja remonts un nomaiņa nav iespējama vai prasītu pārdevējam pārmērīgas izmaksas, pārdevējs var atteikties nodrošināt Preces atbilstību līguma noteikumiem.
 7. Ja Produkts neatbilst līguma noteikumiem, patērētājs var iesniegt paziņojumu par cenas samazināšanu vai atteikties no līguma, ja:
  a) Pārdevējs ir atteicies nodrošināt Preces atbilstību līguma noteikumiem;
  b) Pārdevējs nav nodrošinājis Preces atbilstību līguma noteikumiem;
  c) Preces neatbilstība līgumam turpinās, lai gan Pārdevējs ir centies nodrošināt Preces atbilstību līgumam;
  (d) izstrādājuma neatbilstība ir tāda, kas attaisno vai nu cenas samazinājumu, vai atteikšanos no līguma bez iepriekšējas iespējas veikt remontu vai nomaiņu;
  (e) no pārdevēja paziņojuma vai apstākļiem ir skaidrs, ka viņš nespēs nodrošināt Preces atbilstību līgumam saprātīgā termiņā vai bez liekām neērtībām patērētājam.
 8. Klients nevar atkāpties no līguma, ja izstrādājuma neatbilstība līgumam ir nebūtiska.
 9. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc patērētāja paziņojuma par cenas samazināšanu saņemšanas atmaksā patērētājam summas, kas radušās, izmantojot tiesības samazināt cenu.
 10. Atteikuma no līguma gadījumā patērētājs nekavējoties atdod preci Pārdevējam uz Pārdevēja rēķina. Pārdevējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas vai pierādījuma par tās atgriešanu, atmaksā patērētājam samaksāto cenu. Pārdevējs atmaksā cenu, izmantojot to pašu maksāšanas veidu, ko izmantojis patērētājs, ja vien patērētājs nav skaidri piekritis citam atmaksas veidam, kas patērētājam nerada nekādas izmaksas.
 11. Ja tas ir nepieciešams fizisko defektu novērtēšanai, Produkts tiek piegādāts uz adresi: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 12. Pārdevējs atbild uz Pircēja paziņojumu 14 kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas. Pieprasījuma neizskatīšana noteiktajā termiņā ir līdzvērtīga tā pieņemšanai.
 13. Pārdevējs sedz Preces savākšanas, piegādes, defektu novēršanas vai aizstāšanas ar jaunu Preces izmaksas.

 

§8. pants Atteikšanās no pirkuma līguma

 

 1. Klientam, kurš ir patērētājs saistībā ar 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību likuma 27. pantu, ir tiesības atteikties no distances līguma, nenorādot iemeslu.
 2. Šīs nodaļas noteikumi par patērētāju attiecas uz fizisku personu, kas slēdz līgumu, kurš ir tieši saistīts ar tās saimniecisko darbību, ja no šā līguma satura izriet, ka tas nav šīs personas profesionāls līgums, kas izriet jo īpaši no tās saimnieciskās darbības priekšmeta, kurš ir pieejams, pamatojoties uz Centrālā reģistra un informācijas par saimniecisko darbību noteikumiem.
 3. Tiesības atteikties no līguma tiek piešķirtas 14 kalendāro dienu laikā no brīža, kad Klients vai Klienta norādīta trešā persona, kas nav pārvadātājs, pārņem Preces valdījumā. Ja līgums attiecas uz vairākiem priekšmetiem, kas tiek piegādāti atsevišķi, partijās vai pa daļām, termiņš sākas no brīža, kad Klients pārņem īpašumā pēdējo priekšmetu, partiju vai daļu.
 4. Pircējs var atkāpties no līguma, iesniedzot paziņojumu uz veidlapas, kas ir šo noteikumu 1. pielikums, nosūtot to uz Pārdevēja pasta adresi vai pa e-pastu zzmeblogrod@gmail.com.
 5. Lai 3. punktā minētais termiņš tiktu ievērots, ir pietiekami, ja paziņojums par atsaukšanu tiek nosūtīts pirms tā termiņa beigām.
 6. Pārdevējs nekavējoties apliecina Pircējam atteikuma paziņojuma saņemšanu.
 7. Pārdevējs nekavējoties, ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no atteikuma paziņojuma saņemšanas dienas, atmaksā Pircējam visus no Pircēja saņemtos maksājumus, ieskaitot preces piegādes izmaksas. Pārdevējs atmaksā maksājumu, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko izmantojis Klients, ja vien Klients nav skaidri piekritis citam atmaksas veidam, kas Klientam nerada nekādas izmaksas.
 8. Ja Pārdevējs nav piedāvājis pats saņemt preci no Klienta, Pārdevējs var aizturēt saņemto maksājumu atmaksu līdz brīdim, kad tas ir saņēmis preci atpakaļ vai Klients ir iesniedzis atgriešanas apliecinājumu, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.
 9. Ja Pircējs ir izvēlējies piegādes veidu, kas nav vislētākais no Pārdevēja piedāvātajiem parastajiem veidiem, Pārdevējam nav pienākuma atlīdzināt Pircējam radušās papildu izmaksas.
 10. Pircēja pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no dienas, kad viņš atteicies no līguma, atgriezt preci Pārdevējam vai nodot to Pārdevēja pilnvarotai personai, ja vien Pārdevējs nav piedāvājis pats saņemt preci. Pietiek nosūtīt atpakaļ Produktu pirms termiņa beigām.
 11. Klients sedz tikai tiešās izmaksas, kas saistītas ar Preces atgriešanu.
 12. Produkts ir jāpiegādā Pārdevējam uz šādu adresi: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 13. Klienta pienākums ir pienācīgi aizsargāt Produktu transportēšanas laikā. Pārdevējs nepieņem pakas, kas nosūtītas ar COD.
 14. Atteikuma gadījumā patērētājs ir atbildīgs par jebkādu preces vērtības samazinājumu, kas radies preces lietošanas rezultātā, pārsniedzot to, kas nepieciešams, lai noteiktu preces raksturu, īpašības un darbību.
 15. Klientam nav tiesību atkāpties no līguma attiecībā uz līgumiem, kas minēti 2014. gada 30. maija Patērētāju tiesību likuma 38. pantā, inter alia, attiecībā uz līgumu, kura izpildes priekšmets ir prece, kas nav rūpnieciski ražota, izgatavota pēc patērētāja specifikācijām vai kalpo patērētāja individuālo vajadzību apmierināšanai.

 

§9 Atteikšanās no līguma par elektronisko pakalpojumu sniegšanu
un sūdzību procedūra

 

 1. Attiecībā uz līgumiem par nepārtrauktu un nenoteiktu elektronisko pakalpojumu sniegšanu Klients ir tiesīgs izbeigt līgumu. Klients var izbeigt līgumu, paziņojot par to nekavējoties un nenorādot iemeslu, nosūtot paziņojumu par līguma izbeigšanu uz e-pasta adresi zzmeblogrod@gmail.com.
 2. Pārdevējs patur tiesības izbeigt līgumu par nepārtrauktu un nenoteiktu elektronisko pakalpojumu sniegšanu, brīdinot par to 14 dienas iepriekš, ja Klients pārkāpj šo Noteikumu un nosacījumu noteikumus.
 3. Gadījumā, ja Pārdevējs neizpilda vai nepienācīgi izpilda ar Interneta veikala starpniecību sniegtos pakalpojumus, Pircējam ir tiesības iesniegt sūdzību, rakstot e-pastu uz zzmeblogrod@gmail.com.
 4. Pareizi iesniegtā sūdzībā jānorāda Klienta apzīmējums (vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, dzīvesvietas vai uzņēmuma adrese un e-pasta adrese), sūdzības priekšmets, kā arī jānorāda periods, uz kuru attiecas sūdzība, un apstākļi, kas pamato sūdzību.
 5. Pārdevējs izskata sūdzību 14 kalendāro dienu laikā pēc sūdzības saņemšanas.

 

§10 Noteikumi uzņēmējiem

 

 1. Šā punkta noteikumi attiecas tikai uz Klientiem, kuri nav patērētāji 22. panta nozīmē.1 Civilkodekss.
 2. Šā punkta noteikumi neattiecas uz pirkuma līgumiem, ja pircējs ir fiziska persona, kas slēdz līgumu, kurš ir tieši saistīts ar šīs personas saimniecisko darbību, ja no šā līguma satura izriet, ka tas šai personai nav profesionāla rakstura līgums, kas izriet jo īpaši no šīs personas saimnieciskās darbības priekšmeta, kurš ir pieejams, pamatojoties uz Centrālā reģistra un informācijas par saimniecisko darbību noteikumiem.
 3. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā atkāpties no pārdošanas līguma, kamēr Produkts nav nodots Klientam, trešajai personai, kas rīkojas Klienta vārdā, vai pārvadātājam, kas veic piegādi Klientam. Pārdevēja atkāpšanās no līguma nerada Pircējam nekādas pretenzijas pret Pārdevēju.
 4. Pārdevējs patur tiesības ierobežot Interneta veikalā pieejamos maksājumu veidus. Pārdevējs patur tiesības pieprasīt priekšapmaksu par visu pasūtījuma vērtību vai tās daļu neatkarīgi no Pircēja izvēlētā maksājuma veida.
 5. Pamatojoties uz Civilkodeksa 558. pantu, ja Produkts tiek pārdots Klientam, kurš nav patērētājs, Pārdevēja atbildība saskaņā ar garantiju ir izslēgta.
 6. Saskaņā ar Civilkodeksa 548. panta 1. punktu, tiklīdz Pārdevējs piegādā Preci Pircējam, Pircēja norādītajai trešajai personai vai pārvadātājam, ar Preci saistītie labumi un slogs, kā arī preces nejaušas nozaudēšanas vai bojājuma risks tiek nodoti Pircējam.
 7. Pārdevēja atbildība pret Pircēju aprobežojas tikai ar faktiskajiem zaudējumiem, kas Pircējam radušies saistībā ar Pārdevēja nepienācīgu līguma izpildi, un Pārdevēja atbildība nepārsniedz Pircēja veiktā pasūtījuma vērtību.

 

§11 Produktu atsauksmju un vērtējumu publicēšanas noteikumi

 

 1. Klientam ir iespēja publicēt viedokli un novērtēt iegādāto produktu.
 2. Lai nodrošinātu atsauksmju uzticamību un ticamību Interneta veikala tīmekļa vietnē, iespēja publicēt atsauksmes un vērtējumus ir pieejama tikai tiem klientiem, kuri iepriekš ir iegādājušies Produktu.
 3. Klients izveido atsauksmi un sniedz vērtējumu, izmantojot veidlapu, kas ir pieejama produkta kartē tiešsaistes veikalā.
 4. Klienta publicētajam viedoklim un vērtējumam ir jābūt saistītam ar Produktu un jāatspoguļo Klienta personīgās, subjektīvās sajūtas par to. Atzinums vai novērtējums netiek izmantots, lai izteiktu Pārdevējam adresētus komentārus par Pārdevēja sniegtajiem pakalpojumiem, bet tikai subjektīvi atspoguļo iespaidu par iegādāto Produktu.
 5. Viedokļus un vērtējumus Pārdevējs vāc un apstrādā jo īpaši šādiem mērķiem: lai uzlabotu piedāvājuma pievilcību; lai apkopotu informāciju par Produktiem un Pircēja pieredzi ar tiem; lai uzlabotu piedāvāto Produktu un pakalpojumu klāstu; lai dotu iespēju citiem Pircējiem iepazīties ar viedokļiem un vērtējumiem.
 6. Pārdevējs patur tiesības brīvi publicēt viedokļus interneta veikala tīmekļa vietnē, tostarp tiesības nepublicēt vai dzēst jau publicētus viedokļus un vērtējumus, ja to ticamība rada šaubas, piemēram, ja viedokli ir pievienojis Klients, kurš nav iegādājies recenzējamo Produktu.
 7. Klients publicē viedokli tikai uz savu risku, vienlaikus apliecinot, ka viņš ir vienīgais viedokļa autors un tādējādi uzņemas trešo personu prasības par viņu tiesību pārkāpumiem saistībā ar viedokļa publicēšanu.
 8. Ir aizliegts ievietot viedokļus, kuru saturs pārkāpj trešo personu autortiesības un/vai blakustiesības, ir nelikumīga rakstura, satur reklāmas, mārketinga vai konkurences informāciju attiecībā uz Pārdevēju.
 9. Pēc atzinuma sniegšanas klients piešķir pārdevējam neekskluzīvu licenci izmantot atzinuma saturu (daļēji vai pilnībā), to ierakstot, reproducējot un izplatot tīmekļa vietnēs tādā veidā, lai saturu varētu parādīt elektroniskajās ierīcēs, kurās izmanto internetu, jebkurā laikā un vietā neatkarīgi no piekļuves reižu skaita un veida, vai izmantojot informācijas nesējus, jo īpaši reklāmas rakstura, lai reklamētu un tirgotu produktus un interneta veikalu.
 10. Klients piešķir licenci bez laika, teritoriāliem vai skaitliskajiem ierobežojumiem un bez atlīdzības klientam vai citām pusēm, kurām ir tiesības uz saturu. Licence zaudē spēku pēc atzinuma izņemšanas no tiešsaistes veikala.

 

§12 Pārdevēja atbildība

 

 1. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Klients ir ievadījis nepareizus datus (jo īpaši, norādot nepareizus datus tīmekļa vietnē pieejamajās veidlapās), vai par Klienta rīcību, kas apgrūtina vai kavē Pārdevēja pakalpojumu sniegšanu un īstenošanu.
 2. Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās, ja Klients izmanto interneta veikalu neatbilstoši šo Noteikumu un nosacījumu noteikumiem, spēkā esošajiem tiesību aktiem un sociālās līdzāspastāvēšanas noteikumiem vai paražām.
 3. Pārdevējs patur tiesības apturēt vai pārtraukt atsevišķu Interneta veikala funkcionalitāšu sniegšanu, jo ir nepieciešama tehniskās bāzes vai programmatūras uzturēšana, pārskatīšana vai pilnveidošana. Atsevišķu Interneta veikala funkcionalitāšu darbības apturēšana vai pārtraukšana nedrīkst pārkāpt Pircēja tiesības.

 

§13 Intelektuālais īpašums

 

 1. Visam Interneta veikala saturam (ieskaitot grafiku, tekstu, lapu izkārtojumu un logotipus), kas nav Klienta vai citu piegādātāju radies, ir autortiesību aizsardzība, un tas ir tikai un vienīgi Pārdevēja īpašums. Šāda satura izmantošana bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas rada civiltiesisku un kriminālatbildību.
 2. Klientam ir pienākums izmantot jebkuru Interneta veikalā ievietoto saturu tikai savas personīgās lietošanas ietvaros. Satura izmantošana jebkādā citā apjomā ir atļauta tikai tad, ja to norādījis Pārdevējs.
 3. Interneta veikala izmantošana, tostarp teksta materiālu, grafikas, attēlu, lietojumprogrammu, datubāzu vai cita satura izmantošana, nenozīmē, ka Klients iegūst jebkādas tiesības attiecībā uz norādīto saturu, un jo īpaši nenozīmē, ka Klients iegūst īpašumtiesības, blakustiesības vai licences.
 4. Bez nepārprotamas Pārdevēja piekrišanas ir aizliegts veikt šādas darbības:
  a) kopēt, pārveidot un elektroniski vai citādi pārraidīt Interneta veikalu vai tā daļas, kā arī atsevišķu saturu, kas pieejams ar tā starpniecību,
  b) jebkādā veidā izplatīt Interneta veikalā publicēto saturu,
  (c) datubāzu satura lejupielāde un to atkārtota izmantošana pilnībā vai daļēji.

 

§14 Nobeiguma noteikumi

 

 1. Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus un nosacījumus. Pārdevējs informē par Noteikumu un nosacījumu izmaiņām Interneta veikala tīmekļa vietnē vismaz 14 kalendārās dienas pirms Noteikumu un nosacījumu izmaiņu stāšanās spēkā. Izmaiņas Noteikumu un nosacījumu noteikumos neattiecas uz klientiem, kas veikuši pasūtījumu iepriekšējās Noteikumu un nosacījumu redakcijas spēkā esamības laikā. Grozījumi Noteikumos un nosacījumos nepārtrauktu līgumattiecību laikā ir saistoši otrai pusei, ja ir izpildītas Civilkodeksa 384. pantā noteiktās prasības un puse 14 kalendāro dienu laikā nav lauzusi līgumu.
 2. Visos citos jautājumos, ko neregulē šie Noteikumi un nosacījumi, piemēro Polijas tiesību aktu attiecīgos noteikumus.
 3. Klientam ir iespēja izmantot ārpustiesas sūdzību un pretenziju izskatīšanas veidus, kas izriet no veikalā veiktajiem pasūtījumiem. Tie ir šādi: strīda gadījumā par īpašumtiesībām, kas izriet no pirkuma un pakalpojumu sniegšanas līgumiem, vērsties ar iesniegumu, lai lietu izskatītu Pastāvīgā šķīrējtiesa patērētāju tiesību aizsardzības tiesā, kas darbojas pie attiecīgās provinces Tirdzniecības inspekcijas inspekcijas; vērsties pie Provinces Tirdzniecības inspekcijas inspektora Olštinā (https://ih.olsztyn.pl/), lai, pamatojoties uz 2016. gada 23. septembra Likumu par patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu (2016. gada 23. septembra likums "Par patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu" (Likumu vēstnesis, punkts 1823).
 4. Neatkarīgi no 3. punkta klients var vērsties pēc palīdzības pie pašvaldības (rajona) patērētāju ombuda. Visu nepieciešamo informāciju var iegūt Konkurences un patērētāju tiesību aizsardzības biroja tīmekļa vietnē, kuras adrese ir šāda. uokik.gov.pl.
 5. Turklāt klients, kurš ir patērētājs, var izmantot elektronisku strīdu risināšanas veidu ar pārdevēju, izmantojot ODR platformu, kas pieejama šādā adresē. http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Strīdi, kas rodas saistībā ar pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem, tiks nodoti izskatīšanai tiesā:
  a) vispārējās jurisdikcijas tiesa pēc Klienta izvēles saskaņā ar piemērojamiem Polijas tiesību aktu noteikumiem, ja Klients ir patērētājs vai uzņēmējs, kā minēts Noteikumu un nosacījumu 8. panta 2. punktā,
  b) tiesa, kuras jurisdikcijā ir Pārdevēja juridiskā adrese, ja Klients nav patērētājs.
 7. Reglamenta pielikumi ir tā neatņemama sastāvdaļa.
 8. Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.
Iepirkumu grozs
CURRENCY
0

Meklēt