Parduotuvės taisyklės

Įvadas

 

Internetinę parduotuvę, kurią galima rasti adresu https://meblogrod.pl/, valdo bendrovė MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kurios registruota buveinė yra Krupine, adresu Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, įregistruota Nacionalinio teismų registro Verslininkų registre KRS numeriu: 0000909607, registracijos teismas: Varšuvos sostinės apylinkės teismas Varšuvoje, Nacionalinio teismų registro XIV ekonomikos skyrius, įstatinis kapitalas: PLN.

 

Pardavėjo kontaktiniai duomenys:

- telefonas: +48 537 560 601,

- el. pašto adresas: zzmeblogrod@gmail.com.

 

Šiame dokumente (kuris kartu yra ir taisyklės, kaip apibrėžta 2002 m. liepos 18 d. Įstatyme dėl elektroninių paslaugų teikimo), toliau - "Taisyklės", apibrėžiamos elektroninių paslaugų teikimo per internetinę parduotuvę rūšys ir apimtis, pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo per internetinę parduotuvę principai, šių sutarčių vykdymo principai, Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, taip pat sutarties atsisakymo tvarka ir skundų nagrinėjimo tvarka.

 

§1 Apibrėžimai

 

 1. Internetinė parduotuvė - internetinė parduotuvė https://meblogrod.pl/.
 2. Pardavėjas - MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kurios registruota buveinė yra Krupine, adresu Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, Nacionalinio teismų registro verslininkų registre įregistruota KRS numeriu: 0000909607, registracijos teismas: Varšuvos sostinės apygardos teismas Varšuvoje, Nacionalinio teismų registro XIV ekonomikos skyrius, įstatinis kapitalas: PLN.
 3. Klientas - fizinis asmuo, juridinis asmuo arba juridinio asmens statuso neturintis organizacinis vienetas, kuriam pagal įstatymą suteiktas teisnumas, sudaręs sutartį su Pardavėju.
 4. Vartotojai - fizinis asmuo, kuris su Pardavėju sudaro teisinį sandorį, tiesiogiai nesusijusį su jo ūkine ar profesine veikla.
 5. Paslauga - elektroninės paslaugos, kurias Pardavėjas teikia internetinėje parduotuvėje.
 6. Pardavimo sutartis - Sutartis, sudaryta nuotoliniu būdu tarp Kliento ir Pardavėjo per internetinę parduotuvę, kurios objektas yra Produkto pirkimas.
 7. Produktas - produktas, kurį Klientas įsigyja Internetinėje parduotuvėje.
 8. Užsakymo forma - internetinėje parduotuvėje esanti forma, skirta pateikti užsakymą įsigyti Produktą.
 9. Darbo diena - vieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus valstybinių švenčių dienas.

 

 

§2 Bendrosios nuostatos

 

 1. Pardavėjas įsipareigoja teikti paslaugas Klientui Taisyklėse ir sąlygose nurodyta apimtimi ir sąlygomis.
 2. Klientas įsipareigoja naudotis internetine parduotuve laikydamasis galiojančių įstatymų ir socialinio sugyvenimo taisyklių.
 3. Pardavėjo paslaugomis besinaudojantis Klientas privalo laikytis šių Taisyklių ir sąlygų.
 4. Pardavėjas laikosi Klientų asmens duomenų apsaugos principų, numatytų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
 5. Klientas sutinka, kad Pardavėjas rinktų, saugotų ir tvarkytų asmens duomenis sutarties vykdymo tikslais. Išsamios Pardavėjo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir apsaugos sąlygos apibrėžtos internetinės parduotuvės "Privatumo politikoje".
 6. Internetinės parduotuvės svetainėje pateikta informacija apie Produktą yra kvietimas sudaryti sutartį pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso 71 straipsnį.
 7. Visos internetinės parduotuvės svetainėje nurodytos kainos yra bruto kainos.
 8. Pardavėjas pasilieka teisę keisti Internetinėje parduotuvėje esančių Produktų kainas, pristatyti naujus Produktus, taip pat vykdyti ir atšaukti reklamines akcijas arba keisti vykstančias akcijas. Jei akcijos susijusios su laikinu Produkto kainos sumažinimu, Pardavėjas Produkto puslapyje šalia akcijos kainos nurodo ankstesnę mažiausią Produkto kainą, kuri galiojo 30 dienų iki akcijos įvedimo. Sumažinimo mastas bus nustatomas atsižvelgiant į nurodytą mažiausią kainą.
 9. Klientui draudžiama teikti neteisėtą ar įžeidžiantį turinį. Klientas privalo naudotis Pardavėjo interneto svetainėmis taip, kad netrukdytų jų veikimui, ypač nenaudodamas tam tikros programinės įrangos (įskaitant kenkėjišką programinę įrangą) ar įrenginių.
 10. Ypatinga rizika, susijusi su naudojimusi elektroninėmis paslaugomis, yra ta, kad neįgalioti asmenys gali gauti prieigą prie tinklu perduodamų arba prie tinklo prijungtuose kompiuteriuose saugomų duomenų ir kištis į juos, todėl jie gali būti prarasti, neleistinai pakeisti arba gali būti neįmanoma naudotis internetinėje parduotuvėje siūlomomis paslaugomis.

 

§3 Paslaugos ir bendrosios paslaugų teikimo sąlygos

 

 1. Pardavėjas, naudodamasis internetine parduotuve, teikia elektronines paslaugas per:
  a) internetinės parduotuvės interneto svetainėje pateikti informaciją apie pasiūlymą ir Produktus,
  b) tam, kad būtų galima užpildyti užsakymo formą ir sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį.
 2. 1 punkte nurodytos paslaugos teikiamos nemokamai.
 3. Sutartis dėl elektroninių paslaugų teikimo, sudarant galimybę užpildyti užsakymo formą, sudaroma su Pirkėju tam tikram laikotarpiui, kai Pirkėjas pradeda pildyti formą, ir nutraukiama, kai Pirkėjas atsisako pildyti formą arba kai užpildyta forma išsiunčiama Pardavėjui.
 4. Techniniai reikalavimai, būtini norint naudotis Pardavėjo teikiamomis paslaugomis:
  (a) įrenginys, turintis prieigą prie interneto,
  b) interneto naršyklę, kuri palaiko slapukus,
  (c) prieiga prie el. pašto.
 5. Klientas apmoka interneto prieigos ir duomenų perdavimo mokesčius pagal savo interneto paslaugų teikėjo tarifą.

 

§4 Pardavimo sutartis

 

 1. Pardavėjas suteikia galimybę pateikti užsakymus Internetinėje parduotuvėje esantiems Produktams:
  a) internetinėje parduotuvėje visą parą ir 7 dienas per savaitę naudodami užsakymo formą,
  b) telefonu +48 537 560 601,
  c) el. paštu zzmeblogrod@gmail.com.
 2. Norėdamas pateikti užsakymą naudodamasis užsakymo forma, Klientas pasirenka internetinėje parduotuvėje esantį Produktą, nurodo kiekį, kurį ketina įsigyti, ir užsakomo Produkto savybes. Išsirinkęs Produktą (įtraukęs Produktą į "krepšelį", naudodamasis Internetinėje parduotuvėje esančiomis funkcijomis), Klientas užpildo Užsakymo formą, nurodydamas joje duomenis, reikalingus Pardavėjui užsakymui apdoroti, ir patvirtina užsakymo pateikimą mygtuku "Užsisakykite ir mokėkite".
 3. Norėdamas pateikti užsakymą telefonu arba el. paštu, Klientas pateikia Pardavėjui informaciją apie užsakomą Produktą ir duomenis, būtinus užsakymui įvykdyti, visų pirma identifikavimo duomenis, adreso duomenis ir duomenis, leidžiančius susisiekti dėl užsakymo (telefono numerį, el. pašto adresą).
 4. Gavęs užsakymą, Pardavėjas el. paštu užsakymo pateikimo metu nurodytu el. pašto adresu išsiunčia Pirkėjui užsakymo priėmimo patvirtinimą. Vėliau Pardavėjas, patikrinęs galimybę įvykdyti užsakymą, išsiunčia Klientui užsakymo patvirtinimo pranešimą. Kai tik Klientas gauna užsakymo patvirtinimo pranešimą, pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma.
 5. Užsakymo patvirtinimo pranešime nurodomos sutartos pardavimo sutarties sąlygos, visų pirma užsakyto Produkto kiekis ir tipas, bendra mokėtina kaina, įskaitant pristatymo išlaidas, ir suteiktų nuolaidų suma (jei taikoma).

 

§5 Pristatymo laikas ir pristatymas

 

 1. Pardavėjas tvarko užsakymus tokia tvarka, kokia jie gaunami (atsižvelgiant į šių Sąlygų 6 dalies 3 punktą).
 2. Užsakymo įvykdymo laikas apima Pardavėjo atliekamą gaminio paruošimą, užbaigimą, supakavimą ir išleidimą. Vidutinis užsakymo įvykdymo laikas yra viena darbo diena.
 3. Užsakymai, pateikti darbo dieną po 16.00 val. ir švenčių dienomis, laikomi pateiktais kitą darbo dieną.
 4. Jei dalies užsakymo, kurį sudaro keli Produktai, šiuo metu nėra, Klientas apie tai informuojamas telefonu arba el. paštu ir nusprendžia, kaip toliau vykdyti užsakymą (dalinis įvykdymas, laukimo laiko pratęsimas, viso užsakymo atšaukimas arba pakaitinio Produkto pasirinkimas).
 5. Jei užsakymą sudaro keli skirtingo prieinamumo Produktai, kurie turi būti pristatyti viena siunta, užsakymo įvykdymo terminas priklauso nuo datos, kurią Pardavėjas užbaigia paskutinį užsakyme nurodytą Produktą, nebent su Pirkėju būtų susitarta kitaip.
 6. Prie užsakymo vykdymo laiko pridedamas laikas, per kurį vežėjas pristato Produktą Klientui pagal Kliento pasirinktą pristatymo būdą. Informacija apie pristatymo būdus ir išlaidas Klientui nurodoma pateikiant užsakymą.
 7. Užsakymai vežėjui pristatomi tik darbo dienomis.
 8. Gavęs siuntą, Klientas turėtų atidžiai patikrinti pakuotės ir jos turinio būklę. Jei nustatomi kokie nors pažeidimai ar kiti neatitikimai, dalyvaujant kurjeriui jis turėtų surašyti pažeidimų protokolą ir apie tai pranešti Pardavėjui.
 9. Jei siuntos atsisakoma pristatyti arba jos neįmanoma pristatyti dėl nuo Kliento priklausančių priežasčių, Pardavėjas turi teisę iš Kliento pareikalauti atlyginti su tokia situacija susijusias išlaidas (pvz., siuntos grąžinimo Pardavėjui arba pakartotinio siuntimo Klientui išlaidas).
 10. Jei Pardavėjas atlygina Klientui bet kokią žalą, atsiradusią gabenant Produktą, Kliento pretenzijos vežėjui dėl šios žalos, kiek jas atlygino Pardavėjas, pereina Pardavėjui. Reikalavimų perleidimui Pardavėjui nereikia sudaryti atskiros reikalavimo perleidimo sutarties.
 11. Pardavėjas suteikia galimybę atsiimti užsakymą stacionariame punkte adresu Krupin 38, 19-335 Prostki, kuris dirba darbo dienomis nuo 7.00 iki 15.00. Užsakymą atsiimti galima tik po to, kai Pardavėjas patvirtina, kad Produktai yra paruošti išsiuntimui, ir nustato atsiėmimo datą.

 

§6 Mokėjimo būdai

 

 1. Pardavėjas leidžia sumokėti už užsakytus Produktus:
  a) išankstinio mokėjimo forma per PayU elektroninę mokėjimo sistemą, kurios operatorius yra PayU S.A., įsikūrusi Poznanėje, pagal PayU elektroninės mokėjimo sistemos taisykles,
  b) išankstiniu mokėjimu tradiciniu banko pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą,
  c) grynaisiais pinigais pristatymo metu,
  d) surenkant stacionariame taške.
 2. Išankstinį apmokėjimą pasirinkęs klientas privalo sumokėti per septynias dienas nuo sutarties sudarymo. Jei per nurodytą laikotarpį mokėjimas neatliekamas, pirkimo-pardavimo sutartis gali būti nutraukta.
 3. Pardavėjas pradeda vykdyti užsakymą, kai tik gauna informaciją iš elektroninės mokėjimo sistemos operatoriaus apie teigiamą operacijos autorizavimą arba po to, kai mokėjimas įskaitomas į banko sąskaitą (tradicinių banko pavedimų atveju). Jei mokama grynaisiais pinigais arba atsiimama stacionarioje vietoje, Pardavėjas pradeda tvarkyti užsakymą po jo patvirtinimo.
 4. Pirkimo įrodymas pateikiamas Klientui kartu su Produktu arba elektroniniu būdu el. pašto adresu, kurį Klientas nurodė pateikdamas užsakymą.
 5. Jei reikia grąžinti pinigus už Kliento mokėjimo kortele atliktą operaciją, Pardavėjas grąžins pinigus į banko sąskaitą, priskirtą Kliento mokėjimo kortelei.

 

§7 Garantija dėl gaminio defektų

 

 1. Šios dalies nuostatos taikomos pirkimo-pardavimo sutartims, sudarytoms iki 2023 m. sausio 1 d.
 2. Pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinio kodekso 556 straipsnį Pardavėjas atsako Pirkėjui, jei parduotas Produktas turi fizinių ar teisinių trūkumų. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės pagal garantiją, jei Klientas sutarties sudarymo metu žinojo apie defektą.
 3. Prekės pristatymas pagal garantines teises dėl defektų atliekamas Pardavėjo sąskaita.
 4. Pardavėjas atsako pagal garantiją, jei defektas nustatomas iki dvejų metų nuo gaminio pristatymo Klientui dienos.
 5. Pranešimas apie gaminio defektus turėtų būti siunčiamas el. paštu zzmeblogrod@gmail.com arba raštu Pardavėjo registruotos buveinės adresu. Pranešimas gali būti siunčiamas naudojant formą, kuri pateikiama kaip Taisyklių ir sąlygų priedas Nr. 2.
 6. Jei parduotas daiktas turi trūkumų, Pirkėjas gali pareikšti apie kainos sumažinimą arba atsisakyti sutarties, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas nedelsdamas ir nesukeldamas Pirkėjui nepagrįstų nepatogumų pakeičia nekokybišką daiktą nekokybišku arba pašalina trūkumus. Šis apribojimas netaikomas, jei Pardavėjas jau pakeitė ar sutaisė daiktą arba Pardavėjas neįvykdė įsipareigojimo pakeisti daiktą daiktu be trūkumų arba pašalinti trūkumą.
 7. Pirkėjas gali vietoj Pardavėjo pasiūlyto defekto ištaisymo reikalauti pakeisti daiktą daiktu be defektų arba vietoj daikto pakeitimo reikalauti ištaisyti defektą, išskyrus atvejus, kai daikto atitikimo sutarčiai užtikrinimas Pirkėjo pasirinktu būdu yra neįmanomas arba pareikalautų pernelyg didelių išlaidų, palyginti su Pardavėjo pasiūlytu būdu.
 8. Klientas negali atsisakyti sutarties, jei defektas yra nereikšmingas.
 9. Jei būtina įvertinti fizinius defektus, produktas pristatomas nurodytu adresu: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 10. Pardavėjas atsako į Kliento pranešimą per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Prašymo nenagrinėjimas per nustatytą terminą prilyginamas jo priėmimui.

 

§7a. Atsakomybė už gaminio atitiktį sutarčiai

 

 1. Pagal 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 43a ir paskesnius straipsnius Pardavėjas atsako Pirkėjui, kuris yra vartotojas, už Produkto atitiktį pirkimo-pardavimo sutarčiai. Šio skyriaus nuostatos dėl vartotojo taikomos fiziniam asmeniui, sudarančiam sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš šios sutarties turinio matyti, kad ji šiam asmeniui neturi profesinio pobūdžio, kurį lemia, visų pirma, jo verslo veiklos objektas, pateikiamas remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuostatomis.
 2. Pardavėjas neatsako už Produkto neatitikimą sutarčiai tiek, kiek nurodyta 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 43a straipsnio 2 arba 3 dalyje, jeigu vartotojas ne vėliau kaip sutarties sudarymo metu buvo aiškiai informuotas, kad tam tikra Produkto savybė nukrypsta nuo šio įstatymo 43a straipsnio 2 arba 3 dalyje nustatytų atitikties sutarčiai reikalavimų, ir aiškiai ir atskirai sutiko su tam tikros Produkto savybės trūkumu.
 3. Produktas pristatomas Pardavėjo sąskaita, kai naudojamasi šioje dalyje nurodytomis teisėmis.
 4. Pardavėjas atsako už gaminio neatitikimą sutarčiai, buvusį jo pristatymo metu ir paaiškėjusį per dvejus metus nuo to laiko, išskyrus atvejus, kai gaminio galiojimo laikas, kaip nustatė Pardavėjas, jo teisiniai pirmtakai arba jų vardu veikiantys asmenys, yra ilgesnis. Bet koks Gaminio neatitikimas sutarčiai, kuris paaiškėja iki dvejų metų nuo Gaminio pristatymo momento, laikomas egzistavusiu pristatymo metu, išskyrus atvejus, kai įrodoma priešingai arba kai prielaida negali būti suderinama su Gaminio pobūdžiu arba Gaminio neatitikimo sutarčiai pobūdžiu.
 5. Pranešimas apie gaminio neatitikimą sutarčiai turėtų būti siunčiamas el. paštu zzmeblogrod@gmail.com arba raštu Pardavėjo registruotos buveinės adresu. Pranešimas gali būti siunčiamas naudojant formą, kuri pridedama kaip Taisyklių ir sąlygų priedas Nr. 2.
 6. Jei gaminys neatitinka sutarties sąlygų, vartotojas gali prašyti jį pataisyti arba pakeisti. Pardavėjas gali atlikti pakeitimą, kai vartotojas reikalauja remonto, arba Pardavėjas gali atlikti remontą, kai vartotojas reikalauja pakeitimo, jei vartotojo pasirinktu būdu užtikrinti Gaminio atitiktį sutarčiai neįmanoma arba tai pareikalautų pernelyg didelių Pardavėjo išlaidų. Jei remontas ir pakeitimas yra neįmanomas arba pareikalautų pernelyg didelių Pardavėjo išlaidų, Pardavėjas gali atsisakyti užtikrinti Gaminio atitiktį sutarčiai.
 7. Jei Produktas neatitinka sutarties sąlygų, vartotojas gali pateikti pareiškimą sumažinti kainą arba atsisakyti sutarties, kai:
  a) Pardavėjas atsisakė suderinti gaminį su sutartimi;
  b) Pardavėjas nesugebėjo užtikrinti, kad Produktas atitiktų sutarties sąlygas;
  c) gaminio neatitikimas sutarčiai išlieka, nors Pardavėjas bandė užtikrinti gaminio atitiktį sutarčiai;
  (d) Produkto neatitiktis yra tokia, kad pateisina kainos sumažinimą arba sutarties nutraukimą, prieš tai nesinaudojant remonto ar pakeitimo galimybe;
  (e) iš Pardavėjo pareiškimo ar aplinkybių aišku, kad jis per protingą laiką ar be nepagrįstų nepatogumų vartotojui neužtikrins gaminio atitikties sutarčiai.
 8. Klientas negali atsisakyti sutarties, jei gaminio neatitikimas sutarčiai yra nereikšmingas.
 9. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo pareiškimo dėl kainos sumažinimo gavimo dienos, grąžina vartotojui sumas, mokėtinas pasinaudojus teise sumažinti kainą.
 10. Jei vartotojas atsisako sutarties, jis nedelsdamas grąžina gaminį pardavėjui jo sąskaita. Pardavėjas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Produkto gavimo arba jo grąžinimo įrodymo, grąžina vartotojui kainą. Pardavėjas grąžina kainą tuo pačiu mokėjimo būdu, kurį naudojo vartotojas, išskyrus atvejus, kai vartotojas aiškiai susitarė dėl kitokio kainos grąžinimo būdo, dėl kurio vartotojas nepatiria jokių išlaidų.
 11. Jei būtina įvertinti fizinius defektus, Produktas pristatomas nurodytu adresu: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 12. Pardavėjas atsako į Kliento pranešimą per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Prašymo nenagrinėjimas per nustatytą terminą prilyginamas jo priėmimui.
 13. Pardavėjas padengia gaminio surinkimo, pristatymo, defektų šalinimo arba pakeitimo nauju gaminiu išlaidas.

 

§8 Pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas

 

 1. Klientas, kuris yra vartotojas pagal 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 27 straipsnį, turi teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties nenurodydamas priežasties.
 2. Šio skyriaus nuostatos dėl vartotojo taikomos fiziniam asmeniui, kuris sudaro sutartį, tiesiogiai susijusią su jo verslo veikla, kai iš tos sutarties turinio matyti, kad ji nėra to asmens profesinio pobūdžio, visų pirma atsižvelgiant į jo verslo veiklos dalyką, pateiktą remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuostatomis.
 3. Teisė atsisakyti sutarties suteikiama per 14 kalendorinių dienų nuo to momento, kai Klientas arba jo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, perima Produktą. Jei sutartis apima kelias prekes, kurios pristatomos atskirai, partijomis ar dalimis, terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas perima paskutinę prekę, partiją ar dalį.
 4. Pirkėjas gali atsisakyti sutarties pateikdamas pareiškimą pagal šių Taisyklių 1 priede pateiktą formą ir išsiųsdamas jį Pardavėjo pašto adresu arba el. paštu zzmeblogrod@gmail.com.
 5. Kad būtų laikomasi 3 punkte nurodyto termino, pakanka, kad pareiškimas apie atsisakymą būtų išsiųstas iki jo pabaigos.
 6. Pardavėjas nedelsdamas patvirtina Pirkėjui gavęs pareiškimą apie sutarties atsisakymą.
 7. Pardavėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo pareiškimo apie sutarties atsisakymą gavimo dienos, grąžina Pirkėjui visus iš Pirkėjo gautus mokėjimus, įskaitant prekės pristatymo išlaidas. Pardavėjas grąžina mokėjimą naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Pirkėjas, nebent Pirkėjas aiškiai susitarė dėl kitokio grąžinimo būdo, dėl kurio Pirkėjas nepatiria jokių išlaidų.
 8. Jei Pardavėjas nepasiūlė pats atsiimti gaminio iš Kliento, Pardavėjas gali sulaikyti gautų mokėjimų grąžinimą, kol gaus gaminį atgal arba kol Klientas pateiks grąžinimo įrodymą, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks anksčiau.
 9. Jei Pirkėjas pasirinko kitokį pristatymo būdą nei pigiausias įprastas Pardavėjo siūlomas būdas, Pardavėjas neprivalo atlyginti Pirkėjui papildomų Pirkėjo patirtų išlaidų.
 10. Klientas privalo grąžinti Produktą Pardavėjui arba perduoti jį Pardavėjo įgaliotam asmeniui nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis atsisakė sutarties, išskyrus atvejus, kai Pardavėjas pats pasiūlė atsiimti Produktą. Pakanka išsiųsti Produktą atgal iki nurodyto termino pabaigos.
 11. Klientas padengia tik tiesiogines gaminio grąžinimo išlaidas.
 12. Produktas pristatomas Pardavėjui šiuo adresu: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 13. Klientas privalo tinkamai apsaugoti gaminį transportavimo metu. Pardavėjas nepriima siuntinių, siunčiamų su COD.
 14. Atsisakymo atveju vartotojas atsako už bet kokį daikto vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl to, kad daiktas buvo naudojamas ne tik tiek, kiek būtina daikto pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti.
 15. Klientas neturi teisės atsisakyti sutarties dėl 2014 m. gegužės 30 d. Vartotojų teisių įstatymo 38 straipsnyje nurodytų sutarčių, inter alia, dėl sutarties, pagal kurią vykdymo objektas yra neperdirbtas daiktas, pagamintas pagal vartotojo specifikacijas arba skirtas vartotojo individualiems poreikiams tenkinti.

 

§9 Elektroninių paslaugų teikimo sutarties nutraukimas
ir skundų nagrinėjimo tvarka

 

 1. Jei elektroninių paslaugų teikimo sutartys yra tęstinio ir neterminuoto pobūdžio, Klientas turi teisę nutraukti sutartį. Klientas gali nutraukti sutartį pranešdamas apie tai nedelsiant ir nenurodydamas jokios priežasties, išsiųsdamas pareiškimą apie sutarties nutraukimą el. pašto adresu zzmeblogrod@gmail.com.
 2. Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti tęstinio ir neterminuoto pobūdžio paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sutartį įspėjęs Klientą prieš 14 dienų, jei Klientas pažeidžia šių Taisyklių ir sąlygų nuostatas.
 3. Jei Pardavėjas nevykdo arba netinkamai vykdo internetinėje parduotuvėje teikiamas paslaugas, Klientas turi teisę pateikti skundą el. paštu zzmeblogrod@gmail.com.
 4. Teisingai pateiktame skunde turi būti nurodytas Kliento pavadinimas (vardas ir pavardė arba įmonės pavadinimas, gyvenamosios vietos arba verslo adresas ir el. pašto adresas), skundo dalykas, taip pat laikotarpis, su kuriuo susijęs skundas, ir skundą pagrindžiančios aplinkybės.
 5. Pardavėjas skundą išnagrinėja per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.

 

§10 Nuostatos verslininkams

 

 1. Šios dalies nuostatos taikomos tik Klientams, kurie nėra vartotojai, kaip apibrėžta 22 straipsnyje.1 Civilinis kodeksas.
 2. Šios dalies nuostatos netaikomos pirkimo-pardavimo sutartims, jei pirkėjas yra fizinis asmuo, kuris sudaro sutartį, tiesiogiai susijusią su to asmens verslo veikla, jei iš tos sutarties turinio matyti, kad ji nėra to asmens profesinio pobūdžio, visų pirma atsižvelgiant į to asmens verslo veiklos objektą, pateiktą remiantis Centrinio registro ir informacijos apie verslo veiklą nuostatomis.
 3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, kol gaminys nėra perduotas Pirkėjui, trečiajai šaliai, veikiančiai Pirkėjo vardu, arba vežėjui, pristatančiam gaminį Pirkėjui. Pardavėjui atsisakius sutarties, Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui.
 4. Pardavėjas pasilieka teisę apriboti internetinėje parduotuvėje naudojamus mokėjimo būdus. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti sumokėti visą užsakymo vertę arba jos dalį iš anksto, neatsižvelgiant į Kliento pasirinktą mokėjimo būdą.
 5. Remiantis Civilinio kodekso 558 straipsniu, jei Prekė parduodama Pirkėjui, kuris nėra vartotojas, Pardavėjo atsakomybė pagal garantiją netaikoma.
 6. Pagal Civilinio kodekso 548 straipsnio 1 dalį, kai tik Pardavėjas pristato Produktą Pirkėjui, Pirkėjo nurodytai trečiajai šaliai arba vežėjui, su Produktu susijusi nauda ir našta bei Produkto atsitiktinio praradimo ar sugadinimo pavojus pereina Pirkėjui.
 7. Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ribojama tik realiais nuostoliais, kuriuos Pirkėjas patyrė dėl netinkamo Pardavėjo sutarties vykdymo; Pardavėjo atsakomybė neviršija Pirkėjo pateikto užsakymo vertės.

 

§11 Produktų apžvalgų ir vertinimų skelbimo taisyklės

 

 1. Klientas turi galimybę pateikti atsiliepimus ir įvertinti įsigytą Produktą.
 2. Siekiant užtikrinti nuomonių internetinės parduotuvės svetainėje patikimumą ir patikimumą, galimybę skelbti atsiliepimus ir vertinimus turi tik tie klientai, kurie anksčiau įsigijo Produktą.
 3. Klientas sukuria apžvalgą ir pateikia įvertinimą naudodamas formą, kurią galima rasti internetinėje parduotuvėje esančioje gaminio kortelėje.
 4. Kliento paskelbta nuomonė ir vertinimas turi būti susiję su Produktu ir atspindėti asmeninius, subjektyvius Kliento jausmus apie Produktą. Nuomonė ar įvertinimas nenaudojami Pardavėjui adresuotoms pastaboms apie Pardavėjo teikiamas paslaugas reikšti, o tik subjektyviai atspindi įspūdį apie įsigytą Produktą.
 5. Nuomones ir vertinimus Pardavėjas renka ir tvarko visų pirma šiais tikslais: siekdamas pagerinti pasiūlymo patrauklumą; rinkti informaciją apie Produktus ir Pirkėjo patirtį; tobulinti siūlomų Produktų ir paslaugų asortimentą; suteikti galimybę kitiems Pirkėjams perskaityti nuomones ir vertinimus.
 6. Pardavėjas pasilieka teisę laisvai skelbti nuomones internetinės parduotuvės svetainėje, įskaitant teisę neskelbti arba pašalinti jau paskelbtas nuomones ir vertinimus, jei jų patikimumas kelia abejonių, pvz., jei nuomonę pridėjo Klientas, kuris nėra įsigijęs vertinamo Produkto.
 7. Klientas skelbia nuomonę tik savo rizika, tuo pačiu patvirtindamas, kad jis yra vienintelis nuomonės autorius ir todėl prisiima trečiųjų šalių pretenzijas dėl jų teisių pažeidimo, susijusio su nuomonės paskelbimu.
 8. Draudžiama skelbti nuomones, kurių turinys pažeidžia trečiųjų šalių autorių ir (arba) gretutines teises, yra neteisėto pobūdžio, jose pateikiama su Pardavėju susijusi reklaminė, rinkodaros ar konkurencinė informacija.
 9. Pateikus nuomonę, klientas suteikia pardavėjui neišimtinę licenciją naudoti nuomonės turinį (visą arba jo dalį), įrašant, atgaminant ir platinant jį interneto svetainėse tokiu būdu, kad turinį būtų galima rodyti elektroniniuose įrenginiuose, naudojančiuose internetą, bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje, neatsižvelgiant į kartų skaičių ir prieigos formą, arba per informacines priemones, ypač reklaminio pobūdžio, Produktų ir internetinės parduotuvės reklamos ir rinkodaros tikslais.
 10. Klientas suteikia licenciją be laiko, teritorinių ar kiekybinių apribojimų ir neatlygintinai klientui ar kitoms šalims, turinčioms teisę į turinį. Licencija nustoja galioti pašalinus nuomonę iš internetinės parduotuvės.

 

§12 Pardavėjo atsakomybė

 

 1. Pardavėjas neatsako už Kliento neteisingų duomenų pateikimą (visų pirma, neteisingų duomenų pateikimą interneto svetainėje esančiose formose) arba už Kliento veiksmus, kurie trukdo ar užkerta kelią Pardavėjo paslaugų teikimui ir įgyvendinimui.
 2. Pardavėjas neatsako už pasekmes, kilusias Pirkėjui naudojantis internetine parduotuve ne pagal šių Taisyklių ir sąlygų nuostatas, galiojančius įstatymus ir socialinio sugyvenimo taisykles ar papročius.
 3. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti arba nutraukti atskirų internetinės parduotuvės funkcijų teikimą dėl būtinybės atlikti techninės bazės ar programinės įrangos priežiūrą, peržiūrą ar plėtrą. Atskirų internetinės parduotuvės funkcijų teikimo sustabdymas ar nutraukimas negali pažeisti Pirkėjo teisių.

 

§13 Intelektinė nuosavybė

 

 1. Visam internetinės parduotuvės turiniui (įskaitant grafiką, tekstą, puslapio maketą ir logotipus), kuris nėra gautas iš Kliento ar kitų tiekėjų, taikoma autorių teisių apsauga ir yra išimtinė Pardavėjo nuosavybė. Tokio turinio naudojimas be raštiško Pardavėjo sutikimo užtraukia civilinę ir baudžiamąją atsakomybę.
 2. Klientas privalo naudoti bet kokį internetinėje parduotuvėje paskelbtą turinį tik savo asmeniniam naudojimui. Naudoti turinį bet kokia kita apimtimi leidžiama tik tuo atveju, jei tai nurodo Pardavėjas.
 3. Naudojimasis internetine parduotuve, įskaitant tekstinės medžiagos, grafikos, paveikslėlių, programų, duomenų bazių ar kito turinio naudojimą, nereiškia, kad Klientas įgyja bet kokias teises, susijusias su nurodytu turiniu, ir ypač nereiškia, kad įgyja bet kokias nuosavybės teises, gretutines teises ar licencijas.
 4. Be aiškaus Pardavėjo sutikimo draudžiama imtis toliau nurodytų veiksmų:
  a) kopijuoti, keisti ir elektroniniu ar kitokiu būdu perduoti internetinę parduotuvę ar jos dalis, taip pat atskirą turinį, kuris pateikiamas per ją,
  b) bet kokiu būdu platinti Internetinėje parduotuvėje paskelbtą turinį,
  (c) atsisiųsti duomenų bazių turinį ir pakartotinai jį visą ar iš dalies naudoti.

 

§14 Baigiamosios nuostatos

 

 1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles ir sąlygas. Apie Taisyklių ir sąlygų pakeitimus Pardavėjas informuoja internetinės parduotuvės svetainėje ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki Taisyklių ir sąlygų pakeitimų įsigaliojimo. Taisyklių ir sąlygų nuostatų pakeitimas netaikomas klientams, kurie pateikė užsakymą galiojant ankstesnei Taisyklių ir sąlygų redakcijai. Taisyklių ir sąlygų pakeitimas tęstinių sutartinių santykių metu yra privalomas kitai šaliai, jei įvykdyti Civilinio kodekso 384 straipsnyje nurodyti reikalavimai ir šalis nenutraukė sutarties per 14 kalendorinių dienų.
 2. Visiems kitiems šiose sąlygose nereglamentuotiems klausimams taikomos atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos.
 3. Klientas turi galimybę pasinaudoti neteisminiais skundų ir pretenzijų, susijusių su Parduotuvėje pateiktais užsakymais, nagrinėjimo būdais. Šie būdai apima: ginčo dėl turtinių teisių, kylančio iš pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutarčių, atveju kreiptis dėl bylos nagrinėjimo į Nuolatinį arbitražo vartotojų teismą, veikiantį prie atitinkamos Valsčių prekybos inspekcijos; kreiptis į Olštyno Valsčių prekybos inspekcijos inspektorių (https://ih.olsztyn.pl/), kad šis imtųsi veiksmų ginčui išspręsti ne teismo tvarka, remiantis 2016 m. rugsėjo 23 d. Įstatymu dėl vartojimo ginčų sprendimo ne teismo tvarka (2016 m. Įstatymų leidinys, punktas 1823).
 4. Nepaisant 3 punkto, Klientas gali kreiptis pagalbos į savivaldybės (rajono) vartotojų ombudsmeną. Visą reikiamą informaciją galima gauti Konkurencijos ir vartotojų teisių apsaugos tarnybos interneto svetainėje šiuo adresu uokik.gov.pl.
 5. Be to, klientas, kuris yra vartotojas, gali naudotis elektroninėmis ginčų su pardavėju sprendimo priemonėmis per GES platformą, kurią galima rasti šiuo adresu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Ginčai, kylantys dėl paslaugų teikimo pagal šias Taisykles ir sąlygas, sprendžiami teisme:
  a) Kliento pasirinktam bendrosios kompetencijos teismui pagal taikytinas Lenkijos teisės nuostatas, jei Klientas yra vartotojas arba verslininkas, kaip nurodyta Sąlygų 8 straipsnio 2 punkte,
  b) teisme, kurio jurisdikcijai priklauso Pardavėjo registruota buveinė, jei Klientas nėra vartotojas.
 7. Darbo tvarkos taisyklių priedai yra neatskiriama jų dalis.
 8. Reglamentai įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.
Pirkinių krepšelis
CURRENCY
0

Ieškoti pagal