Privatumo politika

 

§1 Asmens duomenų valdytojas

 

 1. Asmens duomenų valdytojas, kaip apibrėžta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 4 straipsnio 7 punkte. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (RODO), yra MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kurios registruota buveinė yra Krupin, Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, Nacionalinio teismų registro Verslininkų registre įregistruota KRS numeriu: 0000909607, registracijos teismas: Varšuvos sostinės apylinkės teismas Varšuvoje, Nacionalinio teismų registro XIV ekonomikos skyrius, įstatinis kapitalas: PLN.
 2. Duomenų valdytojo el. pašto adresas: zzmeblogrod@gmail.com.
 3. Duomenų valdytojas pagal DAĮ 32 straipsnio 1 dalį laikosi asmens duomenų apsaugos principo ir imasi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užkirstų kelią atsitiktiniam ar neteisėtam su jo veikla susijusių tvarkomų asmens duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, neteisėtam atskleidimui ar neteisėtai prieigai prie jų.
 4. Asmens duomenis klientas pateikia savanoriškai, tačiau jie būtini norint sudaryti sutartį su duomenų valdytoju.
 5. Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis tiek, kiek tai būtina sutarčiai vykdyti arba paslaugoms duomenų subjektui teikti.

 

§2 Asmens duomenų tvarkymo tikslas ir pagrindai

 

Duomenų valdytojas tvarko asmens duomenis šiais tikslais:

 1. komercinio pasiūlymo rengimas atsižvelgiant į kliento interesus, o tai yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
 2. pirkimo-pardavimo sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas, remiantis sudaryta sutartimi (RODO 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 3. paslaugų teikimas elektroninėmis priemonėmis per internetinę parduotuvę, remiantis sudaryta sutartimi (RODO 6 straipsnio 1 dalies b punktas);
 4. skundų nagrinėjimo procesą, remiantis duomenų valdytojui tenkančia pareiga, susijusia su taikomais teisės aktais (RODO 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 5. apskaitos, susijusios su atsiskaitymo dokumentų išrašymu ir gavimu, remiantis mokesčių teisės aktais (DAĮ 6 straipsnio 1 dalies c punktas);
 6. duomenų archyvavimas dėl galimo ieškinių nustatymo, tyrimo ar gynybos nuo jų arba dėl poreikio įrodyti faktus, o tai yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
 7. susisiekti telefonu arba el. paštu, visų pirma atsakant į duomenų valdytojui pateiktas užklausas, o tai yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (DAĮ 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
 8. siųsti techninę informaciją, susijusią su internetinės parduotuvės veikimu ir kliento naudojamomis paslaugomis, nes tai yra teisėtas duomenų valdytojo interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas);
 9. rinkodara, kuri yra jos teisėtas interesas (RODO 6 straipsnio 1 dalies f punktas) arba grindžiama anksčiau suteiktu sutikimu (RODO 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

 

§3 Duomenų gavėjai. Duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 

 1. Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų gavėjai gali būti su duomenų valdytoju bendradarbiaujantys subjektai, kai tai būtina su duomenų subjektu sudarytai sutarčiai vykdyti.
 2. Duomenų valdytojo tvarkomų asmens duomenų gavėjai taip pat gali būti subrangovai - subjektai, kurių paslaugomis duomenų valdytojas naudojasi tvarkydamas duomenis, pavyzdžiui, apskaitos biurai, advokatų kontoros, IT paslaugų teikėjai (įskaitant prieglobos paslaugas).
 3. Duomenų valdytojas gali būti įpareigotas pateikti asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus, visų pirma pateikti asmens duomenis įgaliotoms valstybės institucijoms ar įstaigoms.
 4. Asmens duomenys, susiję su tuo, kad duomenų valdytojas naudoja svetainės analizės ir sekimo priemones, gali būti perduodami subjektui, įsikūrusiam už Europos ekonominės erdvės ribų, pavyzdžiui, "Google LLC". Kaip tinkamą duomenų apsaugos priemonę duomenų valdytojas su šių paslaugų teikėjais susitarė dėl standartinių sutarčių sąlygų pagal RODO 46 straipsnį. Daugiau informacijos rasite čia: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

 

§4 Asmens duomenų saugojimo laikotarpis

 

 1. Duomenų valdytojas saugo asmens duomenis su duomenų subjektu sudarytos sutarties galiojimo laikotarpiu ir jai pasibaigus, kad galėtų pareikšti su sutartimi susijusius reikalavimus, vykdyti iš taikytinų teisės aktų kylančias pareigas, tačiau ne ilgiau nei Civilinio kodekso nuostatose numatytas senaties terminas.
 2. Duomenų valdytojas atsiskaitymo dokumentuose esančius asmens duomenis saugo mokesčių teisės aktuose nustatytą laikotarpį.
 3. Rinkodaros tikslais tvarkomus asmens duomenis duomenų valdytojas saugo 10 metų, bet ne ilgiau nei iki tol, kol atšauksite savo sutikimą tvarkyti duomenis arba prieštarausite jų tvarkymui.
 4. Duomenų valdytojas asmens duomenis kitais nei 1-3 dalyse nurodytais tikslais saugo vienerius metus, išskyrus atvejus, kai sutikimas tvarkyti duomenis buvo anksčiau atšauktas ir kai duomenų tvarkymas negali būti tęsiamas kitu pagrindu nei duomenų subjekto sutikimas.

 

§5 Duomenų subjekto teisės

 

 1. Kiekvienas duomenų subjektas turi teisę:
 2. prieiga - gauti duomenų valdytojo patvirtinimą, ar jo asmens duomenys yra tvarkomi, ar ne. Jei asmens duomenys yra tvarkomi, jis turi teisę su jais susipažinti ir būti informuotas apie: duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, informaciją apie duomenų gavėjus arba duomenų gavėjų kategorijas, kuriems duomenys buvo arba bus atskleisti, duomenų saugojimo trukmę arba jos nustatymo kriterijus, duomenų subjekto teisę reikalauti ištaisyti, ištrinti arba apriboti asmens duomenų tvarkymą ir nesutikti su tokiu tvarkymu (RODO 15 straipsnis);
 3. gauti duomenų kopiją - gauti tvarkomų duomenų kopiją; pirmoji kopija yra nemokama, o už vėlesnes kopijas duomenų valdytojas gali imti pagrįstą mokestį, pagrįstą administracinėmis išlaidomis (RODO 15 straipsnio 3 dalis);
 4. taisytinas - prašyti ištaisyti netikslius savo asmens duomenis arba papildyti neišsamius duomenis (RODO 16 straipsnis);
 5. ištrinti duomenis - prašyti ištrinti jos asmens duomenis, jei duomenų valdytojas nebeturi teisinio pagrindo juos tvarkyti arba duomenys nebėra reikalingi duomenų tvarkymo tikslais (RODO 17 straipsnis);
 6. apriboti tvarkymą. - prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą (RODO 18 straipsnis), kai:

- duomenų subjektas abejoja dėl asmens duomenų tikslumo, per laikotarpį, per kurį duomenų valdytojas gali patikrinti duomenų tikslumą,

- duomenų tvarkymas yra neteisėtas, o duomenų subjektas prieštarauja ištrynimui, prašydamas apriboti naudojimą,

- duomenų valdytojui duomenų nebereikia, tačiau jie reikalingi duomenų subjektui, kad jis galėtų pateikti, pareikšti ar apginti pretenziją,

- duomenų subjektas prieštaravo duomenų tvarkymui - kol bus nustatyta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už duomenų subjekto prieštaravimo motyvus;

 1. į duomenų perkeliamumą - struktūrizuotu, įprastai naudojamu kompiuterio skaitomu formatu gauti su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui, ir prašyti, kad šie duomenys būtų nusiųsti kitam duomenų valdytojui, jei duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu arba su juo sudaryta sutartimi ir jei duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (RODO 20 straipsnis);
 2. į prieštaravimą - nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtais duomenų valdytojo tikslais dėl priežasčių, susijusių su jo konkrečia padėtimi, įskaitant profiliavimą. Tuomet duomenų valdytojas įvertina, ar egzistuoja pagrįstos teisėtos duomenų tvarkymo priežastys, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba priežastys, kuriomis grindžiamas reikalavimų pareiškimas, vykdymas ar gynimas. Jei, remiantis vertinimu, duomenų subjekto interesai nusveria duomenų valdytojo interesus, duomenų valdytojas privalės nutraukti duomenų tvarkymą šiais tikslais (RODO 21 straipsnis).
 3. Norėdamas pasinaudoti pirmiau minėtomis teisėmis, duomenų subjektas turėtų kreiptis į duomenų valdytoją nurodytais kontaktiniais duomenimis ir informuoti jį apie tai, kokia teise ir kokia apimtimi jis pageidauja pasinaudoti.
 4. Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri yra Asmens duomenų apsaugos biuro Varšuvoje pirmininkas.

 

§6 Profiliavimas

 

 1. Duomenų valdytojo gauti asmens duomenys gali būti tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą. Duomenų valdytojo vykdomą asmens duomenų profiliavimą sudaro atrinktos informacijos apie duomenų subjektą vertinimas, siekiant analizuoti ir prognozuoti asmens pageidavimus ir interesus, visų pirma dėl galimybės pateikti duomenų subjektui asmeniškai pritaikytą pasiūlymą.
 2. Duomenų valdytojo atliekamas automatizuotas duomenų tvarkymas nesukelia jokių teisinių pasekmių duomenų subjektui. Duomenų subjektas bet kuriuo metu gali nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi automatizuotai.

 

§7 "Google Analytics

 

 1. Administratorius naudoja "Google Analytics" - interneto analizės paslaugą, kurią teikia JAV įsikūrusi bendrovė "Google Inc.".
 2. "Google Analytics" naudoja slapukus, kad išanalizuotų, kaip naudojatės svetaine. Slapukų generuojama informacija apie jūsų naudojimąsi svetaine perduodama į "Google" serverį ir jame saugoma. Administratoriaus prašymu "Google" šią informaciją naudoja jūsų naudojimosi svetaine analizei, kad galėtų rengti svetainės veiklos ataskaitas ir teikti kitas su svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas prašančiajai šaliai.
 3. Duomenys nebus naudojami jokiam asmeniui identifikuoti.
 4. Vartotojai gali neleisti saugoti slapukų naudodami atitinkamus savo naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju jie negalės naudotis visomis svetainės funkcijomis. Be to, naudotojai gali neleisti "Google" rinkti slapukų generuojamų duomenų, susijusių su jų naudojimusi svetaine (įskaitant jų IP adresą), taip pat neleisti "Google" tvarkyti šių duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galima rasti pagal šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. Bet kuriuo metu galite nesutikti, kad būtų renkami ir tvarkomi duomenys, susiję su jūsų naudojimusi "Google" svetaine, atsisiųsdami ir į savo naršyklę įdiegdami įskiepį, kurį galima rasti šiuo adresu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

§8 Socialiniai papildiniai

 

 1. Administratorius svetainėje naudoja įskiepius, nukreipiančius į socialinius tinklus. Šie įskiepiai pažymėti atitinkamo socialinio tinklo logotipu.
 2. Duomenys į socialinius tinklus siunčiami tik tuo atveju, jei naudotojas aktyviai spustelėjo atitinkamą įskiepio mygtuką. Paspaudus įskiepio piktogramą, interneto naršyklė inicijuoja ryšį su atitinkamo socialinio tinklo serveriais ir naudotojas nukreipiamas į išorinio paslaugų teikėjo, t. y. atitinkamo socialinio tinklo savininko, interneto svetainę, o naudotojo interneto naršyklė užmezga tiesioginį ryšį su šių socialinių tinklų serveriais. Naudojantis šiomis funkcijomis gali būti naudojami išoriniai slapukai. Nuo tos akimirkos, kai paspaudžiate atitinkamą įskiepį, jūsų asmens duomenys tvarkomi atitinkamame socialiniame tinkle, o socialinio tinklo savininkas tampa jūsų asmens duomenų bendraturčiu. Administratorius informuoja, kad nuo to momento, kai aktyviai spustelėjama įskiepį, Administratorius neturi jokios įtakos atitinkamo socialinio tinklo renkamų asmens duomenų pobūdžiui ir apimčiai.
 3. Duomenys perduodami neatsižvelgiant į tai, ar naudotojas turi paskyrą atitinkamame socialiniame tinkle, ar yra prisijungęs. Jei naudotojas yra prisijungęs prie atitinkamos socialinio tinklo platformos, surinkti asmens duomenys bus tiesiogiai priskirti naudotojo naudojamai paskyrai (profiliui).
 4. Daugiau informacijos apie asmens duomenų rinkimo tikslą ir apimtį, įskaitant atitinkamo portalo teikėjo taikomas duomenų tvarkymo sąlygas, rasite šių teikėjų privatumo politikoje.
Pirkinių krepšelis
VALIUTA
0

Ieškoti pagal