Duomenų apdorojimas

Asmens duomenų valdytojas yra MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kurios registruota buveinė yra Krupin, Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, Nacionalinio teismų registro Verslininkų registre įrašyta KRS numeriu: 0000909607, registracijos teismas: Varšuvos sostinės apylinkės teismas Varšuvoje, Nacionalinio teismų registro XIV ekonomikos skyrius, įstatinis kapitalas: PLN. Asmens duomenis klientas pateikia savanoriškai. Administratorius tvarko asmens duomenis šiais tikslais: sutarčių sudarymo ir vykdymo, remiantis sudaryta sutartimi; apskaitos, susijusios su atsiskaitymo dokumentų išdavimu ir priėmimu, remiantis mokesčių teisės normomis; duomenų archyvavimo, siekiant įrodyti faktus, taip pat galimo ieškinių pareiškimo, tyrimo ar gynybos nuo jų; susisiekimo telefonu ar el. paštu, kuris yra teisėtas administratoriaus interesas. Administratoriaus tvarkomų asmens duomenų gavėjai gali būti su administratoriumi bendradarbiaujantys subjektai, kai tai būtina su duomenų subjektu sudarytai sutarčiai vykdyti. Asmens duomenys nebus perduodami trečiojoje šalyje įsisteigusiam subjektui. Duomenų valdytojas asmens duomenis saugo ne ilgiau nei Civilinio kodekso nuostatose numatytas senaties terminas. Kiekvienas asmuo, kurio asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas, turi teisę susipažinti su savo duomenų turiniu, teisę į duomenų ištaisymą, ištrynimą ("teisė būti pamirštam"), duomenų tvarkymo apribojimą, teisę į duomenų perkeliamumą, teisę nesutikti ir teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis. Bet kuris asmuo, manantis, kad duomenų valdytojas jo asmens duomenis tvarko pažeisdamas RODO ar kitų atitinkamų teisės aktų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, nuostatas, turi teisę pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui. Asmens duomenys nebus tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, įskaitant profiliavimą. Išsamesnės informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite mūsų RODO informacinėje nuostatoje, kurią rasite adresu. https://meblogrod.pl/polityka-prywatnosci/.

Pirkinių krepšelis
VALIUTA
0

Ieškoti pagal