Konfidencialitātes politika

 

§1 Personas datu pārzinis

 

 1. Personas datu pārzinis Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punkta izpratnē. par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (RODO), ir MEBLOGRÓD Spółka z ierobežoną odpowiedzialnością ar juridisko adresi Krupin, Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, ierakstīta Valsts tiesu reģistra Uzņēmumu reģistrā ar KRS numuru: 0000909607, reģistrācijas tiesa: Varšavas galvaspilsētas apgabaltiesa Varšavā, Valsts tiesu reģistra XIV Ekonomikas nodaļa, pamatkapitāls: PLN 5000.
 2. Datu pārziņa e-pasta adrese: zzmeblogrod@gmail.com.
 3. Pārzinis saskaņā ar DPA 32. panta 1. punktu ievēro personas datu aizsardzības principu un veic atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai novērstu nejaušu vai nelikumīgu personas datu, kas tiek apstrādāti saistībā ar tā darbībām, iznīcināšanu, zaudēšanu, grozīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem.
 4. Klienta personas datu sniegšana ir brīvprātīga, bet nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar datu pārzini.
 5. Pārzinis apstrādā personas datus, ciktāl tas nepieciešams, lai izpildītu līgumu vai sniegtu pakalpojumus datu subjektam.

 

§2 Personas datu apstrādes mērķis un pamatojums

 

Pārzinis apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 1. komerciāla piedāvājuma sagatavošana, reaģējot uz klienta interesēm, kas ir datu pārziņa likumīgās intereses (RODO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 2. pārdošanas līgumu noslēgšana un izpilde ar klientiem, pamatojoties uz noslēgto līgumu (RODO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 3. pakalpojumu sniegšana, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, izmantojot Interneta veikalu, pamatojoties uz noslēgto līgumu (RODO 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 4. sūdzību izskatīšanu, pamatojoties uz pārzinim uzlikto pienākumu saistībā ar piemērojamiem tiesību aktiem (RODO 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 5. grāmatvedība, kas saistīta ar norēķinu dokumentu izrakstīšanu un saņemšanu, pamatojoties uz nodokļu tiesību aktiem (DPA 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 6. datu arhivēšana iespējamai prasījumu noteikšanai, izmeklēšanai vai aizstāvībai pret prasījumiem vai nepieciešamībai pierādīt faktus, kas ir datu pārziņa likumīgās intereses (RODO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 7. sazināties pa tālruni vai e-pastu, jo īpaši atbildot uz pārzinim iesniegtajiem pieprasījumiem, kas ir pārziņa leģitīmās intereses (DPA 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 8. lai nosūtītu tehnisko informāciju par interneta veikala darbību un pakalpojumiem, ko izmanto klients, kas ir datu pārziņa leģitīmā interese (DPA 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);
 9. mārketingu, kas ir tās leģitīmā interese (RODO 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts) vai ir pamatota ar iepriekš sniegtu piekrišanu (RODO 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts).

 

§3 Datu saņēmēji. Datu nosūtīšana uz trešām valstīm

 

 1. Pārziņa apstrādāto personas datu saņēmēji var būt subjekti, kas sadarbojas ar pārzini, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar datu subjektu noslēgto līgumu.
 2. Pārziņa apstrādāto personas datu saņēmēji var būt arī apakšuzņēmēji - subjekti, kuru pakalpojumus pārzinis izmanto datu apstrādei, piemēram, grāmatvedības biroji, juridiskie biroji, IT pakalpojumu sniedzēji (tostarp mitināšanas pakalpojumi).
 3. Pārzinim var būt pienākums darīt personas datus pieejamus, pamatojoties uz piemērojamiem tiesību aktiem, jo īpaši darīt personas datus pieejamus pilnvarotām valsts iestādēm vai institūcijām.
 4. Personas dati saistībā ar pārziņa tīmekļa vietnes analītikas un izsekošanas rīku izmantošanu var tikt nosūtīti uzņēmumam, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, piemēram, uzņēmumam Google LLC. Kā atbilstošu datu aizsardzības pasākumu pārzinis ir vienojies ar šo pakalpojumu sniedzējiem par standarta līguma klauzulām saskaņā ar RODO 46. pantu. Sīkāka informācija ir pieejama šeit: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection_en.

 

§4 Personas datu glabāšanas periods

 

 1. Pārzinis glabā personas datus ar datu subjektu noslēgtā līguma darbības laikā un pēc tā izbeigšanas ar līgumu saistītu prasību izvirzīšanas nolūkā, pildot pienākumus, kas izriet no piemērojamiem tiesību aktiem, bet ne ilgāk par Civillikumā noteikto noilguma termiņu.
 2. Datu pārzinis glabā norēķinu dokumentos ietvertos personas datus nodokļu tiesību aktos noteikto laikposmu.
 3. Pārzinis glabā mārketinga nolūkos apstrādātos personas datus 10 gadus, bet ne ilgāk kā līdz brīdim, kad jūs atsaucat savu piekrišanu apstrādei vai iebilstat pret apstrādi.
 4. Pārzinis glabā personas datus nolūkos, kas nav 1.-3. punktā minētie nolūki, vienu gadu, ja vien piekrišana apstrādei nav iepriekš atsaukta un apstrādi nevar turpināt, pamatojoties tikai uz datu subjekta piekrišanu.

 

§5 Datu subjekta tiesības

 

 1. Katram datu subjektam ir tiesības:
 2. piekļuve - saņemt apstiprinājumu no pārziņa par to, vai viņa personas dati tiek vai netiek apstrādāti. Ja dati par personu tiek apstrādāti, tai ir tiesības piekļūt tiem un saņemt informāciju par šādiem jautājumiem: apstrādes nolūkiem, personas datu kategorijām, informāciju par saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam dati ir vai tiks izpausti, datu glabāšanas ilgumu vai tā noteikšanas kritērijiem, datu subjekta tiesībām pieprasīt personas datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu un iebilst pret šādu apstrādi (15. pants RODO);
 3. lai saņemtu datu kopiju. - saņemt apstrādājamo datu kopiju, pirmo kopiju izsniedzot bez maksas, bet par nākamajām kopijām pārzinis var iekasēt samērīgu maksu, pamatojoties uz administratīvajām izmaksām (RODO 15. panta 3. punkts);
 4. jālabo - pieprasīt labot neprecīzus personas datus, kas uz viņu attiecas, vai papildināt nepilnīgus datus (RODO 16. pants);
 5. dzēst datus - pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja pārzinim vairs nav juridiska pamata apstrādei vai dati vairs nav nepieciešami apstrādes nolūkiem (RODO 17. pants);
 6. ierobežot apstrādi - pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu (18. pants RODO), ja:

- datu subjekts apšauba personas datu precizitāti - uz laiku, kas ļauj pārzinim pārbaudīt datu precizitāti,

- apstrāde ir nelikumīga un datu subjekts iebilst pret dzēšanu, pieprasot ierobežot datu izmantošanu,

- pārzinim dati vairs nav vajadzīgi, bet tie ir vajadzīgi datu subjektam, lai iesniegtu, izvirzītu vai aizstāvētu prasību,

- datu subjekts ir iebildis pret apstrādi - līdz tiek konstatēts, vai pārziņa leģitīmais pamatojums ir svarīgāks par datu subjekta iebilduma pamatojumu;

 1. uz datu pārnesamību - strukturētā, vispārēji izmantojamā mašīnlasāmā formātā saņemt personas datus, kurus viņš ir sniedzis pārzinim, un pieprasīt, lai šie dati tiktu nosūtīti citam pārzinim, ja dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu vai līgumu ar viņu, un ja dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem (RODO 20. pants);
 2. uz iebildumu - iebilst pret savu personas datu apstrādi pārziņa leģitīmos nolūkos, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, tostarp profilēšanu. Pārzinis tad izvērtē, vai pastāv likumīgi pamatoti apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai iemesli prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai. Ja saskaņā ar novērtējumu datu subjekta intereses ir svarīgākas par pārziņa interesēm, pārzinim būs jāpārtrauc apstrāde šajos nolūkos (RODO 21. pants).
 3. Lai izmantotu iepriekš minētās tiesības, datu subjektam, izmantojot norādīto kontaktinformāciju, jāsazinās ar pārzini un jāinformē viņu par to, kādas tiesības un kādā apmērā viņš vēlas izmantot.
 4. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājs Varšavā.

 

§6 Profilēšana

 

 1. Pārziņa iegūtos personas datus var apstrādāt ar automatizētiem līdzekļiem, tostarp profilēšanu. Pārziņa veiktā personas datu profilēšana ietver atlasītas informācijas par datu subjektu izvērtēšanu, lai analizētu un prognozētu personas vēlmes un intereses, jo īpaši, lai datu subjektam varētu sniegt personalizētu piedāvājumu.
 2. Pārziņa veiktā automatizētā apstrāde datu subjektam nerada nekādas juridiskas sekas. Datu subjekts jebkurā laikā var iebilst pret savu datu automatizētu apstrādi.

 

§7 Google Analytics

 

 1. Administrators izmanto Google Analytics, tīmekļa analītikas pakalpojumu, ko nodrošina Google Inc., kas atrodas ASV.
 2. Google Analytics izmanto sīkfailus, lai analizētu, kā jūs izmantojat vietni. Sīkfaila ģenerētā informācija par jūsu tīmekļa vietnes izmantošanu tiek pārsūtīta uz Google serveri un uzglabāta tajā. Pēc administratora pieprasījuma Google izmantos šo informāciju, lai analizētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, un sagatavotu pārskatus par tīmekļa vietnes darbību, kā arī lai pieprasījuma iesniedzējam sniegtu citus ar tīmekļa vietnes un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus.
 3. Dati netiks izmantoti, lai identificētu kādu personu.
 4. Lietotāji var novērst sīkfailu saglabāšanu, izmantojot atbilstošos pārlūkprogrammas iestatījumus, tomēr tādā gadījumā viņi nevarēs pilnībā izmantot vietnes funkcionalitāti. Turklāt lietotāji var novērst to, ka Google vāc sīkfailu ģenerētos datus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes izmantošanu (tostarp IP adresi), kā arī to, ka Google apstrādā šos datus, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas pieejams zem šādas saites: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 5. Jebkurā laikā varat iebilst pret datu vākšanu un apstrādi saistībā ar Google vietnes izmantošanu, lejupielādējot un instalējot savā pārlūkprogrammā spraudni, kas ir pieejams šādā adresē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

§8 Sociālo pakalpojumu spraudņi

 

 1. Administrators tīmekļa vietnē izmanto spraudņus, kas novirza uz sociālajiem tīkliem. Šie spraudņi ir apzīmēti ar attiecīgā sociālā tīkla logotipu.
 2. Dati sociālajiem tīkliem tiek nosūtīti tikai tad, ja lietotājs ir aktīvi noklikšķinājis uz attiecīgās spraudņa pogas. Nospiežot spraudņa ikonu, tīmekļa pārlūkprogramma iniciē savienojumu ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem, un lietotājs tiek novirzīts uz ārējā pakalpojumu sniedzēja, t. i., attiecīgā sociālā tīkla īpašnieka, tīmekļa vietni, un lietotāja tīmekļa pārlūkprogramma izveido tiešu savienojumu ar šo sociālo tīklu serveriem. Šo funkciju izmantošana var būt saistīta ar ārējo sīkfailu izmantošanu. No brīža, kad jūs noklikšķināt uz attiecīgā spraudņa, jūsu personas dati tiek apstrādāti attiecīgajā sociālajā tīklā, un sociālā tīkla īpašnieks kļūst par jūsu personas datu līdzpārvalde. Administrators informē, ka no brīža, kad tiek aktīvi klikšķināts uz spraudņa, administratoram nav nekādas ietekmes uz attiecīgā sociālā tīkla savākto personas datu veidu un apjomu.
 3. Dati tiek pārsūtīti neatkarīgi no tā, vai lietotājam ir konts attiecīgajā sociālajā tīklā vai viņš ir pieteicies. Ja lietotājs ir pieteicies attiecīgajā sociālo tīklu platformā, savāktie personas dati tiks tieši piešķirti lietotāja izmantotajam kontam (profilam).
 4. Lai iegūtu plašāku informāciju par personas datu vākšanas mērķi un apjomu, tostarp par attiecīgā portāla nodrošinātāja apstrādes noteikumiem, lūdzu, skatiet šo nodrošinātāju privātuma politiku.
Iepirkumu grozs
VĒRTĪBA
0

Meklēt