Atgriešana un sūdzības

Atteikuma tiesības

Klientam, kurš ir patērētājs, ir tiesības atteikties no pirkuma līguma 14 dienu laikā, nenorādot iemeslu. Atteikuma termiņš beidzas pēc 14 dienām no dienas, kad klients pārņēma preci savā īpašumā vai kad preci savā īpašumā pārņēma trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko norādījis klients.

Par patērētāju tiek uzskatīta arī fiziska persona, kas slēdz līgumu, kurš ir tieši saistīts ar tās saimniecisko darbību, ja no šā līguma satura ir skaidrs, ka tas nav šīs personas profesionāls līgums, kas izriet jo īpaši no tās saimnieciskās darbības priekšmeta, kurš ir pieejams, pamatojoties uz Centrālā reģistra noteikumiem un informāciju par saimniecisko darbību.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs par savu lēmumu atteikties no pirkuma līguma, nosūtot mums nepārprotamu paziņojumu pa pastu vai e-pastu uz šādu adresi. zzmeblogrod@gmail.com.

Klients var izmantot atteikuma veidlapas paraugu, kas ir mūsu Interneta veikala noteikumu un noteikumu 1. pielikums. Veidlapas parauga izmantošana nav obligāta. 

Lai ievērotu atteikuma termiņu, ir pietiekami, ja klients nosūta informāciju par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

Vēlamies jūs informēt, ka tiesības atkāpties no līguma, kas noslēgts attālināti, neattiecas uz līgumiem, kas minēti 2014. gada 30. maija Likuma par patērētāju tiesībām 38. pantā, cita starpā saistībā ar līgumu, kura izpildes priekšmets ir prece, kas nav rūpnieciski ražota, izgatavota pēc patērētāja specifikācijām vai kalpo viņa individuālo vajadzību apmierināšanai.

 

Atcelšanas ietekme

Atteikuma no šī līguma gadījumā mēs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad esam informēti par jūsu lēmumu izmantot atteikuma tiesības no šī līguma, atmaksājam jums visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp preču piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās jūsu izvēlētā piegādes veida dēļ, kas nav mūsu interneta veikalā piedāvātais lētākais parastais piegādes veids). Mēs atmaksāsim maksājumu, izmantojot to pašu maksāšanas līdzekli, ko klients izmantoja sākotnējā darījumā, ja vien klients nav nepārprotami vienojies citādi; jebkurā gadījumā klientam saistībā ar šo atmaksu neradīsies nekādas izmaksas. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam aizturēt atmaksu, kamēr neesat saņēmis Produktu vai kamēr Jūs mums nesniedzat atgriešanas apliecinājumu, atkarībā no tā, kurš no šiem gadījumiem iestājas pirmais.

Lūdzu, sūtiet izstrādājumu atpakaļ uz: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad esam informēti par jūsu atteikumu no pirkuma līguma. Termiņš ir ievērots, ja Produkts tiek atgriezts pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu, ņemiet vērā, ka klientam būs jāsedz tiešie ar preces atgriešanu saistītie izdevumi.

 

PRODUKTA GARANTIJA

Saskaņā ar 1964. gada 23. aprīļa Civilkodeksa 556. pantu Pārdevējs ir atbildīgs klientam, ja pārdotajam Produktam ir fizisks vai juridisks defekts. Pārdevējs ir atbrīvots no atbildības saskaņā ar garantiju, ja klients līguma noslēgšanas brīdī zināja par defektu.

Saskaņā ar Civilkodeksa 558. pantu, ja Produkts tiek pārdots klientam, kas nav patērētājs, Pārdevēja atbildība saskaņā ar garantiju ir izslēgta. Ar patērētāju saprot arī fizisku personu, kas slēdz līgumu, kurš ir tieši saistīts ar tās saimniecisko darbību, ja šī līguma saturs norāda, ka tas šai personai nav profesionāla rakstura līgums, kas izriet jo īpaši no tās saimnieciskās darbības priekšmeta, kas ir pieejams, pamatojoties uz Centrālā reģistra un informācijas par saimniecisko darbību noteikumiem.

Izstrādājuma piegāde saskaņā ar garantijas tiesību uz defektiem īstenošanu notiek uz Pārdevēja rēķina.

Pārdevējs ir atbildīgs saskaņā ar garantiju, ja defekts ir atklāts pirms divu gadu termiņa beigām no dienas, kad Produkts ir piegādāts klientam.

Paziņojums par produkta defektiem jānosūta pa e-pastu uz šādu adresi zzmeblogrod@gmail.com vai rakstiski uz Pārdevēja juridisko adresi.

Ja pārdotajai lietai ir defekts, pircējs var iesniegt paziņojumu par cenas samazināšanu vai atteikties no līguma, ja vien Pārdevējs nekavējoties un bez liekām neērtībām pircējam neaizstāj bojāto lietu ar tādu, kurai nav defektu, vai nenovērš defektu. Šo ierobežojumu nepiemēro, ja pārdevējs jau ir nomainījis vai salabojis lietu vai nav izpildījis pienākumu nomainīt lietu pret bez defektiem vai novērst defektu.

Pircējs Pārdevēja piedāvātā defekta novēršanas vietā var pieprasīt preces nomaiņu pret tādu, kurai nav defektu, vai preces nomaiņas vietā pieprasīt defekta novēršanu, ja vien preces atbilstības nodrošināšana līgumam Pircēja izvēlētajā veidā nav neiespējama vai neprasītu pārmērīgas izmaksas salīdzinājumā ar Pārdevēja piedāvāto veidu.

Klients nevar atteikties no līguma, ja defekts ir nenozīmīgs.

Ja tas nepieciešams fizisko defektu novērtēšanai, Produkts ir jāpiegādā uz adresi: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.

Pārdevējs atbild uz klienta pieprasījumu 14 kalendāro dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja pieprasījums netiek izskatīts noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka pieprasījums ir pieņemts.

Pārdevējs sedz izmaksas, kas saistītas ar defektu novēršanu vai Preces nomaiņu pret jaunu.

Iepirkumu grozs
VĒRTĪBA
0

Meklēt