Föreskrifter för butiker

Inledning

 

Internetbutiken på https://meblogrod.pl/ drivs av MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med säte i Krupin på Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, införd i det nationella domstolsregistrets företagarregister under KRS-nummer: 0000909607, registreringsdomstol: District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIV Economic Division of the National Court Register, aktiekapital: 5 000 PLN.

 

Säljarens kontaktuppgifter:

- Telefon: +48 537 560 601,

- E-postadress: zzmeblogrod@gmail.com.

 

Detta dokument (som samtidigt utgör föreskrifter i enlighet med lagen av den 18 juli 2002 om elektroniskt tillhandahållande av tjänster), nedan kallat "föreskrifter", definierar typer och omfattning av elektroniskt tillhandahållande av tjänster via Internetbutiken, principerna för ingående av försäljningsavtal via Internetbutiken, principerna för genomförande av dessa avtal, kundens och säljarens rättigheter och skyldigheter samt förfarandet för uppsägning av avtalet och klagomålsförfarandet.

 

§1 Definitioner

 

 1. Onlinebutik - onlinebutik tillgänglig på https://meblogrod.pl/.
 2. Säljare - MEBLOGRÓD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością med säte i Krupin på Krupin 38, 19-335 Prostki, NIP: 1133036782, REGON: 389385961, införd i det nationella domstolsregistrets register över företagare under KRS-nummer: 0000909607, registreringsdomstol: Distriktsdomstolen för huvudstaden Warszawa i Warszawa, XIV ekonomiska avdelningen i det nationella domstolsregistret, aktiekapital: 5 000 PLN.
 3. Kund - en fysisk person, en juridisk person eller en organisatorisk enhet utan juridisk personlighet, till vilken juridisk kapacitet beviljas enligt lag, som ingår ett avtal med säljaren.
 4. Konsument - en fysisk person som gör en juridisk transaktion med säljaren som inte är direkt kopplad till hans/hennes ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet.
 5. Tjänster - elektroniska tjänster som tillhandahålls av Säljaren via Internetbutiken.
 6. Försäljningsavtal - Avtal som ingås på distans mellan Kunden och Säljaren via en onlinebutik, vars föremål är köp av en Produkt.
 7. Produkt - en produkt som Kunden köper via Onlinebutiken.
 8. Beställningsformulär - ett formulär som finns tillgängligt i Onlinebutiken för att lägga en beställning för att köpa en Produkt.
 9. Arbetsdag - En dag från måndag till fredag, utom allmänna helgdagar.

 

 

§2 Allmänna bestämmelser

 

 1. Säljaren åtar sig att tillhandahålla tjänster till Kunden i den omfattning och på de villkor som anges i Villkoren.
 2. Kunden förbinder sig att använda Onlinebutiken i enlighet med gällande lagar och regler för social samexistens.
 3. Kund som nyttjar Säljarens Tjänster är skyldig att följa dessa Allmänna Villkor.
 4. Säljaren följer principerna för skydd av kundernas personuppgifter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27.04.2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG.
 5. Kunden samtycker till insamling, lagring och behandling av personuppgifter av Säljaren i syfte att fullgöra avtalet. De detaljerade villkoren för insamling, behandling och skydd av personuppgifter av säljaren definieras i "Sekretesspolicy" i onlinebutiken.
 6. Information om produkten på onlinebutikens webbplats utgör en inbjudan att ingå ett avtal i den mening som avses i artikel 71 i lagen av den 23 april 1964 - Civil Code.
 7. Alla priser som anges på onlinebutikens webbplats är bruttopriser.
 8. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i priserna på Produkter som finns tillgängliga i Onlinebutiken, introducera nya Produkter samt genomföra och avbryta kampanjer eller göra ändringar i pågående kampanjer. Vid kampanjer som innebär en tillfällig sänkning av priset på en Produkt ska Säljaren på Produktens sida, bredvid kampanjpriset, ange det tidigare lägsta priset på Produkten, vilket var i kraft under de 30 dagar som föregick införandet av kampanjen. Storleken på sänkningen kommer att fastställas i förhållande till det angivna lägsta priset.
 9. Det är förbjudet för Kunden att tillhandahålla olagligt eller stötande innehåll. Kunden är skyldig att använda Säljarens webbplatser på ett sätt som inte stör deras funktion, i synnerhet genom att inte använda specifik programvara (inklusive skadlig kod) eller enheter.
 10. Särskilda risker som är förknippade med användningen av tjänster på elektronisk väg är möjligheten för obehöriga personer att få tillgång till och störa data som överförs via nätverket eller lagras på datorer som är anslutna till nätverket, vilket särskilt kan leda till förlust, obehörig ändring eller oförmåga att använda de tjänster som erbjuds via onlinebutiken.

 

§3 Tjänster och allmänna villkor

 

 1. Säljaren tillhandahåller elektroniska tjänster med hjälp av Online Shop:
  a) göra innehållet om erbjudandet och Produkterna tillgängligt på Onlinebutikens webbplats,
  b) för att möjliggöra ifyllandet av ett beställningsformulär för att ingå ett försäljningsavtal.
 2. De tjänster som avses i punkt 1 tillhandahålls kostnadsfritt.
 3. Avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster i form av att möjliggöra ifyllandet av beställningsformuläret ingås med Kunden för en bestämd tidsperiod vid den tidpunkt då Kunden börjar fylla i formuläret och avslutas vid den tidpunkt då Kunden drar sig ur ifyllandet av formuläret eller vid den tidpunkt då det ifyllda formuläret skickas till Säljaren.
 4. Tekniska krav som är nödvändiga för att använda de tjänster som tillhandahålls av säljaren:
  (a) En enhet med tillgång till Internet,
  b) en webbläsare som stöder cookies,
  (c) Tillgång till e-post.
 5. Kunden skall bära kostnaderna för Internetåtkomst och dataöverföring i enlighet med sin Internetleverantörs taxa.

 

§4 Försäljningsavtal

 

 1. Säljaren gör det möjligt att göra beställningar av Produkter som finns tillgängliga i Onlinebutiken:
  a) med hjälp av Beställningsformuläret som finns tillgängligt i Onlinebutiken 24 timmar om dygnet 7 dagar i veckan,
  b) per telefon på +48 537 560 601,
  c) via e-post till zzmeblogrod@gmail.com.
 2. För att göra en beställning via Beställningsformuläret väljer Kunden en Produkt som finns tillgänglig i Onlinebutiken, anger den kvantitet som han/hon avser att köpa och anger egenskaperna för den beställda Produkten. Efter att ha valt Produkten (lagt Produkten i "korgen" genom de funktioner som finns tillgängliga i Onlinebutiken) fyller Kunden i Beställningsformuläret och anger de uppgifter som är nödvändiga för att Säljaren ska kunna behandla beställningen, och bekräftar sedan beställningen med knappen "Beställ och betala".
 3. För att kunna göra en beställning per telefon eller e-post ska Kunden förse Säljaren med information om den Produkt som ska beställas och de uppgifter som krävs för att fullgöra beställningen, i synnerhet identifieringsuppgifter, adressuppgifter och uppgifter som möjliggör kontakt angående beställningen (telefonnummer, e-postadress).
 4. Vid mottagandet av beställningen skickar Säljaren ett meddelande om godkännande av beställningen till Kunden via e-post till den e-postadress som angavs under beställningsprocessen. Därefter skickar Säljaren, efter att ha kontrollerat möjligheten att behandla ordern, ett orderbekräftelsemeddelande till Kunden. Så snart Kunden har mottagit orderbekräftelsen har försäljningsavtalet ingåtts.
 5. Meddelandet om orderbekräftelse ska innehålla de överenskomna villkoren för försäljningsavtalet, i synnerhet den beställda Produktens kvantitet och typ, det totala pris som ska betalas inklusive leveranskostnader och beloppet för beviljade rabatter (om tillämpligt).

 

§5 Ledtid och leverans

 

 1. Säljaren skall behandla beställningar i den ordning de inkommer (med förbehåll för §6 punkt 3 i dessa Allmänna Villkor).
 2. Ledtiden för en beställning består av Säljarens förberedelser, färdigställande, packning och leverans av Produkten. Den genomsnittliga ledtiden är en arbetsdag.
 3. Beställningar som görs på en arbetsdag efter kl. 16.00 och på allmänna helgdagar behandlas som om de gjorts nästa arbetsdag.
 4. Om en del av en beställning som består av flera Produkter för närvarande inte är tillgänglig, informeras Kunden om detta via telefon eller e-post och beslutar hur han ska gå vidare med beställningen (delvis uppfyllande, förlängning av väntetiden, annullering av hela beställningen eller val av en ersättningsprodukt).
 5. Vid beställningar som består av flera Produkter med olika tillgänglighet och som ska levereras i en enda försändelse, beror orderns ledtid på det datum då Säljaren färdigställer den sista Produkten som ingår i beställningen, om inte annat avtalats med Kunden.
 6. Leveranstiden för Produkten till Kunden av transportören enligt den leveransmetod som Kunden valt ska läggas till orderbehandlingstiden. Information om leveranssätt och kostnader lämnas till Kunden i samband med beställning.
 7. Beställningar utfärdas för leverans till transportören endast på arbetsdagar.
 8. Vid mottagandet av paketet bör Kunden noggrant kontrollera förpackningens skick och dess innehåll. Om skador eller andra oegentligheter upptäcks, bör han upprätta en skaderapport i närvaro av kuriren och meddela säljaren.
 9. Om en försändelse vägras eller inte kan levereras av skäl som beror på Kunden, har Säljaren rätt att debitera Kunden för de kostnader som uppstår i samband med en sådan situation (t.ex. kostnader för att returnera försändelsen till Säljaren eller skicka den till Kunden på nytt).
 10. För det fall Säljaren ersätter Kunden för skada som uppkommit under transport av Produkten, övergår de anspråk som Kunden på grund härav har mot transportören, till den del de ersatts av Säljaren, på Säljaren. Överföring av fordringar till säljaren kräver inte ett separat överlåtelseavtal.
 11. Säljaren gör det möjligt att hämta beställningen på en stationär plats på Krupin 38, 19-335 Prostki, öppen på arbetsdagar från 7.00 till 15.00. Hämtning av beställningen är endast möjlig efter att säljaren har bekräftat att produkterna är klara för leverans och ett hämtningsdatum har fastställts.

 

§6 Betalningsmetoder

 

 1. Säljaren godkänner betalning för de beställda Produkterna:
  a) i form av förskottsbetalning via det elektroniska betalningssystemet PayU, vars operatör är PayU S.A. med säte i Poznań, i enlighet med bestämmelserna för det elektroniska betalningssystemet PayU,
  b) genom förskottsbetalning genom traditionell banköverföring till säljarens bankkonto,
  c) Kontant vid leverans,
  d) vid insamling vid en stationär punkt.
 2. Den kund som väljer förskottsbetalning är skyldig att erlägga betalning inom sju dagar från det att avtalet ingåtts. Om betalning inte sker inom den angivna perioden kan försäljningsavtalet hävas.
 3. Säljaren fortsätter att behandla beställningen så snart han får information från operatören av det elektroniska betalningssystemet om det positiva godkännandet av transaktionen eller efter att betalningen har krediterats bankkontot (för traditionella banköverföringsbetalningar). Vid kontant leverans eller avhämtning på en stationär plats fortsätter säljaren att behandla beställningen efter bekräftelsen.
 4. Inköpsbeviset skickas till Kunden tillsammans med Produkten eller elektroniskt till den e-postadress som Kunden angett vid beställningstillfället.
 5. I händelse av att återbetalning krävs för en transaktion som gjorts av Kunden med betalkort, kommer Säljaren att göra återbetalningen till det bankkonto som tilldelats Kundens betalkort.

 

§7 Garanti för produktfel

 

 1. Bestämmelserna i denna punkt ska tillämpas på försäljningskontrakt som ingås före den 1 januari 2023.
 2. I enlighet med artikel 556 i lagen av den 23 april 1964 - Civil Code, är säljaren ansvarig gentemot kunden om den sålda produkten har ett fysiskt eller juridiskt fel. Säljaren är befriad från ansvar enligt garantin om Kunden kände till felet vid tidpunkten för avtalets ingående.
 3. Leverans av Produkten under utövandet av garantirättigheter för defekter skall ske på Säljarens bekostnad.
 4. Säljaren skall vara ansvarig enligt garantin om felet upptäcks före utgången av två år från den dag då Produkten levererades till Kunden.
 5. Anmälan om fel i Produkten ska skickas per e-post till zzmeblogrod@gmail.com eller skriftligen till adressen för Säljarens säte. Anmälan kan göras på det formulär som bifogas som bilaga nr 2 till Villkoren.
 6. Om den sålda varan har ett fel, får Kunden göra en förklaring om prisavdrag eller frånträda avtalet, om inte Säljaren omedelbart och utan onödig olägenhet för Kunden byter ut den felaktiga varan mot en felfri eller avhjälper felet. Denna begränsning gäller inte om varan redan har ersatts eller reparerats av säljaren eller om säljaren har underlåtit att fullgöra sin skyldighet att ersätta varan med en felfri vara eller avhjälpa felet.
 7. Kunden får i stället för av säljaren föreslaget avhjälpande av felet kräva att varan byts ut mot en felfri vara eller i stället för utbyte av varan kräva avhjälpande av felet, om det inte är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att på det sätt som kunden valt få varan avtalsenlig i jämförelse med det sätt som säljaren förespråkat.
 8. Kunden får inte frånträda avtalet om felet är obetydligt.
 9. Om det är nödvändigt för bedömningen av fysiska defekter ska produkten levereras till adressen: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 10. Säljaren skall besvara Kundens meddelande inom 14 kalenderdagar från mottagandet. Underlåtenhet att behandla begäran inom den angivna tidsfristen ska anses innebära att den har godtagits.

 

§7a. Ansvar för produktens överensstämmelse med avtalet

 

 1. I enlighet med artikel 43a och följande i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter, ska säljaren vara ansvarig gentemot kunden som är en konsument för produktens överensstämmelse med försäljningsavtalet. Bestämmelserna om konsumenten i detta kapitel ska tillämpas på en fysisk person som ingår ett avtal som är direkt relaterat till hans/hennes affärsverksamhet, när det följer av innehållet i detta avtal att det inte har en professionell karaktär för denna person, vilket särskilt följer av ämnet för hans/hennes affärsverksamhet, tillgängliggjort på grundval av bestämmelserna i det centrala registret och information om affärsverksamhet.
 2. Säljaren ska inte hållas ansvarig för produktens bristande avtalsenlighet i den utsträckning som avses i artikel 43a(2) eller (3) i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter om konsumenten, senast vid tidpunkten för avtalets ingående, uttryckligen har informerats om att en specifik egenskap hos produkten avviker från de krav på avtalsenlighet som anges i artikel 43a(2) eller (3) i lagen och uttryckligen och separat har godkänt avsaknaden av en specifik egenskap hos produkten.
 3. Leverans av Produkten vid utövande av de rättigheter som anges i denna punkt skall ske på Säljarens bekostnad.
 4. Säljaren skall vara ansvarig för bristande avtalsenlighet hos Produkten som föreligger vid tidpunkten för leveransen och som uppdagas inom två år från denna tidpunkt, såvida inte Produktens hållbarhetstid, som fastställts av Säljaren, dess rättsliga företrädare eller personer som agerar på deras vägnar, är längre. Varje brist i Produktens överensstämmelse med avtalet som har blivit uppenbar före utgången av två år från tidpunkten för leverans av Produkten skall antas ha förelegat vid tidpunkten för leverans om inte motsatsen bevisas eller antagandet inte kan förenas med Produktens art eller arten av bristen i Produktens överensstämmelse med avtalet.
 5. En anmälan om att Produkten inte överensstämmer med avtalet ska skickas via e-post till zzmeblogrod@gmail.com eller skriftligen till adressen för Säljarens säte. Anmälan kan göras på det formulär som bifogas som bilaga nr 2 till Villkoren.
 6. Om Produkten inte är avtalsenlig får konsumenten begära reparation eller utbyte av den. Säljaren får göra en ersättning när konsumenten kräver en reparation eller säljaren får göra en reparation när konsumenten kräver en ersättning, om det är omöjligt eller skulle kräva orimliga kostnader för säljaren att få produkten att överensstämma med avtalet på det sätt som konsumenten valt. Om reparation och utbyte är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader för säljaren, får säljaren vägra att bringa produkten i överensstämmelse med avtalet.
 7. Om produkten inte överensstämmer med avtalet kan konsumenten göra en förklaring om att sänka priset eller dra sig ur avtalet när:
  a) Säljaren har vägrat att bringa Produkten i överensstämmelse med avtalet;
  b) Säljaren har underlåtit att bringa Produkten i överensstämmelse med avtalet;
  c) Produktens bristande överensstämmelse med avtalet fortsätter trots att Säljaren har försökt att få Produkten att överensstämma med avtalet;
  (d) Produktens bristande överensstämmelse är sådan att den motiverar antingen en prisnedsättning eller hävning av avtalet utan att först ha tillgripit reparation eller utbyte;
  (e) det framgår klart av säljarens uttalande eller omständigheterna i övrigt att han inte kommer att bringa produkten i överensstämmelse med avtalet inom skälig tid eller utan oskälig olägenhet för konsumenten.
 8. Kunden får inte frånträda avtalet om det är oväsentligt att Produkten inte överensstämmer med avtalet.
 9. Säljaren ska till konsumenten återbetala de belopp som denne är skyldig att betala till följd av att han eller hon utnyttjat sin rätt att omedelbart sätta ned priset, dock senast inom 14 dagar från mottagandet av konsumentens meddelande om prisnedsättning.
 10. Om konsumenten frånträder avtalet ska denne omedelbart returnera produkten till säljaren på säljarens bekostnad. Säljaren ska återbetala priset till konsumenten omedelbart, men senast inom 14 dagar efter mottagandet av produkten eller bevis på att den returnerats. Säljaren ska återbetala priset med samma betalningsmetod som konsumenten använde, om inte konsumenten uttryckligen har samtyckt till en annan återbetalningsmetod som inte medför några kostnader för konsumenten.
 11. Om det är nödvändigt för bedömningen av fysiska defekter ska Produkten levereras till adressen: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 12. Säljaren skall besvara Kundens meddelande inom 14 kalenderdagar från mottagandet. Underlåtenhet att behandla begäran inom den angivna tidsfristen ska anses innebära att den har godtagits.
 13. Säljaren skall bära kostnaderna för hämtning, leverans, avhjälpande av fel eller utbyte av Produkten mot en ny.

 

§8 Återkallelse av köpekontraktet

 

 1. En kund som är konsument enligt artikel 27 i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014 har rätt att frånträda ett avtal som ingåtts på distans utan att ange något skäl.
 2. Bestämmelserna om konsumenter i detta kapitel ska tillämpas på en fysisk person som ingår ett avtal med direkt anknytning till hans eller hennes näringsverksamhet, om det framgår av avtalets innehåll att det inte är av yrkesmässig karaktär för den personen, vilket särskilt framgår av föremålet för hans eller hennes näringsverksamhet som gjorts tillgänglig på grundval av bestämmelserna om det centrala registret och information om näringsverksamhet.
 3. Rätten att frånträda avtalet gäller inom 14 kalenderdagar från det att Kunden eller en av Kunden angiven tredje part som inte är transportören har tagit Produkten i sin besittning. Om avtalet omfattar flera artiklar som levereras separat, i partier eller i delar, börjar tidsfristen löpa från det ögonblick då kunden tar den sista artikeln, partiet eller delen i besittning.
 4. Kunden kan frånträda avtalet genom att lämna in ett meddelande på det formulär som utgör bilaga nr 1 till dessa bestämmelser och skicka det till säljarens postadress eller via e-post till zzmeblogrod@gmail.com.
 5. För att den tidsfrist som avses i punkt 3 skall iakttas är det tillräckligt att förklaringen om frånträde avsänds innan tidsfristen löper ut.
 6. Säljaren skall omedelbart bekräfta mottagandet av meddelandet om frånträde till Kunden.
 7. Säljaren ska omedelbart, inom högst 14 kalenderdagar från dagen för mottagandet av ångerförklaringen, till Kunden återbetala alla betalningar som mottagits från Kunden, inklusive kostnaderna för leverans av varan. Säljaren ska återbetala betalningen med samma betalningsmetod som Kunden använde, såvida inte Kunden uttryckligen har godkänt en annan återbetalningsmetod som inte medför några kostnader för Kunden.
 8. Om Säljaren inte har erbjudit sig att själv hämta Produkten från Kunden, får Säljaren hålla inne återbetalning av mottagna betalningar tills den har fått tillbaka Produkten eller Kunden har tillhandahållit bevis på retur, beroende på vilken händelse som inträffar först.
 9. Om Kunden har valt ett annat leveranssätt än det billigaste ordinarie leveranssätt som Säljaren erbjuder, är Säljaren inte skyldig att ersätta Köparen för de extra kostnader som Kunden åsamkats.
 10. Kunden är skyldig att omedelbart, dock senast inom 14 kalenderdagar, från den dag då han eller hon frånträdde avtalet returnera Produkten till Säljaren eller överlämna den till en av Säljaren auktoriserad person, om inte Säljaren erbjöd sig att själv avhämta Produkten. Det är tillräckligt att skicka tillbaka Produkten före tidsfristens utgång.
 11. Kunden ska endast bära de direkta kostnaderna för att returnera Produkten.
 12. Produkten ska levereras till säljaren på följande adress: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.
 13. Kunden är skyldig att skydda Produkten på lämpligt sätt under transporten. Säljaren tar inte emot paket som skickas mot postförskott.
 14. Vid frånträde skall konsumenten vara ansvarig för varje minskning av varans värde som beror på användning av varan utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.
 15. Kunden ska inte ha rätt att frånträda avtalet i förhållande till avtal som anges i artikel 38 i lagen om konsumenträttigheter av den 30 maj 2014, bland annat i förhållande till ett avtal där föremålet för prestationen är en icke-refabricerad artikel, tillverkad enligt konsumentens specifikationer eller som tjänar till att uppfylla konsumentens individualiserade behov.

 

§9 Återkallande av avtalet om tillhandahållande av elektroniska tjänster
och klagomålsförfarande

 

 1. När det gäller avtal om tillhandahållande av elektroniska tjänster av kontinuerlig och obestämd natur har kunden rätt att säga upp avtalet. Kunden kan säga upp avtalet med omedelbar verkan och utan att ange något skäl genom att skicka ett meddelande om uppsägning till e-postadressen zzmeblogrod@gmail.com.
 2. Säljaren förbehåller sig rätten att säga upp avtalet om tillhandahållande av tjänster med elektroniska medel av kontinuerlig och obestämd karaktär med 14 dagars varsel i händelse av att kunden bryter mot bestämmelserna i dessa villkor.
 3. I händelse av bristande eller otillbörlig prestation från Säljaren av tjänster som tillhandahålls via Onlinebutiken, har Kunden rätt att lämna in ett klagomål via e-post till zzmeblogrod@gmail.com.
 4. Ett korrekt inlämnat klagomål ska innehålla Kundens beteckning (namn och efternamn eller företagsnamn, bostads- eller företagsadress och e-postadress), föremålet för klagomålet tillsammans med en indikation på den period som klagomålet avser och de omständigheter som motiverar klagomålet.
 5. Ett klagomål skall behandlas av Säljaren inom 14 kalenderdagar från mottagandet av klagomålet.

 

§10 Bestämmelser för entreprenörer

 

 1. Bestämmelserna i denna punkt skall endast tillämpas på Kunder som inte är konsumenter i den mening som avses i Art. 221 Civilrättslig lag.
 2. Bestämmelserna i denna punkt ska inte tillämpas på köpeavtal om köparen är en fysisk person som ingår ett avtal med direkt anknytning till den personens affärsverksamhet, om det av innehållet i det avtalet framgår att det inte är av yrkesmässig karaktär för den personen, vilket särskilt framgår av den information om den personens affärsverksamhet som gjorts tillgänglig på grundval av bestämmelserna om det centrala registret och information om affärsverksamhet.
 3. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst frånträda försäljningsavtalet så länge Produkten inte har överlämnats till Kunden, till en tredje part som agerar på Kundens vägnar eller till den transportör som utför leveransen till Kunden. Säljarens frånträdande av avtalet ger inte upphov till några anspråk från Kundens sida gentemot Säljaren.
 4. Säljaren förbehåller sig rätten att begränsa de betalningsmetoder som är tillgängliga i Onlinebutiken. Säljaren förbehåller sig rätten att begära förskottsbetalning av hela eller delar av ordervärdet, oavsett vilken betalningsmetod Kunden väljer.
 5. I enlighet med artikel 558 i civillagen är Säljarens garantiansvar uteslutet vid försäljning av en Produkt till en Kund som inte är en konsument.
 6. I enlighet med artikel 548 §1 i civillagen, så snart Säljaren levererar Produkten till Kunden, till en tredje part som anges av Kunden eller till transportören, övergår de fördelar och bördor som är förknippade med Produkten och risken för oavsiktlig förlust eller skada på Produkten till Kunden.
 7. Säljarens ansvar gentemot Kunden skall endast begränsas till den faktiska skada som Kunden åsamkats i samband med Säljarens felaktiga fullgörande av avtalet, varvid Säljaren skall vara ansvarig till ett belopp som inte överstiger värdet av den beställning som Kunden gjort.

 

§11 Regler för publicering av produktrecensioner och betyg

 

 1. Kunden har möjlighet att lämna feedback och betygsätta den köpta produkten.
 2. För att säkerställa tillförlitligheten och trovärdigheten hos åsikter på Online Shop-webbplatsen är möjligheten att publicera recensioner och betyg endast tillgänglig för kunder som tidigare har köpt en Produkt.
 3. Kunden skapar en recension och gör en bedömning via ett formulär som finns tillgängligt på produktkortet i onlinebutiken.
 4. Åsikten och utvärderingen som publiceras av Kunden måste vara relaterad till Produkten och representera Kundens personliga, subjektiva känslor om den. Åsikten eller bedömningen används inte för att uttrycka kommentarer riktade till säljaren om de tjänster som tillhandahålls av säljaren, utan endast för att subjektivt återspegla ett intryck av den köpta produkten.
 5. Åsikter och betyg samlas in och behandlas av Säljaren i synnerhet för följande ändamål: för att göra erbjudandet mer attraktivt; för att samla in information om Produkterna och Kundens upplevelse av dem; för att förbättra utbudet av Produkter och tjänster som erbjuds; och för att göra det möjligt för andra Kunder att läsa åsikterna och betygen.
 6. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt publicera åsikter på onlinebutikens webbplats, inklusive rätten att avstå från att publicera eller ta bort redan publicerade åsikter och betyg i händelse av att deras trovärdighet väcker tvivel, t.ex. ett yttrande som lagts till av en kund som inte har köpt den produkt som granskas.
 7. Kunden publicerar ett yttrande på egen risk och bekräftar samtidigt att han/hon är ensam upphovsman till yttrandet och därmed övertar tredje parts anspråk på grund av intrång i deras rättigheter i samband med publiceringen av yttrandet.
 8. Det är förbjudet att placera åsikter vars innehåll kränker upphovsrätt och/eller närstående rättigheter för tredje part; är av olaglig natur; innehåller reklam, marknadsföring eller konkurrensinformation i förhållande till säljaren.
 9. När ett yttrande har utfärdats ger kunden säljaren en icke-exklusiv licens att använda innehållet i yttrandet (helt eller delvis) genom att spela in, reproducera och distribuera det via webbplatser på ett sådant sätt att innehållet kan visas på elektroniska enheter som använder internet när och var som helst, oavsett antal gånger och åtkomstform, eller via informationsmedier, särskilt av reklamkaraktär, i syfte att främja och marknadsföra produkterna och onlinebutiken.
 10. Licensen beviljas av kunden utan tidsbegränsning, territoriell eller numerisk begränsning och utan ersättning till kunden eller andra parter som har rätt till innehållet. Licensen upphör att gälla när yttrandet tas bort från onlinebutiken.

 

§12 Säljarens ansvar

 

 1. Säljaren ska inte hållas ansvarig för Kundens införande av felaktiga uppgifter (i synnerhet genom att tillhandahålla felaktiga uppgifter i de formulär som finns tillgängliga på webbplatsen) eller Kundens handlingar på ett sätt som hindrar eller förhindrar tillhandahållandet och genomförandet av Säljarens tjänster.
 2. Säljaren ska inte hållas ansvarig för konsekvenserna av Kundens användning av Internetbutiken på ett sätt som inte överensstämmer med bestämmelserna i dessa Villkor, tillämpliga lagar och regler för social samexistens eller sedvänja.
 3. Säljaren förbehåller sig rätten att avbryta eller avsluta tillhandahållandet av enskilda funktioner i onlinebutiken på grund av behovet av underhåll, granskning eller utveckling av den tekniska basen eller programvaran. Avstängning eller uppsägning av enskilda funktioner i onlinebutiken får inte kränka kundens rättigheter.

 

§13 Immateriella rättigheter

 

 1. Allt innehåll i Onlinebutiken (inklusive grafik, text, sidlayout och logotyper) som inte härrör från Kunden eller andra leverantörer är upphovsrättsskyddat och tillhör uteslutande Säljaren. Användning av sådant innehåll utan skriftligt medgivande från säljaren medför civilrättsligt och straffrättsligt ansvar.
 2. Kunden är skyldig att använda allt innehåll som publiceras i Onlinebutiken endast inom ramen för sitt eget personliga bruk. Användning av innehållet i någon annan omfattning är endast tillåten om säljaren anger detta.
 3. Användningen av onlinebutiken, inklusive användningen av textmaterial, grafik, bilder, applikationer, databaser eller annat innehåll, innebär inte att kunden förvärvar några som helst rättigheter i förhållande till det angivna innehållet, och i synnerhet innebär det inte att kunden förvärvar några äganderätter, närstående rättigheter eller licenser.
 4. Det är förbjudet att vidta följande åtgärder utan säljarens uttryckliga medgivande:
  a) kopiera, modifiera och överföra elektroniskt eller på annat sätt onlinebutiken eller delar av den, liksom individuellt innehåll som görs tillgängligt via den,
  b) att på något sätt sprida det innehåll som publiceras i Onlinebutiken,
  (c) ladda ner innehållet i databaser och återanvända det helt eller delvis.

 

§14 Slutbestämmelser

 

 1. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor. Säljaren ska informera om ändringar i Villkoren på Onlinebutikens webbplats minst 14 kalenderdagar innan ändringarna i Villkoren träder i kraft. Ändringen av bestämmelserna i Villkoren gäller inte för kunder som gjorde en beställning under giltighetstiden för den tidigare versionen av Villkoren. En ändring av de allmänna villkoren under ett pågående avtalsförhållande är bindande för den andra parten om de krav som anges i artikel 384 i civillagen har uppfyllts och parten inte har sagt upp avtalet inom 14 kalenderdagar.
 2. I alla andra frågor som inte regleras av dessa Allmänna Villkor ska relevanta bestämmelser i polsk lag tillämpas.
 3. Kunden har möjlighet att använda sig av utomrättsliga sätt att hantera klagomål och anspråk till följd av beställningar som gjorts i butiken. Dessa inkluderar: i händelse av en tvist om äganderätt som härrör från avtal om försäljning och tillhandahållande av tjänster, ansöka om att ärendet ska behandlas av den permanenta skiljedomstolen för konsumenttvister som är verksam vid den relevanta provinsiella inspektionen för handelsinspektion; ansöka till den provinsiella inspektionen för handelsinspektion i Olsztyn (https://ih.olsztyn.pl/) om att vidta åtgärder för att lösa tvisten utanför domstol på grundval av lagen av den 23 september 2016 om lösning utanför domstol av konsumenttvister (Journal of Laws of 2016, punkt 1823).
 4. Utan hinder av punkt 3 kan Kunden söka hjälp från den kommunala (distrikts) konsumentombudsmannen. All nödvändig information kan erhållas från webbplatsen för Office of Competition and Consumer Protection på följande adress uokik.gov.pl.
 5. Dessutom kan en kund som är konsument använda ett elektroniskt sätt att lösa tvister med säljaren via ODR-plattformen som finns tillgänglig på följande adress http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Tvister som uppstår i samband med tillhandahållandet av tjänster enligt dessa allmänna villkor ska avgöras genom skiljedom:
  a) allmän domstol efter Kundens val i enlighet med tillämpliga bestämmelser i polsk lag, om Kunden är en konsument eller en företagare enligt §8 punkt 2 i Villkoren,
  b) en domstol med jurisdiktion över Säljarens säte om Kunden inte är en konsument.
 7. Bilagorna till arbetsordningen skall utgöra en integrerad del av denna.
 8. Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2023.
Kundvagn
VALUTA
0

Sök på