Returer och reklamationer

Ångerrätt

Kunden som är konsument har rätt att frånträda köpeavtalet inom 14 dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då kunden tog varan i sin besittning eller då en tredje part, annan än transportören och angiven av kunden, tog Produkten i sin besittning.

Med konsument avses även en fysisk person som ingår ett avtal med direkt anknytning till sin näringsverksamhet, om det framgår av avtalets innehåll att det inte är av yrkesmässig karaktär för den personen, vilket särskilt framgår av föremålet för hans eller hennes näringsverksamhet som gjorts tillgänglig på grundval av bestämmelserna om det centrala registret och information om näringsverksamhet.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss om ditt beslut att frånträda köpeavtalet genom ett otvetydigt uttalande som skickas till oss per post eller e-post till zzmeblogrod@gmail.com.

Kunden kan använda en modell för ångerblankett som utgör bilaga nr 1 till reglerna och bestämmelserna för vår onlinebutik. Användningen av modellformuläret är inte obligatorisk. 

För att ångerfristen ska iakttas är det tillräckligt att kunden skickar information om utövandet av sin ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut.

Vi vill informera dig om att rätten att frånträda ett avtal som ingåtts på distans inte gäller avtal som anges i artikel 38 i lagen av den 30 maj 2014 om konsumenträttigheter, bland annat i förhållande till ett avtal där föremålet för prestationen är en icke-refabricerad vara som tillverkats enligt konsumentens specifikationer eller för att tillgodose hans/hennes individuella behov.

 

Effekter av tillbakadragande

Om du frånträder detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi mottagit från dig, inklusive kostnaderna för leverans av varorna (med undantag för de extra kostnader som följer av den leveransmetod som du valt och som inte är den billigaste vanliga leveransmetoden som erbjuds i vår onlinebutik) omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informerades om ditt beslut att utöva din ångerrätt från detta avtal. Vi kommer att återbetala betalningen med samma betalningsmedel som kunden använde i den ursprungliga transaktionen, om inte kunden uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer kunden inte att ådra sig några avgifter i samband med denna återbetalning. 

Observera att vi kan hålla inne ersättningen tills du har mottagit Produkten eller tills du har skickat ett returbevis till oss, beroende på vilken händelse som inträffar först.

Vänligen returnera produkten till: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki omedelbart och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om att du frånträder köpeavtalet. Tidsfristen är uppfylld om Produkten returneras före utgången av 14-dagarsperioden. Observera att kunden måste stå för de direkta kostnaderna för att returnera varan.

 

PRODUKTGARANTI

I enlighet med artikel 556 i lagen av den 23 april 1964 om civillagen är säljaren ansvarig gentemot kunden om den sålda produkten har ett fysiskt eller rättsligt fel. Säljaren är befriad från ansvar enligt garantin om kunden var medveten om felet vid den tidpunkt då avtalet ingicks.

I enlighet med artikel 558 i civillagen är Säljarens garantiansvar uteslutet vid försäljning av Produkten till en kund som inte är en konsument. En konsument ska också förstås som en fysisk person som ingår ett avtal som är direkt relaterat till hans/hennes affärsverksamhet, när innehållet i detta avtal indikerar att det inte är av professionell karaktär för denna person, vilket särskilt beror på ämnet för hans/hennes affärsverksamhet, tillgängliggjort på grundval av bestämmelserna i det centrala registret och information om affärsverksamhet.

Leverans av Produkten under utövandet av garantirättigheter för defekter skall ske på Säljarens bekostnad.

Säljaren skall vara ansvarig enligt garantin om felet upptäcks före utgången av två år från den dag då Produkten levererades till kunden.

Anmälan om produktfel ska skickas via e-post till följande adress zzmeblogrod@gmail.com eller skriftligen till Säljarens registrerade adress.

Om den sålda saken har ett fel, kan kunden göra en förklaring om att sänka priset eller dra sig ur avtalet, om inte säljaren omedelbart och utan onödig olägenhet för kunden ersätter den defekta saken med en felfri eller åtgärdar felet. Denna begränsning gäller inte om varan redan har ersatts eller reparerats av säljaren eller om säljaren inte har fullgjort sin skyldighet att ersätta varan med en felfri vara eller att avhjälpa felet.

Kunden får i stället för av säljaren föreslaget avhjälpande av felet kräva att varan byts ut mot en felfri vara eller i stället för byte av varan kräva avhjälpande av felet, om det inte är omöjligt eller skulle medföra orimliga kostnader att på det sätt som kunden valt få varan i överensstämmelse med avtalet i jämförelse med det sätt som säljaren föreslagit.

Kunden får inte frånträda avtalet om felet är obetydligt.

Om det är nödvändigt för bedömningen av fysiska defekter måste Produkten levereras till adressen: MEBLOGRÓD Sp. z o.o., Krupin 38, 19-335 Prostki.

Säljaren skall besvara kundens begäran inom 14 kalenderdagar från mottagandet. Underlåtenhet att behandla begäran inom den angivna tidsfristen skall betraktas som ett godkännande av begäran.

Säljaren skall bära kostnaderna för att avhjälpa felet eller ersätta Produkten med en ny.

Kundvagn
VALUTA
0

Sök på